Yhdis­tyk­sen sään­nöt

Luku 1 – Ylei­siä sään­nök­siä

 

1 § YHDIS­TYK­SEN NIMI JA KOTI­PAIK­KA

Yhdis­tyk­sen nimi on Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry. The Finns Par­ty Youth.

Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Hel­sin­ki ja toi­mia­lu­ee­na koko Suo­mi. Näis­sä sään­nöis­sä puo­lu­eel­la tar­koi­te­taan Perus­suo­ma­lai­set r.p.:tä.

Yhdis­tyk­sen kie­li on suo­mi.

2 § AATE JA TAR­KOI­TUS

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so uskoo kan­sal­lis­mie­li­syy­teen ja kan­sal­lis­val­tio­kes­kei­syy­teen. Yhdis­tyk­sen aate poh­jau­tuu suo­ma­lais­kan­sal­li­seen iden­ti­teet­tiin ja sen yhteis­kun­nal­li­seen vah­vis­ta­mi­seen. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so jat­kaa suo­ma­lai­suus­liik­keen arvo­kas­ta perin­töä. Yhdis­tys kan­nat­taa demo­kra­ti­aa, sanan­va­paut­ta ja oikeus­val­tio­ta.

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son pää­mää­rä­nä on vah­vis­taa suo­ma­lais­ten demo­kraat­ti­sia vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia kehit­tä­mäl­lä edus­tuk­sel­lis­ta ja edis­tä­mäl­lä suo­raa demo­kra­ti­aa kai­kil­la yhteis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen tasoil­la sekä lisä­tä yhteis­kun­nal­lis­ta oikeu­den­mu­kai­suut­ta ja suo­ma­lais­ten välis­tä tasa-arvoa.

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son val­ta­kun­nal­li­se­na teh­tä­vä­nä on toi­mia Perus­suo­ma­lai­set r.p.:n nuo­ri­so- ja opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­nä, kerä­tä nuo­ria vas­tuul­li­seen, laa­ja-alai­seen ja tasa­ver­tai­seen yhteis­kun­nal­li­seen uudis­tus­työ­hön ja tule­vai­suu­den raken­ta­mi­seen myös tule­vil­le suku­pol­vil­le.

Lisäk­si Perus­suo­ma­lai­nen nuo­ri­so

 1. edis­tää suo­ma­lais­ten nuor­ten osal­li­suut­ta ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä kykyä ja edel­ly­tyk­siä toi­mia yhteis­kun­nas­sa
 2. tukee suo­ma­lais­ten nuor­ten kas­vua, itse­näis­ty­mis­tä, yhtei­söl­li­syyt­tä sekä nii­hin liit­ty­vää tie­to­jen ja tai­to­jen oppi­mis­ta
 3. tukee suo­ma­lais­ten nuor­ten har­ras­ta­mis­ta ja toi­min­taa kan­sa­lai­syh­teis­kun­nas­sa
 4. edis­tää suo­ma­lais­ten nuor­ten yhden­ver­tai­suut­ta ja tasa-arvoa sekä oikeuk­sien toteu­tu­mis­ta
 5. paran­taa suo­ma­lais­ten nuor­ten kas­vu- ja eli­no­lo­ja
 6. tukee ter­vei­tä elä­män­ta­po­ja ja kun­nioit­taa Suo­men arvo­kas­ta luon­toa.

3 § TOI­MIN­TA

Tar­koi­tuk­sen­sa toteut­ta­mi­sek­si yhdis­tys

 1. koko­aa nuo­ria toi­mi­maan Suo­men kan­sal­li­sen edun tur­vaa­mi­sek­si
 2. osal­lis­tuu kaik­kiin tar­peel­li­sik­si kat­so­miin­sa vaa­lei­hin puo­lu­een jäsen­ten ja Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son jäsen­ten valit­se­mi­sek­si kysei­sil­lä vaa­leil­la valit­ta­viin eli­miin
 3. toi­mii Perus­suo­ma­lai­set r.p.:n itse­näi­se­nä val­ta­kun­nal­li­se­na vaa­li- ja muu­ta toi­min­taa hoi­ta­va­na perus­suo­ma­lai­sen nuo­ri­son kan­sa­lais­jär­jes­tö­nä
 4. huo­leh­tii puo­lu­een jul­kai­su­jen ja muun mate­ri­aa­lin levit­tä­mi­ses­tä sekä puo­lu­een perus­työn teke­mi­ses­tä nuor­ten kes­kuu­des­sa
 5. jär­jes­tää tie­do­tus-, valis­tus- ja esi­tel­mä­ti­lai­suuk­sia, kokouk­sia, kurs­se­ja, neu­vot­te­lu- ja puhe­ti­lai­suuk­sia, juh­lia sekä muil­la vas­taa­vil­la tavoil­la pyr­kii tar­koi­tus­pe­rien­sä edis­tä­mi­seen
 6. toi­mii perus­suo­ma­lai­ses­ti ajat­te­le­vien nuor­ten val­ta­kun­nal­li­se­na ver­kos­to­na ja yhdys­si­tee­nä
 7. pyr­kii vai­kut­ta­maan puo­lu­ee­seen ja sen edus­kun­ta­ryh­mään teke­mäl­lä aloit­tei­ta ja esit­tä­mäl­lä nii­tä kos­ke­viin asioi­hin nuor­ten näkö­kul­man
 8. jul­kai­see kan­nan­ot­to­ja ja ohjel­mia
 9. osal­lis­tuu kan­sain­vä­li­siin, val­ta­kun­nal­li­siin ja alu­eel­li­siin poliit­ti­siin kes­kus­te­lui­hin ja tapah­tu­miin
 10. har­joit­taa kan­sain­vä­lis­tä yhteis­työ­tä ja toi­min­taa.

