Käyt­täy­ty­mis­oh­je­sään­tö

1 luku – Ohje­sään­nön tar­koi­tus ja sovel­ta­mi­sa­la

1 § Ohje­sään­nön tar­koi­tus

Käyt­täy­ty­mis­oh­je­sään­nön tar­koi­tus on edis­tää hyvää käy­tös­tä ja kes­kus­te­luil­ma­pii­riä kai­kes­sa yhdis­tyk­sen nimis­sä tapah­tu­vas­sa toi­min­nas­sa. Sään­tö­jen tar­koi­tuk­se­na on myös ehkäis­tä yhdis­tyk­seen aiheu­tu­vaa vahin­koa sekä edis­tää vuo­ro­vai­ku­tuk­sen suju­vuut­ta yhdis­tyk­sen sisäi­ses­sä ja ulkoi­ses­sa vies­tin­näs­sä.

2 § Sovel­ta­mi­sa­la

Täs­sä ohje­sään­nös­sä sää­de­tään yhdis­tyk­sen toi­min­nas­sa sopi­mat­to­mas­ta ja kiel­le­tys­tä käy­tök­ses­tä sekä nii­hin sovel­let­ta­vis­ta menet­te­lyis­tä.

Tätä käyt­täy­ty­mis­oh­je­sään­töä sovel­le­taan kaik­keen Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n ja sen pii­riyh­dis­tys­ten nimis­sä tapah­tu­vaan toi­min­taan. Tämä kos­kee myös esi­mer­kik­si avoi­mes­ti yhdis­tyk­sen jäse­nek­si tun­nus­tau­tu­vien jäsen­ten sosi­aa­li­sen median toi­min­taa. Jär­jes­tys­sään­nök­sis­tä yhdis­tyk­sen tapah­tu­mis­sa ja kes­kus­te­lu­ryh­mis­sä sää­de­tään eril­li­sil­lä ohje­sään­nöil­lä.

3 § Sovel­ta­mi­sa­lan rajauk­set

Tätä ohje­sään­töä ei sovel­le­ta yksi­tyi­siin kes­kus­te­lui­hin tai jäsen­ten väli­siin eri­mie­li­syyk­siin, jot­ka eivät lii­ty yhdis­tyk­seen tai sen toi­min­taan.

 

2 Luku – Hyvän käy­tök­sen perus­teet

4 § Hyvien käy­tös­ta­po­jen peri­aa­te

Kai­kes­sa Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n toi­min­nas­sa käyt­täy­dy­tään asial­li­ses­ti kans­saih­mi­siä koh­taan. Asial­li­sil­la ja hyvil­lä käy­tös­ta­voil­la tar­koi­te­taan täs­sä yhtey­des­sä jäse­nen kykyä hal­li­ta itse­ään, ottaa toi­set huo­mioon, olla koh­te­lias, rehel­li­nen ja sivis­ty­nyt.

 

3 luku – Menet­te­ly sään­tö­jen vas­tai­sen toi­min­nan ilme­tes­sä

5 § Hal­li­tuk­sen har­kin­ta­val­ta ja käsit­te­ly­vas­tuu

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n kokouk­sen valit­se­mal­la hal­li­tuk­sel­la on val­ta päät­tää toi­men­pi­teis­tä sään­tö­jen vas­tai­sen toi­min­nan ilme­tes­sä.

Yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sel­la on aina vas­tuu käsi­tel­lä saa­man­sa ilmoi­tuk­set mah­dol­li­sis­ta sään­tö­rik­ko­muk­sis­ta.

6 § Menet­te­ly

Sään­tö­jen vas­tai­sen toi­min­nan ilme­tes­sä yhdis­tyk­sen jäse­nen tulee ilmoit­taa asia yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jal­le tai pää­sih­tee­ril­le, tai muul­le hal­li­tuk­sen­jä­se­nel­le. Asian tie­toon­sa saa­nut hen­ki­lö välit­tää tie­don eteen­päin hal­li­tuk­seen. Hal­li­tuk­sen on käsi­tel­tä­vä asia ilman aihee­ton­ta vii­vy­tys­tä. Hal­li­tuk­sen on taat­ta­va ilmoit­ta­jan nimet­tö­myys.

