Meis­tä

 

Olet­ko kyl­läs­ty­nyt puna­vih­re­ään hapa­tuk­seen? Olet­ko huo­lis­sa­si syn­ty­vyys­krii­sis­tä? Tule mukaan kas­va­vaan jouk­koon isän­maal­li­sia nuo­ria. Raken­ne­taan yhdes­sä sel­lai­nen tule­vai­suus, jos­ta Snell­man, Sibe­lius ja muut fen­no­maa­nit oli­si­vat ylpei­tä.

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son aja­ma poli­tiik­ka nojaa Suo­men ja oman kan­sam­me etu­jen aja­mi­seen. Me haluam­me säi­lyt­tää jäl­ki­pol­vil­le sen, min­kä isäm­me ovat meil­le jät­tä­neet. Aja­maam­me poli­tiik­kaan ja lin­jauk­siim­me vai­kut­taa suo­ma­lai­suus­liik­keen pit­kä perin­ne, mitä haluam­me osal­tam­me jat­kaa ja edel­leen kehit­tää aikaam­me sopi­vak­si. Jokai­nen jäse­nem­me on aina ter­ve­tul­lut anta­maan panok­sen­sa Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son poli­tii­kan kehit­tä­mi­seen. Mei­dän kans­sam­me voit vapaas­ti pela­ta Afri­kan täh­teä eikä sinun tar­vit­se varoa jokais­ta sana­va­lin­taa­si.

Pai­kal­lis­toi­min­ta

Perus­suo­ma­lai­sel­la Nuo­ri­sol­la on pai­kal­lis­toi­min­taa eri­puo­lil­la suo­mea. Pai­kal­lis­toi­min­taan pää­set hel­poi­ten pii­riyh­dis­tyk­sien kaut­ta.