Toi­min­tan­sa tuke­mi­sek­si nuo­ri­so­jär­jes­tö:

 1. jul­kai­see ja myy leh­tiä ja mui­ta pai­no­tuot­tei­ta sekä ääni- ja kuva­ma­te­ri­aa­lia
 2. yllä­pi­tää inter­net-sivu­ja
 3. jär­jes­tää huvi­ti­lai­suuk­sia, arpa­jai­sia, varo­jen keräyk­siä ja myy­jäi­siä
 4. voi omis­taa toi­min­taa var­ten tar­peel­lis­ta irtain­ta ja kiin­te­ää omai­suut­ta
 5. ottaa vas­taan avus­tuk­sia, lah­joi­tuk­sia ja tes­ta­ment­te­ja
 6. har­joit­taa majoi­tus-, ravit­se­mus­lii­ke- ja kios­ki­toi­min­taa kuta­kin enin­tään yhdes­sä lii­ke­pai­kas­sa
 7. myy kan­na­tus­tuot­tei­ta.

 

Luku 2 – Jäse­net

 

4 § YHDIS­TYK­SEN JÄSE­NEK­SI HYVÄK­SY­MI­NEN

Yhdis­tyk­sen hal­li­tus voi hake­muk­ses­ta hyväk­syä jäse­nik­si sekä 15 vuot­ta täyt­tä­nei­tä luon­nol­li­sia hen­ki­löi­tä että oikeus­hen­ki­löi­tä. Hyväk­syt­tä­vän jäse­nen tulee lisäk­si täyt­tää yhdis­tyk­sen jäse­nyy­den edel­ly­tyk­set (5 §).

5 § JÄSE­NYY­DEN EDEL­LY­TYK­SET

Jäse­nen on olta­va hyvä­mai­nei­nen ja rehel­li­sek­si tun­net­tu, sekä hyväk­syt­tä­vä yhdis­tyk­sen aate ja tar­koi­tus (2 §).

Jäsen ei saa kuu­lua muu­hun puo­lu­ee­seen tai olla muun puo­lu­een nuo­ri­so- tai opis­ke­li­ja­jär­jes­tön jäsen. Jäsen on vel­vol­li­nen mak­sa­maan yhdis­tyk­sen kokouk­sen mää­rää­män jäsen­mak­sun, ellei toi­sin näis­sä sään­nöis­sä mai­ni­ta.

Yhdis­tys edel­lyt­tää jäse­nil­tään tois­ta jäsen­tä kun­nioit­ta­vaa käy­tös­tä kai­kis­sa tilan­teis­sa. Jul­ki­ses­sa esiin­ty­mi­ses­sään ja käyt­täy­ty­mi­ses­sään jäsen­ten on esiin­nyt­tä­vä yhdis­tyk­sen arvoa kun­nioit­ta­val­la taval­la.

Luon­nol­li­nen hen­ki­lö voi olla nuo­ri­so­jä­sen, var­si­nai­nen jäsen, kan­na­tus­jä­sen tai kun­nia­jä­sen.

Kun­kin jäsen­luo­kan jäse­nyy­den edel­ly­tyk­set ker­ro­taan tämän pykä­län lisäk­si pykä­lis­sä 6 §, 7 §, 8 § ja 9 §.

6 § NUO­RI­SO­JÄ­SE­NET

Nuo­ri­so­jä­se­nek­si yhdis­tyk­sen hal­li­tus voi hake­muk­ses­ta hyväk­syä alle 18-vuo­ti­aan, joka on Suo­men kan­sa­lai­nen. Nuo­ri­so­jä­sen siir­tyy var­si­nai­sek­si jäse­nek­si täy­tet­ty­ään 18 ja tul­les­saan hyväk­sy­tyk­si Perus­suo­ma­lai­set rp.:n jäse­nek­si.

Nuo­ri­so­jä­se­nen edel­ly­te­tään hake­van puo­lu­een jäse­nyyt­tä vuo­den sisäl­lä sii­tä, kun tämä on täyt­tä­nyt 18 vuot­ta. Yhdis­tyk­sen hal­li­tus on vel­vol­li­nen erot­ta­maan nuo­ri­so­jä­se­nen, joka ei siir­ty­mä­ajan pää­tyt­tyä ole puo­lu­een jäsen.

7 § VAR­SI­NAI­SET JÄSE­NET

Var­si­nai­sek­si jäse­nek­si yhdis­tyk­sen hal­li­tus voi hake­muk­ses­ta hyväk­syä 18-29-vuo­ti­aan Perus­suo­ma­lai­set rp:n jäse­nen, joka on Suo­men kan­sa­lai­nen. Var­si­nai­nen jäsen siir­tyy kan­na­tus­jä­se­nek­si täy­tet­ty­ään 30, ellei hän ilmoi­ta eros­taan, jol­loin jäsen­mak­sua ei peri­tä.

8 § KAN­NA­TUS­JÄ­SE­NET

Kan­na­tus­jä­se­nek­si yhdis­tyk­sen hal­li­tus voi hake­muk­ses­ta hyväk­syä Perus­suo­ma­lai­set rp:n jäse­nen, joka on Suo­men kan­sa­lai­nen. Myös oikeus­kel­poi­nen yhtei­sö voi olla kan­na­tus­jä­sen. Oikeus­kel­poi­sil­ta yhdis­tyk­sil­tä ei edel­ly­te­tä puo­lu­een jäse­nyyt­tä.

9 § KUN­NIA­JÄ­SE­NET

Kun­nia­jä­se­nek­si yhdis­tys voi kut­sua Suo­men kan­sa­lai­sen, joka on ansiok­kaas­ti edis­tä­nyt yhdis­tyk­sen tar­koi­tus­ta ja toi­min­taa. Kun­nia­jä­se­nek­si kut­sut­ta­van on olta­va Perus­suo­ma­lai­set rp.:n jäsen. Kun­nia­jä­se­nil­tä ei peri­tä jäsen­mak­sua. Kun­nia­pu­heen­joh­ta­jak­si yhdis­tys voi kut­sua kun­nia­jä­se­nen, joka on ansiok­kaas­ti edis­tä­nyt ja tuke­nut yhdis­tyk­sen tar­koi­tus­ta ja toi­min­taa pit­kä­jän­tei­ses­ti. Yhdis­tyk­sel­lä voi olla ker­ral­laan vain yksi kun­nia­pu­heen­joh­ta­ja.

