Pal­kit­se­mi­nen

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so pal­kit­see ansioi­tu­nei­ta jäse­ni­ään kun­nia- ja ansio­mer­keil­lä, jot­ka poh­jau­tu­vat yhdis­tyk­sen ansio­merk­kioh­je­sään­töön. Kun­nia- ja ansio­merk­kien myön­tä­mi­ses­tä päät­tää ansio­merk­ki­toi­mi­kun­ta yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen tai pii­ri­hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä. Kun­nia­merk­kien ja ansio­merk­kien myön­tö­pe­rus­teet ovat seu­raa­vat:

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son kun­nia­merk­ki
Kun­nia­merk­ki voi­daan myön­tää nuo­ri­so­jär­jes­tön jäse­nen lisäk­si oikeus­toi­mi­kel­poi­sel­le
yhtei­söl­le, muul­le yhtei­söl­le tai nuo­ri­so­jär­jes­töön kuu­lu­mat­to­mal­le hen­ki­löl­le, jon­ka
toi­min­ta yhdis­tyk­sen hyväk­si on ollut poik­keuk­sel­li­sen mer­kit­tä­vää tai pit­kä­jän­teis­tä.
Kun­nia­merk­ke­jä voi­daan myön­tää kor­kein­taan yksi (1) kap­pa­le vuo­des­sa.

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son ansio­merk­ki
Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son ansio­merk­ki voi­daan myön­tää yhdis­tyk­sen tai sen edel­tä­jän
nykyi­sel­le tai enti­sel­le jäse­nel­le tai toi­mi­hen­ki­löl­le erit­täin pit­kä­jän­tei­ses­tä ja moni­puo­li­ses­ta
toi­min­nas­ta tai muu­ten poik­keuk­sel­li­sen suu­res­ta työ­pa­nok­ses­ta. Pel­käs­tään läs­nä­olo ja
osal­lis­tu­mi­nen eivät ole riit­tä­viä perus­tei­ta myön­tä­mi­sel­le.

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son ansio­mer­kin toi­nen luok­ka on mes­sin­ki­nen, ensim­mäi­nen
luok­ka hopei­nen ja aivan eri­tyi­sis­tä ansiois­ta kul­tai­nen. Ansio­merk­kiä myön­ne­tään kah­des­sa
luo­kas­sa ja useam­man luo­kan ansio­merk­ke­jä saa­nut kan­taa vain kor­kein­ta merk­kiä.

I luo­kan ansio­merk­ki
Ansio­merk­ki myön­ne­tään vähin­tään vii­si (5) vuot­ta yhdis­tyk­ses­sä moni­puo­li­ses­ti toi­mi­neel­le
hen­ki­löl­le, joka on toi­min­nal­laan osoit­ta­nut eri­tyi­sen mer­kit­tä­vää pit­kä­jän­tei­syyt­tä,
omis­tau­tu­nei­suut­ta ja esi­mer­kil­li­syyt­tä.

II luo­kan ansio­merk­ki
Ansio­merk­ki myön­ne­tään vähin­tään kol­me (3) vuot­ta yhdis­tyk­ses­sä moni­puo­li­ses­ti
toi­mi­neel­le hen­ki­löl­le.

Pal­kit­se­mis­esi­tys

Täl­lä lomak­keel­la voit esit­tää yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sel­le jäsen­tä pal­kit­ta­vak­si Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son kun­nia­mer­kil­lä tai ansio­mer­kil­lä.

  • Perus­te­le mik­si esit­tä­mä­si jäsen tuli­si pal­ki­ta jär­jes­tön kun­nia- tai ansio­mer­kil­lä. Perus­te­luis­sa on osoi­tet­ta­va pal­kit­se­mi­sen vähim­mäi­seh­to­jen täyt­ty­mi­nen.
  • Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää kos­ke­mat­to­mak­si.