Ohjel­mat

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son voi­mas­sao­le­vat ohjel­mat

Alta löy­dät kaik­ki voi­mas­sao­le­vat ohjel­mat. Ohjel­mat avaa­vat näkö­kul­miam­me ja ker­to­vat tavoit­teis­tam­me eri poli­tii­kan alueil­la. Ohjel­mat ovat yhdis­tyk­sen kokouk­sis­sa hyväk­syt­ty­jä.

Peri­aa­teoh­jel­ma

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son aja­ma poli­tiik­ka nojaa Suo­men ja oman kan­sam­me etu­jen aja­mi­seen. Me haluam­me säi­lyt­tää… Lue lisää

 

EU-poliit­ti­nen ohjel­ma

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son EU-poli­tii­kan läh­tö­koh­ta­na on Suo­men sekä sen kan­san ja kult­tuu­rin var­je­le­mi­nen ja etu­jen aja­mi­nen. Euroo­pan unio­ni … Lue lisää

Talous­po­liit­ti­nen ohjel­ma

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son talous­po­li­tiik­ka perus­tuu kan­sal­lis­li­be­ra­lis­miin, mikä tar­koit­taa vas­tuul­lis­ta talou­den­pi­toa, mark­ki­noi­den vapaut­ta, vero­tuk­sen koh­tuul­lis­ta­mis­ta… Lue lisää

Kie­li- ja kult­tuu­ri­po­liit­ti­nen ohjel­ma

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son kie­li­po­li­tii­kan läh­tö­koh­ta­na on Johan Vil­helm Snell­ma­nin “yksi kie­li, yksi mie­li” -peri­aa­te. Ajam­me suo­men­mie­li­syy­den perin­net­tä… Lue lisää

Maa­han­muut­to­po­liit­ti­nen ohjel­ma

Maa­han­muut­to muut­taa Suo­mea tavoin, jot­ka näky­vät suo­ma­lais­ten elä­mäs­sä nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on pit­kään… Lue lisää

Ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen ohjel­ma

Suo­men ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan läh­tö­koh­ta­na on olta­va Suo­men itse­näi­syy­den sekä suo­ma­lais­ten tur­val­li­suu­den ja itse­mää­rää­mi­soi­keu­den tur­vaa­mi­nen. Täs­sä onnis­tuak­seen… Lue lisää

Kou­lu­tus­po­liit­ti­nen ohjel­ma

Suo­ma­lai­nen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä on ollut kan­sa­kun­tam­me ylpey­den aihe jo pit­kään, mut­ta nykyi­sin tämä ei ole enää itses­tään­sel­vyys. Vii­me aikoi­na Suo­men… Lue lisää

Per­he­po­liit­ti­nen ohjel­ma

Lap­si­per­he­kes­kei­syys ja lap­si­per­hei­den tuke­mi­nen ovat kes­kei­nen osa arvo­jam­me. Ydin­per­he on yhteis­kun­nan tär­kein perus­yk­sik­kö ja on tär­ke­ää, että… Lue lisää

Ener­gia- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjel­ma

Ener­gia- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen ohjel­mam­me kak­si pää­vaa­ti­mus­ta ovat ihmi­sen ja luon­non ter­veen suh­teen edis­tä­mi­nen sekä Suo­men ener­giao­ma­va­rai­suu­den tur­vaa­mi­nen… Lue lisää

Alue­po­liit­ti­nen ohjel­ma

Koko Suo­men on säi­lyt­tä­vä asu­mis­kel­poi­se­na ja elin­voi­mai­se­na myös tule­vai­suu­des­sa. Tähän pää­mää­rään pyr­ki­mi­seen kan­nus­taa kan­sal­lis­mie­li­nen arvo­maa­il­ma, jos­sa… Lue lisää