10 § PII­RI- JA JÄR­JES­TÖ­JÄ­SE­NET

Pii­ri- tai jär­jes­tö­jä­se­nek­si yhdis­tyk­sen kokous voi hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä hyväk­syä oikeus­kel­poi­sen yhdis­tyk­sen, jon­ka koti­paik­ka on Suo­mes­sa, ja joka täyt­tää yhdis­tys­lain vaa­ti­muk­set val­tiol­li­siin asioi­hin vai­kut­ta­vil­le yhdis­tyk­sel­le.

11 § JÄSE­NEN EROA­MI­NEN

Nuo­ri­so­jä­se­nel­lä, var­si­nai­sel­la jäse­nel­lä, kan­na­tus­jä­se­nel­lä ja kun­nia­jä­se­nel­lä sekä kun­nia­pu­heen­joh­ta­jal­la on oikeus ero­ta yhdis­tyk­ses­tä ilmoit­ta­mal­la sii­tä kir­jal­li­ses­ti hal­li­tuk­sel­le tai sen puheen­joh­ta­jal­le taik­ka ilmoit­ta­mal­la eros­ta yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa mer­kit­tä­väk­si pöy­tä­kir­jaan.

Pii­ri- tai jär­jes­tö­jä­sen voi ero­ta yhdis­tyk­ses­tä kysei­sen yhdis­tyk­sen ylim­män päät­tä­vän eli­men pää­tök­sel­lä, joka toi­mi­te­taan tie­dok­si hal­li­tuk­sel­le tai sen puheen­joh­ta­jal­le.

12 § JÄSE­NEN EROT­TA­MI­NEN YHDIS­TYK­SES­TÄ

Yhdis­tyk­sen hal­li­tus voi erot­taa nuo­ri­so­jä­se­nen, var­si­nai­sen jäse­nen tai kan­na­tus­jä­se­nen yhdis­tyk­ses­tä yksin­ker­tai­sel­la ään­te­ne­nem­mis­töl­lä, koko­naan tai mää­rä­ajak­si, jos se kat­soo jäse­nen toi­min­nal­laan vahin­goit­ta­neen yhdis­tys­tä tai mer­kit­tä­väs­ti toi­mi­neen sen tar­koi­tus­ta vas­taan tai jät­tä­nyt jäsen­mak­sun­sa mak­sa­mat­ta, tai jol­lei jäsen täy­tä lais­sa tai sään­nöis­sä mai­nit­tu­ja jäse­nyy­den ehto­ja. Yhdis­tyk­sen hal­li­tus voi pää­tök­sel­lään erot­taa mää­rä­ai­kai­ses­ti kun­nia­jä­se­nen sekä kun­nia­pu­heen­joh­ta­jan seu­raa­vaan yhdis­tyk­sen kokouk­seen asti, jon­ka kokous vah­vis­taa tai hyl­kää.

Jäse­nel­le on varat­ta­va tilai­suus tul­la kuul­luk­si, mil­loin kysees­sä ei ole jäsen­mak­sun mak­sa­mat­ta jät­tä­mi­nen.

Yhdis­tyk­sen kokous voi erot­taa koko­naan tai mää­rä­ajak­si pii­ri-, jär­jes­tö- ja kun­nia­jä­se­nen sekä kun­nia­pu­heen­joh­ta­jan yhdis­tyk­ses­tä yksin­ker­tai­sel­la ään­ten enem­mis­töl­lä, jos se kat­soo, että jäsen on toi­min­nal­laan vahin­goit­ta­nut yhdis­tys­tä tai mer­kit­tä­väs­ti toi­mi­nut sen tar­koi­tus­ta vas­taan tai jät­tä­nyt jäsen­mak­sun­sa mak­sa­mat­ta, tai jol­lei jäsen täy­tä lais­sa tai sään­nöis­sä mai­nit­tu­ja jäse­nyy­den ehto­ja.

Yhdistyksen/hallituksen on ero­tet­ta­va jäse­nyy­des­tä sel­lai­nen jäsen, joka ei täy­tä lais­sa tai sään­nöis­sä mai­nit­tu­ja jäse­nyy­den ehto­ja tai on muu­ten toi­mi­nut mer­kit­tä­väs­ti sään­tö­jen vas­tai­ses­ti. Eroa­va tai ero­tet­tu jäsen on vel­vol­li­nen suo­rit­ta­maan yhdis­tyk­sel­le kaik­ki erään­ty­neet jäsen­mak­sut.

13 § VAROI­TUK­SEN ANTA­MI­NEN
Yhdis­tyk­sen hal­li­tus voi antaa varoi­tuk­sen tai huo­mau­tuk­sen jäse­nel­le, joka on toi­min­nal­laan vahin­goit­ta­nut yhdis­tys­tä tai toi­mi­nut mer­kit­tä­väs­ti yhdis­tyk­sen tar­koi­tus­ta tai sään­tö­jä vas­taan. Varoi­tus voi olla yksi­tyi­nen, yhdis­tyk­sen sisäi­nen tai jul­ki­nen. Tar­kem­min kurin­pi­to­toi­mis­ta sää­de­tään ohje­sään­nöl­lä.

