Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so haas­taa sinut liik­ku­maan!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so halu­aa teh­dä Ryh­ti­liik­keen Suo­men kan­san perus­kun­toon. Läh­de kans­sam­me liik­keel­le ja edis­tä­mään ter­veyt­tä­si!

“Liik­ku­mat­to­muus hei­ken­tää kan­san­ter­veyt­tä ja on siten ris­ki niin ter­vey­den­huol­lon kes­tä­vyy­den kuin maan­puo­lus­tuk­sen­kin kan­nal­ta. On siis yhtei­nen etu, jos mah­dol­li­sim­man moni suo­ma­lai­nen liik­kuu. Näin voim­me osin ehkäis­tä ter­vey­den­huol­lon lii­kaa kuor­mit­tu­mis­ta ja pidäm­me huo­len, että maa­tam­me puo­lus­ta­vat suo­ma­lai­set myös jak­sa­vat sitä puo­lus­taa”, avaa puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ja kan­san­edus­ta­ja Kike Elo­maa ovat havah­tu­neet suo­ma­lais­ten lii­kun­nan vähäi­syy­teen ja halua­vat osal­taan lii­kut­taa mei­tä. He roh­kai­se­vat eri­tyi­ses­ti nuo­ria vaa­li­maan lii­kun­nan avul­la eri­tyi­ses­ti tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön ter­veyt­tä – noin vii­den­nes suo­ma­lai­sis­ta kär­sii vähin­tään yhdes­tä TULE-sai­rau­des­ta ja vai­vat täl­lä saral­la onkin taval­li­sim­pia työ­hön liit­ty­viä ongel­mia Suo­mes­sa.

“Lii­ke on lää­ke vau­vas­ta vaa­riin! Keho ja mie­li ovat yhtä. Liik­ku­mi­sen lisäk­si on tär­ke­ää syö­dä moni­puo­li­ses­ti ja levä­tä riit­tä­väs­ti”, tote­aa kan­san­edus­ta­ja Kike Elo­maa.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so halu­aa teh­dä oman osan­sa nuor­ten liik­ku­mi­sen edis­tä­mi­sek­si, ja sik­si haas­taa nuo­ri­so­pii­rit kil­pai­le­maan sii­tä, mikä pii­ri liik­kuu eni­ten seu­raa­van nel­jän kuu­kau­den aika­na 14.2.-14.6.2024. Voit­ta­va pii­ri pal­ki­taan jär­jes­tön kier­to­pal­kin­nol­la sekä laa­duk­kaa­seen illal­li­seen hui­pen­tu­val­la lii­kun­ta­päi­väl­lä taik­ka mök­ki­ret­rii­til­lä. Aktii­vi­suus kan­nat­taa, sil­lä myös yksi­lö­suo­ri­tuk­sis­ta pal­ki­taan. Läh­de siis mukaan liik­ku­maan!

 

Ryh­ti­lii­ke-lii­kun­ta­kam­pan­jas­ta

Ryh­ti­liik­kee­seen kuu­luu kak­si kil­pai­lua, pii­rien väli­nen kil­pai­lu sekä kier­to­pal­kin­non suun­nit­te­lu­kil­pai­lu. Lisäk­si jäse­nis­tön käyt­töön on teh­ty aloit­te­li­joi­den tree­ni­vi­deoi­ta, joil­la pääs­tä alkuun mat­kal­la koh­ti aktii­vi­sem­paa elä­mää.

Pii­ri­kil­pai­lu

Kil­pai­lun osal­lis­tu­jien tulee olla alle 30-vuo­tiai­ta Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son jäse­niä. Pis­tei­tä ker­ry­te­tään kah­del­la taval­la:

Pii­rit las­ke­vat sekä yksi­lö­suo­ri­tus­ten pis­tey­tys­tä sekä näi­den sum­maa eli pii­rin koko­nais­pis­te­mää­rää. Pii­rin jäse­net rapor­toi­vat ker­ty­neis­tä pis­teis­tä pii­ri­hal­li­tuk­sen pis­te­vas­taa­val­le, joka huo­leh­tii pii­rin pis­tei­den totuu­den­mu­kai­suu­des­ta. Pis­te­vas­taa­va ilmoit­taa tapah­tu­ma­koor­di­naat­to­ril­le pii­rin koko­nais­pis­te­mää­rän noin vii­koit­tain sekä pitää kir­jaa yksi­lö­pis­teis­tä kil­pai­lun lop­puun saak­ka. Yksi­lö­pis­tei­den seu­ran­taa käy­te­tään yksi­lö­pal­kin­to­jen jaos­sa kil­pai­lun loput­tua.

Koko­nais­pis­te­mää­rä suh­teu­te­taan pii­rin jäsen­mää­rään pii­ri­kil­pai­lun alus­sa, mikä mää­rit­tää lopul­li­sen voit­ta­jan. 

Yksi­lö­pal­kin­not

Pii­rien lisäk­si pal­kit­sem­me myös ahke­ras­ti liik­ku­via jäse­niäm­me. Mikä­li lii­kut tie­tyn ver­ran kam­pan­jaan, olet oikeu­tet­tu yksi­lö­pal­kin­toi­him­me, joi­ta ovat avai­men­pe­rä (50p), jump­pa­kas­si (80p), juo­ma­pul­lo (160p) sekä pyy­he (300p). Pis­te­ra­jat poh­jau­tu­vat lii­kun­ta­suo­si­tuk­siin nuo­ril­le aikui­sil­le. Huom. kuvat ovat suun­taa anta­via.

Haluat­ko läh­teä mukaan liik­ku­maan kans­sam­me? Lii­ty jäse­nek­sem­me täs­tä ja osal­lis­tu kil­pai­luun!