Hal­li­tuk­sen on kuul­ta­va asian­osais­ta ennen toi­men­pi­teis­tä päät­tä­mis­tä. Hal­li­tus päät­tää tie­don perus­teel­la, ryh­tyy­kö se toi­men­pi­tei­siin. Pää­tök­ses­tä on tie­do­tet­ta­va asian ilmoit­ta­jaa. Pää­tök­ses­sä on olta­va asian perus­te­lut.

7 § Toi­men­pi­teet

Jos asias­sa on mene­tel­ty 6 §:n mukai­ses­ti, hal­li­tus voi aset­taa jäse­nel­le jon­kin seu­raa­vis­ta seu­raa­muk­sis­ta:

 1. huo­mau­tuk­sen
 2. yksi­tyi­sen, yhdis­tyk­sen sisäi­sen tai jul­ki­sen varoi­tuk­sen
 3. mää­rä­ai­kai­sen port­ti­kiel­lon yhdis­tyk­sen kes­kus­te­lu­ryh­mään ja/tai tapah­tu­miin
 4. tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van port­ti­kiel­lon yhdis­tyk­sen kes­kus­te­lu­ryh­miin ja/tai tapah­tu­miin. Port­ti­kiel­toa ei sovel­le­ta yhdis­tyk­sen kokouk­siin.

Tois­tu­vis­sa ja/tai vaka­vis­sa sään­tö­rik­ko­muk­sis­sa hal­li­tus voi erot­taa jäse­nen Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:stä mää­rä­ai­kai­ses­ti tai koko­naan yhdis­tyk­sen sään­tö­jen 12 §:n mukai­ses­ti. Jäse­nen voi erot­taa ilman 6 §:ssä vaa­dit­tua menet­te­lyä yhdis­tys­lain (503/1989) 14 §:n 2 koh­dan mukai­ses­ti jäse­nen huo­mat­ta­vas­ti vahin­goit­taes­sa yhdis­tys­tä yhdis­tyk­ses­sä tai sen ulko­puo­lel­la.

Hal­li­tuk­sen aset­ta­mien toi­men­pi­tei­den tulee olla oikeas­sa suh­tees­sa tavoi­tel­tuun pää­mää­rään näh­den.

 

4 luku – Voi­maan­tu­lo

8 § Voi­maan tulo

Tämä ohje­sään­tö astuu voi­maan yhdis­tyk­sen kevät­ko­kouk­sen pää­tök­sel­lä 27.5.2023 alkaen.

 

***

 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n kes­kus­te­lu­ryh­mien jär­jes­tys­oh­je­sään­tö

 

1 luku – Ohje­sään­nön tar­koi­tus ja sovel­ta­mi­sa­la

1 § Ohje­sään­nön tar­koi­tus

Jär­jes­tys­oh­je­sään­nön tar­koi­tus on edis­tää hyvää käy­tös­tä ja kes­kus­te­luil­ma­pii­riä yhdis­tyk­sen kes­kus­te­lu­ryh­mis­sä. Ohje­sään­nön tar­koi­tuk­se­na on myös ehkäis­tä yhdis­tyk­seen aiheu­tu­vaa vahin­koa sekä edis­tää vuo­ro­vai­ku­tuk­sen suju­vuut­ta yhdis­tyk­sen sisäi­ses­sä ja ulkoi­ses­sa vies­tin­näs­sä.

2 § Sovel­ta­mi­sa­la

Täs­sä ohje­sään­nös­sä sää­de­tään yhdis­tyk­sen kes­kus­te­lu­ryh­mis­sä sopi­mat­to­mas­ta ja kiel­le­tys­tä käy­tök­ses­tä.

Tätä jär­jes­tys­oh­je­sään­töä sovel­le­taan kaik­kiin Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n ja sen pii­riyh­dis­tys­ten kes­kus­te­lu­ryh­miin. Näi­tä ovat:

 1. WhatsApp:n Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so -kes­kus­te­lu­ryh­mä
 2. WhatsApp:n Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so Tie­dot­taa -kes­kus­te­lu­ryh­mä
 3. Discord:n Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so-pal­ve­lin ja sen kes­kus­te­lu­ryh­mät
 4. pii­riyh­dis­tys­ten kes­kus­te­lu­ryh­mät
 5. muut sisäi­set vies­tin­tä­ka­na­vat.