14 § LIIT­TY­MIS- JA JÄSEN­MAK­SU
Yhdis­tyk­sen jäse­net mak­sa­vat jäsen­mak­sun vuo­sit­tain kun­kin maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä. Vuo­tui­sen jäsen­mak­sun suu­ruu­des­ta päät­tää syys­ko­kous. Jäsen­mak­su voi olla eri­suu­rui­nen eri jäsen­tyy­peil­le sekä yksi­tyis­hen­ki­löil­le ja oikeus­toi­mi­kel­poi­sil­le yhdis­tyk­sil­le.

 

Luku 3 – Hal­li­tus

 

15 § HAL­LI­TUK­SEN TOI­MI­VAL­TA
Hal­li­tus käyt­tää yhdis­tyk­ses­sä toi­meen­pa­no­val­taa.

16 § HAL­LI­TUK­SEN KOKOON­PA­NO
Hal­li­tuk­sen var­si­nai­siin jäse­niin kuu­luu syys­ko­kouk­ses­sa vali­tut puheen­joh­ta­ja, 1-3 vara­pu­heen­joh­ta­jaa, pää­sih­tee­ri ja vähin­tään kak­si mut­ta enin­tään kuusi muu­ta var­si­nais­ta jäsen­tä sekä lisäk­si vali­taan vähin­tään kak­si mut­ta enin­tään kuusi vara­jä­sen­tä sijaan­tu­lo­jär­jes­tyk­ses­sä. Vara­jä­se­nel­lä on oikeus osal­lis­tua hal­li­tuk­sen kokouk­seen sii­nä tapauk­ses­sa, että hän on äänioi­keu­tet­tu kysei­ses­sä kokouk­ses­sa.

17 § HAL­LI­TUK­SEN TOI­MI­KAUSI
Puheen­joh­ta­jis­to pää­sih­tee­ri mukaan luet­tu­na vali­taan vuo­dek­si, muut hal­li­tuk­sen jäse­net kah­dek­si vuo­dek­si siten, että lähin­nä puo­let on ero­vuo­ros­sa vuo­sit­tain. Ensim­mäi­se­nä vuon­na ero­vuo­ro mää­räy­tyy arval­la. Vara­jä­se­net vali­taan vuo­dek­si. Hal­li­tuk­sen toi­min­ta­kausi on kalen­te­ri­vuo­si.

18 § HAL­LI­TUK­SEN JÄSE­NET

Hal­li­tuk­sen var­si­nai­sek­si jäse­nek­si voi­daan vali­ta yhdis­tyk­sen nuo­ri­so­jä­sen tai var­si­nai­nen jäsen, jol­la on hal­li­tus­työs­ken­te­ly­ko­ke­mus­ta vähin­tään kuu­den kalen­te­ri­kuu­kau­den ajal­ta hal­li­tuk­sen vara­jä­se­ne­nä tai var­si­nai­se­na hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä yhdis­tyk­sen pii­ri- tai jär­jes­tö­jä­se­nen tai puo­lu­een pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen tai pii­ri- tai jär­jes­tö­jä­se­nen hal­li­tuk­ses­sa.

Myös toi­min­ta vähin­tään kuu­den kalen­te­ri­kuu­kau­den ajan kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­nan, osa­kun­nan tai aine­jär­jes­tön hal­li­tuk­ses­sa tai muus­sa yhdis­tys­tä jäsen­mää­räl­tään, työn­te­ki­jöi­den mää­räl­tään tai talou­del­li­sel­ta toi­min­nal­taan suu­rin piir­tein vas­taa­van val­ta­kun­nal­li­sen oikeus­hen­ki­lön hal­li­tuk­ses­sa toi­mi­mi­nen täyt­tää edel­lä mai­ni­tun ehdon.

Myös toi­mi­mi­nen kun­nal­li­ses­sa luot­ta­mus­toi­mes­sa täyt­tää ehdon. Myös hal­li­tuk­sen vara­jä­sen­ten on olta­va yhdis­tyk­sen nuo­ri­so­jä­se­niä tai var­si­nai­sia jäse­niä. Nimen­kir­joit­ta­jien (puheen­joh­ta­jis­to, pää­sih­tee­ri) on olta­va var­si­nai­sia jäse­niä.

Hal­li­tus ottaa kes­kuu­des­taan tai ulko­puo­lel­taan muut tar­vit­ta­vat toi­mi­hen­ki­löt, joi­den tulee olla puo­lu­een jäse­niä.

19 § HAL­LI­TUK­SEN KOKOUK­SEN PITÄ­MI­NEN

Hal­li­tus kokoon­tuu puheen­joh­ta­jan tai hänen esty­nee­nä olles­saan vara­pu­heen­joh­ta­jan kut­sus­ta, kun he kat­so­vat sii­hen ole­van aihet­ta tai kun vähin­tään puo­let hal­li­tuk­sen var­si­nai­sis­ta jäse­nis­tä sitä vaa­tii. Hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa puhet­ta joh­taa hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, ja hänen esty­nee­nä olles­saan vara­pu­heen­joh­ta­ja sijaan­tu­lo­jär­jes­tyk­ses­sä.

20 § KUT­SU HAL­LI­TUK­SEN KOKOUK­SEEN

Kokous­kut­su hal­li­tuk­sen kokouk­seen on lähe­tet­tä­vä hal­li­tuk­sen jäse­nil­le säh­kö­pos­tit­se vähin­tään kak­si vuo­ro­kaut­ta ennen kokous­ta. Kokouk­sen esi­tys­lis­ta on lähe­tet­tä­vä kokous­kut­sun yhtey­des­sä.

