Yhdis­tyk­sen kokous

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­so ry:n ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tää sen nuo­ri­so- ja var­si­nai­set jäse­net yhdis­tyk­sen kokouk­sis­sa. Kokous päät­tää sään­tö­mää­räi­sis­tä asiois­ta, sään­tö­muu­tok­sis­ta, ohje­sään­nöis­tä, ohjel­mis­ta sekä ohjaa hal­li­tuk­sen toi­min­taa toi­min­ta­suun­ni­tel­mal­la sekä talous­ar­viol­la. Tämän lisäk­si se voi päät­tää jäse­na­loit­teen tai hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­ses­ti muis­ta lin­jauk­sis­ta tai kan­na­no­tois­ta.

Yhdis­tyk­sen pää­tök­sen­te­koa ohjaa sään­tö­jen lisäk­si ohje­sään­nöt, jot­ka jäsen voi halu­tes­saan pyy­tää pää­sih­tee­ril­tä. Voi­mas­sao­le­vat ohje­sään­nöt ovat:

Palk­kio- ja kuluoh­je­sään­tö

Ansio­merk­kioh­je­sään­tö

Käyt­täy­ty­mis­oh­je­sään­tö

Yhdis­tyk­sen toi­min­taa ohjaa Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n suun­ni­tel­ma osal­li­suu­den, tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­sek­si, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on edis­tää tasa-arvoa ja yhden­ver­tai­suut­ta omas­sa toi­min­nas­saan sekä edis­tää nuor­ten osal­li­suut­ta ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Yhdis­tys kokoon­tuu sään­tö­jen­sä mukai­ses­ti vähin­tään kevät­ko­kouk­seen tam­mi-tou­ko­kuus­sa sekä syys­ko­kouk­seen syys-jou­lu­kuus­sa. Tämän lisäk­si hal­li­tus voi kut­sua tar­vit­taes­sa yli­mää­räi­sen kokouk­sen kool­le. Sään­tö­mää­räis­ten kokous­ten paik­ka­kun­nat mää­ri­tel­lään yli­vuo­ti­ses­ti, alla ole­van tau­lu­kon mukaan.

2024

Syys­ko­kous: Tur­ku

2025

Kevät­ko­kous: Joen­suu

Syys­ko­kous: Kajaa­ni

2026

Kevät­ko­kous: Rova­nie­mi

Syys­ko­kous: Pori

2027

Kevät­ko­kous: Mik­ke­li

Syys­ko­kous: Vaa­sa

2028

Kevät­ko­kous: Kok­ko­la

Syys­ko­kous: Lah­ti

2029

Kevät­ko­kous: Han­ko

Syys­ko­kous: Lah­ti