3 § Sovel­ta­mi­sa­lan rajauk­set

Tätä ohje­sään­töä ei sovel­le­ta yksi­tyi­siin kes­kus­te­lui­hin tai jäsen­ten väli­siin eri­mie­li­syyk­siin, jot­ka eivät lii­ty yhdis­tyk­seen tai sen toi­min­taan.

2 luku – Kes­kus­te­lu­ryh­mien jär­jes­tys­sään­nöt

4 § Hal­li­tuk­sen har­kin­ta- ja toi­men­pi­de­val­ta

Kes­kus­te­lu­ryh­miin hyväk­sy­tään ainoas­taan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n jäse­niä. Kes­kus­te­lu­ryh­mät toi­mi­vat Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n jäse­nis­tön väli­se­nä tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ka­na­va­na.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n kokouk­sel­la valit­tu hal­li­tus toi­mii kes­kus­te­lu­ryh­mien yllä­pi­tä­ji­nä, hyväk­syy jäse­net kes­kus­te­lu­ryh­miin ja val­voo kes­kus­te­lun sään­nön­mu­kai­suut­ta. Pii­riyh­dis­tyk­sen kokouk­sel­la valit­tu hal­li­tus toi­mii oman kes­kus­te­lu­ryh­män­sä yllä­pi­tä­ji­nä. Hal­li­tuk­sel­la on val­ta päät­tää toi­men­pi­teis­tä, jos jäsen toi­mii vas­toin sään­tö­jä. Menet­te­lys­tä ja toi­men­pi­teis­tä sää­de­tään yhdis­tyk­sen käyt­täy­ty­mis­oh­je­sään­nön (2023) 6 ja 7 §:ssä.

5 § Kes­kus­te­lu­ta­pa

Kes­kus­te­lu­ryh­mäs­sä kes­kus­tel­taes­sa nou­da­te­taan hyviä käy­tös­ta­po­ja.

Kiel­let­ty­jä ovat seu­raa­vat asiat:

 1. häi­rin­tä
 2. kiusaa­mi­nen
 3. tahal­li­nen ylly­tys
 4. ikä­ra­ja­suo­jat­tu sisäl­tö
 5. tör­keä kie­len­käyt­tö
 6. muu­toin sopi­ma­ton käy­tös.

Vaik­ka ryh­män kes­kus­te­lut eivät ole jul­ki­sia, nii­den tuli­si kes­tää jul­kis­ta tar­kas­te­lua. Jär­jes­tön ryh­mis­sä on muka­na alai­käi­siä, joten kes­kus­te­lun tason tulee säi­lyä sen arvoi­se­na.

Siveet­tö­män, raa’an väki­val­tai­sen ja/tai veri­sen sisäl­lön jaka­mi­nen on kiel­let­tyä kai­kis­sa kes­kus­te­lu­ryh­mis­sä. Jos sisäl­tö on poliit­ti­sen kes­kus­te­lun kan­nal­ta mer­kit­tä­vää, on aiheel­lis­ta lait­taa jaka­mi­sen yhtey­teen varoi­tus mah­dol­li­ses­ti jär­kyt­tä­väs­tä sisäl­lös­tä siten, ettei jär­kyt­tä­vää sisäl­töä näy itse kes­kus­te­lus­sa.

6 § Tal­len­nus- ja levi­tys­kiel­to

Kes­kus­te­lu­ryh­män kes­kus­te­luis­ta kuva­kaap­paus­ten otta­mi­nen ja kes­kus­te­lui­den muun­lai­nen levit­tä­mi­nen kes­kus­te­lu­ryh­män ja jäse­nis­tön ulko­puo­li­sil­le on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty.

 

3 luku – Voi­maan­tu­lo

7 § Voi­maan­tu­lo

Tämä ohje­sään­tö astuu voi­maan yhdis­tyk­sen kevät­ko­kouk­sen pää­tök­sel­lä 27.5.2023 alkaen.