21 § VARA­JÄ­SE­NEN KUT­SU­MI­NEN HAL­LI­TUK­SEN KOKOUK­SEEN

Vara­jä­sen kut­su­taan kokouk­seen, kun var­si­nai­nen jäsen on esty­nyt. Vara­jä­se­net kut­su­taan sijaan­tu­lo­jär­jes­te­tyk­ses­sä niin, että kokouk­ses­sa on ääni­val­tai­sia hen­ki­löi­tä var­si­nai­sia hal­li­tuk­sen jäse­niä vas­taa­va mää­rä. Mikä­li yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäsen on jät­tä­nyt teh­tä­vän­sä kes­ken tämän toi­mi­kau­den, kut­su­taan hänen tilal­leen vara­jä­sen sijaan­tu­lo­jär­jes­tyk­ses­sä hal­li­tuk­sen toi­mi­kau­den lop­puun saak­ka. Yhdis­tys täyt­tää hal­li­tuk­sen toi­mi­kau­den ylit­tä­vät hal­li­tus­pai­kat syys­ko­kouk­ses­saan.

Kokouk­ses­ta esty­neen var­si­nai­sen jäse­nen tai vara­jä­se­nen on ilmoi­tet­ta­va estees­tään vii­py­mät­tä pää­sih­tee­ril­le.

22 § PÄÄ­TÖK­SEN­TE­KO HAL­LI­TUK­SEN KOKOUK­SES­SA

Hal­li­tuk­sen kokouk­sen pää­tök­sek­si tulee, ellei sään­nöis­sä ole toi­sin mää­rät­ty, se esi­tys, joka on saa­nut taak­seen eni­ten annet­tu­ja ääniä. Ään­ten men­nes­sä tasan voit­taa se vaih­toeh­to, jota kokouk­sen puheen­joh­ta­ja ilmoit­taa kan­nat­ta­van­sa, vaa­leis­sa kui­ten­kin arpa.

23 § HAL­LI­TUK­SEN PÄÄ­TÖS­VAL­TAI­SUUS

Hal­li­tus on pää­tös­val­tai­nen, kun vähin­tään puo­let sen jäse­nis­tä, puheen­joh­ta­ja tai vara­pu­heen­joh­ta­ja mukaan luet­tu­na on läs­nä.

24 § HAL­LI­TUK­SEN TEH­TÄ­VÄT

Sen lisäk­si, mitä muu­al­la sään­nöis­sä sää­de­tään, hal­li­tuk­sen teh­tä­vä­nä on:

 1. val­mis­tel­la ja esit­tää yhdis­tyk­sen kevät­ko­kouk­sel­le vuo­si­ker­to­mus ja tilin­pää­tös
 2. val­mis­tel­la ja esit­tää yhdis­tyk­sen syys­ko­kouk­sel­le tulo- ja menoar­vio sekä toi­min­ta­suun­ni­tel­ma
 3. val­mis­tel­la ja kut­sua kool­le yhdis­tyk­sen kokouk­set
 4. joh­taa ja val­voa yhdis­tyk­sen toi­min­taa sään­tö­jen, ohje­sään­tö­jen sekä yhdis­tyk­sen kokous­ten pää­tös­ten mukai­ses­ti
 5. teh­dä yhteis­työ­tä pii­ri- ja jär­jes­tö­jä­sen­ten kans­sa
 6. päät­tää yhdis­tyk­sel­le osoi­tet­tui­hin lausun­to­pyyn­töi­hin vas­taa­mi­ses­ta
 7. kan­taa ja vas­ta­ta yhdis­tyk­sen puo­les­ta kai­kis­sa sitä kos­ke­vis­sa oikeus- ja hal­lin­to­asiois­sa
 8. vas­ta­ta yhdis­tyk­sen verk­ko­si­vuis­ta
 9. teh­dä yhteis­työ­tä puo­lu­een ja sen edus­kun­ta­ryh­män kans­sa
 10. teh­dä aloit­tei­ta yhdis­tyk­sen toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­tä
 11. yllä­pi­tää jäsen­luet­te­loa

25 § HAL­LI­TUK­SEN ALAI­SET TOI­MIE­LI­MET

Hal­li­tus voi perus­taa alai­suu­teen­sa valio­kun­tia, työ­ryh­miä ja mui­ta toi­mie­li­miä.

26 § TASA-ARVOI­NEN HEN­KI­LÖ­VAA­LI

Hal­li­tus ei saa antaa yhdis­tyk­sen kokouk­sil­le esi­tyk­siä hal­li­tuk­seen valit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä. Hen­ki­lö­esi­tyk­siä anta­van vaa­li­toi­mi­kun­nan aset­ta­mi­nen on myös kiel­let­ty.

27 § HAL­LI­TUK­SEN VARA­JÄ­SEN­TEN SIJAAN­TU­LO­JÄR­JES­TYS

Hal­li­tuk­sen vara­jä­se­net vali­taan yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa sijaan­tu­lo­jär­jes­tyk­seen niin, että eni­ten ääniä saa­nut vara­jä­sen on ensim­mäi­se­nä sijaan­tu­lo­jär­jes­tyk­ses­sä. Ään­ten men­nes­sä tasan jär­jes­tys vali­taan arval­la.

Mikä­li yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen vara­jä­sen ero­aa kes­ken tämän toi­mi­kau­den, nousee tämän tilal­le sijaan­tu­lo­jär­jes­tyk­ses­sä seu­raa­va vara­jä­sen.

28 § HAL­LI­TUK­SEN JÄSEN­TEN EROT­TA­MI­NEN

Yhdis­tyk­sen kokous voi pää­tök­sel­lään erot­taa hal­li­tuk­sen tai sen jäse­nen teh­tä­väs­tään. Erot­ta­mi­ses­ta on mai­nit­ta­va kokous­kut­sus­sa.

 

Luku 4 – Yhdis­tyk­sen kokous

 

29 § YHDIS­TYK­SEN KOKOUK­SEN PITÄ­MI­NEN

Yhdis­tys pitää vuo­sit­tain kak­si sään­tö­mää­räis­tä kokous­ta. Yhdis­tyk­sen kevät­ko­kous pide­tään tam­mi-tou­ko­kuus­sa ja syys­ko­kous syys-jou­lu­kuus­sa hal­li­tuk­sen mää­rää­mä­nä päi­vä­nä.

Yli­mää­räi­nen kokous pide­tään, kun yhdis­tyk­sen kokous niin päät­tää tai kun hal­li­tus kat­soo sii­hen ole­van aihet­ta tai kun vähin­tään kah­des­kym­me­nes­osa (1/20) yhdis­tyk­sen nuo­ri­so­jä­se­nis­tä ja var­si­nai­sis­ta jäse­nis­tä yhteen las­ket­tu­na tai kol­mas­osa (1/3) pii­ri- ja jär­jes­tö­jä­se­nis­tä sitä hal­li­tuk­sel­ta kir­jal­li­ses­ti vaa­tii.

Kokous on pidet­tä­vä kol­men­kym­me­nen vuo­ro­kau­den kulues­sa sii­tä, kun vaa­ti­mus sen pitä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le on esi­tet­ty. Yhdis­tyk­sen kokouk­sen julis­taa ava­tuk­si hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja tai hänen esty­nee­nä olles­saan hal­li­tuk­sen valit­se­ma hen­ki­lö.

30 § KUT­SU YHDIS­TYK­SEN KOKOUK­SEEN

Hal­li­tuk­sen on kut­sut­ta­va yhdis­tyk­sen kokouk­set kool­le vähin­tään seit­se­män vuo­ro­kaut­ta ennen kokous­ta jäse­nil­le säh­kö­pos­til­la. Lisäk­si kokous­kut­su jul­kais­taan yhdis­tyk­sen koti­si­vuil­la ja yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen päät­tä­mis­sä jul­kai­suis­sa.

Kokouk­sen esi­tys­lis­ta on lähe­tet­tä­vä kokous­kut­sun yhtey­des­sä. Var­si­nai­sen kokouk­sen päi­vä­mää­rä ja paik­ka­kun­ta on jul­kais­ta­va vähin­tään kuu­kaut­ta ennen kokous­ta yhdis­tyk­sen koti­si­vu­jen etusi­vul­la. Yhdis­tyk­sen kokouk­sen päi­vä­mää­rä ja paik­ka­kun­ta on pidet­tä­vä esil­lä koti­si­vu­jen etusi­vul­la kokouk­seen asti.

31 § ÄÄNIOI­KEUS YHDIS­TYK­SEN KOKOUK­SES­SA

Yhdis­tyk­sen kokouk­sis­sa jäsen­mak­sun­sa mak­sa­neel­la nuo­ri­so­jä­se­nel­lä ja var­si­nai­sel­la jäse­nel­lä on yksi ääni.

Kun­nia­jä­se­nil­lä sekä kun­nia­pu­heen­joh­ta­jal­la on läs­nä­olo- ja puheoi­keus.

Kan­na­tus­jä­sen­ten läs­nä­olo- ja puheoi­keu­des­ta pää­te­tään kokouk­ses­sa. Perus­suo­ma­lai­set rp.:n nimeä­mäl­lä puo­lue­hal­li­tuk­sen jäse­nel­lä on läs­nä­olo- ja puheoi­keus yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa.

32 § PÄÄ­TÖK­SEN­TE­KO YHDIS­TYK­SEN KOKOUK­SES­SA

Yhdis­tyk­sen kokouk­sen pää­tök­sek­si tulee, ellei sään­nöis­sä ole toi­sin mää­rät­ty, se esi­tys, joka on saa­nut taak­seen eni­ten annet­tu­ja ääniä. Ään­ten men­nes­sä tasan voit­taa se vaih­toeh­to, jota kokouk­sen puheen­joh­ta­ja ilmoit­taa kan­nat­ta­van­sa, vaa­leis­sa kui­ten­kin arpa.

33 § VAA­LI­TA­PA YHDIS­TYK­SEN KOKOUK­SES­SA

Hen­ki­lö­vaa­leis­sa nou­da­te­taan enem­mis­tö­vaa­li­ta­paa. Kokouk­sen puheen­joh­ta­jan, yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jan, yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jien, pää­sih­tee­rin nou­da­te­taan kak­si­kier­rok­sis­ta jär­jes­tel­mää. Kak­si­kier­rok­sis­ta jär­jes­tel­mää sovel­le­taan siten, että jos ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la yksi­kään ehdo­kas ei saa yli puol­ta äänis­tä, jär­jes­te­tään toi­nen kier­ros kah­den eni­ten ääniä saa­neen ehdok­kaan välil­le. Hal­li­tuk­sen jäsen­ten ja vara­jä­sen­ten vaa­lit toi­mi­te­taan yhdel­lä äänes­tys­kier­rok­sel­la. Yhden äänes­tys­kier­rok­sen vaa­lis­sa teh­tä­vät täy­te­tään ääni­mää­rän mukai­ses­ti eni­ten ääniä saa­nees­ta läh­tien. Kul­la­kin jäse­nel­lä on käy­tös­sään yhtä mon­ta ään­tä kuin on avoi­mia teh­tä­viä vaa­lis­sa. Jäsen ei voi antaa samal­le ehdok­kaal­le useam­paa kuin yhden äänen.

Vaa­lit toi­mi­te­taan sul­je­tuin lipuin.

34 § ETÄ­OSAL­LIS­TU­MI­NEN YHDIS­TYK­SEN KOKOUK­SEEN

Yhdis­tyk­sen kokouk­seen voi­daan osal­lis­tua hal­li­tuk­sen tai yhdis­tyk­sen kokouk­sen niin päät­täes­sä tie­to­lii­ken­neyh­tey­den tai muun tek­ni­sen apu­vä­li­neen avul­la kokouk­sen aika­na. Mah­dol­li­suu­des­ta on ilmoi­tet­ta­va kokous­kut­sus­sa.

Etä­osal­lis­tu­mis­ta tai eril­lis­tä äänes­tys­ti­lai­suut­ta ei voi­da jär­jes­tää sil­loin kun pää­tet­tä­vä­nä on yhdis­tyk­sen sään­tö­jen tai peri­aa­teoh­jel­man muut­ta­mi­nen tai yhdis­tyk­sen pur­ka­mi­nen.

35 § YHDIS­TYK­SEN KOKOUK­SEEN ILMOIT­TAU­TU­MI­NEN

Yhdis­tyk­sen kokouk­seen osal­lis­tu­van on ilmoit­tau­dut­ta­va hal­li­tuk­sen kokous­kut­sus­sa ilmoit­ta­mas­sa pai­kas­sa ja mää­rää­mä­nä aika­na.

36 § SÄÄN­TÖ­MÄÄ­RÄI­SET YHDIS­TYK­SEN KOKOUK­SET

Yhdis­tyk­sen kevät­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­lään aina­kin seu­raa­vat asiat:

1. Kokouk­sen avaus sekä läs­nä­olo- ja puheoi­keuk­sien myön­tä­mi­nen
2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­ta­ja, sih­tee­ri kak­si pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja tar­vit­ta­va mää­rä ään­ten­las­ki­joi­ta
3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus sekä äänioi­keu­te­tut läs­nä­oli­jat
4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys
5. Esi­te­tään tilin­pää­tös, vuo­si­ker­to­mus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausun­to
6. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le ja muil­le vas­tuu­vel­vol­li­sil­le
7. Käsi­tel­lään jäse­na­loit­teet ja hal­li­tuk­sen niis­tä anta­mat lausun­not
8. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat
9. Kokouk­sen päät­tä­mi­nen

Yhdis­tyk­sen syys­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­lään aina­kin seu­raa­vat asiat:

1. Kokouk­sen avaus sekä läs­nä­olo- ja puheoi­keuk­sien myön­tä­mi­nen
2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­ta­ja, sih­tee­ri kak­si pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja tar­vit­ta­va mää­rä ään­ten­las­ki­joi­ta
3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus sekä äänioi­keu­te­tut läs­nä­oli­jat
4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys
5. Vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, tulo- ja menoar­vio sekä liit­ty­mis- ja jäsen­mak­sun suu­ruus seu­raa­val­le kalen­te­ri­vuo­del­le
6. Vali­taan kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja heil­le vara­toi­min­nan­tar­kas­ta­jat tai yksi tai kak­si tilin­tar­kas­ta­jaa ja heil­le vara­ti­lin­tar­kas­ta­jat sekä yksi toi­min­nan­tar­kas­ta­ja ja hänel­le vara­toi­min­nan­tar­kas­ta­ja
7. Vali­taan hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­jat, pää­sih­tee­ri ja muut jäse­net sekä vara­jä­se­net
8. Käsi­tel­lään jäse­na­loit­teet ja hal­li­tuk­sen niis­tä anta­mat lausun­not
9. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat
10. Kokouk­sen päät­tä­mi­nen

Mikä­li yhdis­tyk­sen jäsen tai jäsen­ten muo­dos­ta­ma ryh­mä halu­aa saa­da jon­kin asian yhdis­tyk­sen kevät- tai syys­ko­kouk­sen käsi­tel­tä­väk­si, on hänen ilmoi­tet­ta­va sii­tä kir­jal­li­ses­ti hal­li­tuk­sel­le niin hyvis­sä ajoin, että asia voi­daan sisäl­lyt­tää kokous­kut­suun.

 

Luku 5 – Eri­näi­siä sään­nök­siä

 

37 § JÄSE­NA­LOIT­TEET
Yhdis­tyk­sen nuo­ri­so­jä­se­nel­lä, var­si­nai­sel­la jäse­nel­lä sekä pii­ri- ja jär­jes­tö­jä­se­nil­lä on oikeus teh­dä jäse­na­loit­tei­ta, jot­ka käsi­tel­lään yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa. Aloi­tet­ta on kan­na­tet­ta­va vähin­tään 10 ääni­val­tais­ta jäsen­tä. Kukin jäsen voi esit­tää kak­si aloi­tet­ta kokous­ta koh­den. Pii­ri- ja jär­jes­tö­jä­se­nen aloi­te ei tar­vit­se kan­na­tus­ta.

Hal­li­tus antaa jäse­na­loit­teis­ta lausun­not, jot­ka toi­mi­te­taan kokous­kut­sun yhtey­des­sä jäse­na­loit­tei­den kans­sa. Jäse­na­loi­tet­ta esit­tä­nyt tai kan­nat­ta­nut hal­li­tuk­sen var­si­nai­nen jäsen tai vara­jä­sen ei saa osal­lis­tua jäse­na­loit­teen käsit­te­lyyn hal­li­tuk­ses­sa.

Jäse­na­loi­te tulee hyväk­sy­tyk­si mikä­li se saa yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa vähin­tään kol­me nel­jäs­osan (3/4) enem­mis­töl­lä anne­tuis­ta äänis­tä.

Jäse­na­loit­teil­la ei voi­da muo­ka­ta tai kumo­ta sään­tö­jä, peri­aa­teoh­jel­maa tai ohje­sään­tö­jä, mut­ta jäse­na­loit­teel­la voi­daan vel­voit­taa hal­li­tus val­mis­te­le­maan muu­tok­set seu­raa­vaan yhdis­tyk­sen kokouk­seen.

38 § PERI­AA­TEOH­JEL­MA

Yhdis­tyk­sen kokous päät­tää peri­aa­teoh­jel­man kumoa­mi­ses­ta, muut­ta­mi­ses­ta tai hyväk­sy­mi­ses­tä.

Pää­tös yhdis­tyk­sen peri­aa­teoh­jel­man kumoa­mi­ses­ta, muut­ta­mi­ses­ta tai hyväk­sy­mi­ses­tä on teh­tä­vä yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa vähin­tään kah­den kol­mas­osan (2/3) enem­mis­töl­lä anne­tuis­ta äänis­tä.

Peri­aa­teoh­jel­man kumoa­mi­ses­ta, muut­ta­mi­ses­ta tai hyväk­sy­mi­ses­tä on mai­nit­ta­va kokous­kut­sus­sa.

39 § RAJOI­TUS LUON­NOL­LI­SEN HEN­KI­LÖN EDUS­TA­MI­SEEN

Luon­nol­lis­ta hen­ki­löä ei voi edus­taa val­ta­kir­jal­la yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa tai hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa.

40 § YHDIS­TYK­SEN JÄSE­NYYS MUIS­SA JÄR­JES­TÖIS­SÄ

Yhdis­tys voi kuu­lua jäse­ne­nä koti- ja ulko­mai­siin jär­jes­töi­hin.

Koti- ja ulko­mai­siin jär­jes­töi­hin kuu­lu­mi­ses­ta päät­tää yhdis­tyk­sen kokous.

41 § YHDIS­TYK­SEN TYÖN­TE­KI­JÄT

Yhdis­tyk­sen työn­te­ki­jäk­si valit­ta­van hen­ki­lön on hyväk­syt­tä­vä yhdis­tyk­sen aate ja tar­koi­tus (2 §).

Yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa valit­tu­jen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den työ­suh­de­asiois­ta ja toi­men­ku­vis­ta sää­de­tään eril­li­ses­sä palk­kio- ja kulu­kor­vaus -ohje­sään­nös­sä.

Hal­li­tus voi tar­vit­taes­sa vali­ta yhdis­tyk­sel­le työn­te­ki­jöi­tä. Työn­te­ki­jät hoi­ta­vat teh­tä­vi­ään hal­li­tuk­sen ohjei­den ja vah­vis­tet­tu­jen toi­men­ku­vien mukai­ses­ti. Jol­lei toi­men­ku­vas­sa muu­ta ole mää­rät­ty, työn­joh­dol­li­se­na esi­mie­he­nä toi­mii pää­sih­tee­ri.

Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja ja pää­sih­tee­ri voi­vat olla yhdis­tyk­sen työn­te­ki­jöi­tä tai luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä.

42 § TILI­KAUSI JA TILIN­TAR­KAS­TUS

Yhdis­tyk­sen tili­kausi on kalen­te­ri­vuo­si. Tilin­pää­tös tar­vit­ta­vi­ne asia­kir­joi­neen ja hal­li­tuk­sen vuo­si­ker­to­mus on annet­ta­va toiminnantarkastajille/tilintarkastajille vii­meis­tään kuu­kaut­ta ennen kevät­ko­kous­ta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kir­jal­li­nen lausun­ton­sa vii­meis­tään kak­si viik­koa ennen kevät­ko­kous­ta hal­li­tuk­sel­le

43 § SÄÄN­TÖ­JEN MUUT­TA­MI­NEN

Pää­tös sään­tö­jen muut­ta­mi­ses­ta on teh­tä­vä hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa vähin­tään kah­den kol­mas­osan (2/3) enem­mis­töl­lä anne­tuis­ta äänis­tä. Kui­ten­kin pykä­lien 1-3 ja 43 osal­ta kol­men nel­jäs­osan (3/4) enem­mis­töl­lä anne­tuis­ta äänis­tä kah­des­sa eril­li­ses­sä yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa, jot­ka pide­tään vähin­tään kol­men kalen­te­ri­kuu­kau­den pääs­sä toi­sis­taan eri kalen­te­ri­vuo­si­na.

Sään­tö­jen muut­ta­mi­ses­ta on mai­nit­ta­va kokous­kut­sus­sa.

44 § OHJE­SÄÄN­NÖT

Yhdis­tyk­sen kokous voi yksin­ker­tai­sel­la ään­te­ne­nem­mis­töl­lä hyväk­syä jär­jes­töl­le näi­tä sään­tö­jä täs­men­tä­viä ja tar­ken­ta­via ohje­sään­tö­jä. Yhdis­tys­lain 30 § tar­koit­ta­ma äänes­tys ja vaa­li­jär­jes­tys kuu­luu yhdis­tyk­sen kokouk­sen pää­tet­tä­väk­si.

45 § YHDIS­TYK­SEN NIMEN KIR­JOIT­TA­MI­NEN

Yhdis­tyk­sen nimen kir­joit­taa hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­ja tai pää­sih­tee­ri, kak­si yhdes­sä, tai hen­ki­lö, jol­la on sii­hen hal­li­tuk­sen erik­seen anta­ma hen­ki­lö­koh­tai­nen oikeus.

46 § YHDIS­TYK­SEN PUR­KAU­TU­MI­NEN

Pää­tös yhdis­tyk­sen pur­kau­tu­mi­ses­ta on teh­tä­vä hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä yhdis­tyk­sen var­si­nai­ses­sa kokouk­ses­sa vähin­tään kol­men nel­jäs­osan (3/4) enem­mis­töl­lä anne­tuis­ta äänis­tä. Pur­kau­tu­mi­ses­ta on mai­nit­ta­va kokous­kut­sus­sa.

Yhdis­tyk­sen pur­kau­tues­sa tai tul­les­sa lak­kau­te­tuk­si on sen varat luo­vu­tet­ta­va Perus­suo­ma­lai­set r.p.:lle yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­sen edis­tä­mi­seen. Jos se ei ole mah­dol­lis­ta on varat luo­vu­tet­ta­va pur­kau­tu­mi­ses­ta päät­tä­vän kokouk­sen mää­rää­mäl­lä taval­la tai muul­le yhdis­tyk­sen tar­koi­tus­ta aja­val­le tahol­le.

47 § SÄÄN­NÖS­TEN SOVEL­TA­MI­NEN

Niis­sä asiois­sa, jois­ta näis­sä sään­nöis­sä ei ole mää­räyk­siä, nou­da­te­taan sovel­tu­vin osin yhdis­tys­la­kia.