 

***

 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n tapah­tu­mien jär­jes­tys­oh­je­sään­tö

1 luku – Ohje­sään­nön tar­koi­tus ja sovel­ta­mi­sa­la

1 § Ohje­sään­nön tar­koi­tus

Jär­jes­tys­oh­je­sään­nön tar­koi­tus on edis­tää hyvää käy­tös­tä ja ilma­pii­riä yhdis­tyk­sen tapah­tu­mis­sa. Ohje­sään­nön tar­koi­tuk­se­na on myös ehkäis­tä yhdis­tyk­seen aiheu­tu­vaa vahin­koa sekä edis­tää vuo­ro­vai­ku­tuk­sen suju­vuut­ta yhdis­tyk­sen sisäi­ses­sä ja ulkoi­ses­sa toi­min­nas­sa.

2 § Sovel­ta­mi­sa­la

Täs­sä ohje­sään­nös­sä sää­de­tään yhdis­tyk­sen tapah­tu­mis­sa sopi­mat­to­mas­ta ja kiel­le­tys­tä käy­tök­ses­tä.

Tätä jär­jes­tys­oh­je­sään­töä sovel­le­taan kaik­kiin Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n tapah­tu­miin.
Näi­tä ovat:

 1. yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen syys- ja kevät­ko­kous
 2. yhdis­tyk­sen muu kokous
 3. yhdis­tyk­sen muu tapah­tu­ma
 4. yhdis­tyk­sen pii­riyh­dis­tys­ten sään­tö­mää­räi­nen syys- ja kevät­ko­kous
 5. yhdis­tyk­sen pii­riyh­dis­tyk­sen muu kokous
 6. yhdis­tyk­sen pii­riyh­dis­tyk­sen muu tapah­tu­ma.

Tämä ohje­sään­tö pätee myös yhdis­tyk­sen etä­ta­pah­tu­miin.

3 § Sovel­ta­mi­sa­lan rajauk­set

Tätä ohje­sään­töä ei sovel­le­ta yksi­tyi­siin tapah­tu­miin, jois­sa Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry tai sen pii­riyh­dis­tyk­set eivät ole jär­jes­tä­jä­nä.

2 luku – Tapah­tu­mien jär­jes­tys­sään­nöt

4 § Hal­li­tuk­sen menet­te­ly- ja toi­men­pi­de­val­ta

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n kokouk­sel­la valit­tu hal­li­tus tai pii­riyh­dis­tyk­sen kokouk­sel­la valit­tu pii­ri­hal­li­tus toi­mii tapah­tu­mien jär­jes­tä­ji­nä ja val­voo tapah­tu­mien sään­nön­mu­kai­suut­ta. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n hal­li­tuk­sel­la ja pai­kal­li­sel­la pii­riyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sel­la oman jäse­nen­sä osal­ta on val­ta päät­tää toi­men­pi­teis­tä, jos jäsen toi­mii vas­toin sään­tö­jä. Menet­te­lys­tä ja toi­men­pi­teis­tä sää­de­tään yhdis­tyk­sen käyt­täy­ty­mis­oh­je­sään­nön (2023) 6 ja 7 §:ssä.

5 § Jär­jes­tys­sään­nöt

Koh­te­le asial­li­ses­ti tois­ta jäsen­tä kai­kis­sa tilan­teis­sa. Yhdis­tyk­sen tapah­tu­mis­sa kiel­let­tyä on:

 1. häi­rin­tä
 2. kiusaa­mi­nen
 3. väki­val­ta
 4. alas­to­muus ilman suos­tu­mus­ta
 5. tör­keä kie­len­käyt­tö
 6. muu­toin sopi­ma­ton käy­tös.

6 § Päih­teet

Yhdis­tyk­sen tapah­tu­mis­sa ei saa esiin­tyä huu­mausai­nei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na eikä pitää hal­lus­saan huu­mausai­nei­ta. Alko­ho­lin ja mui­den päih­tei­den tar­joa­mi­nen alai­käi­sil­le on kiel­let­ty.

Lail­li­sia päih­tei­tä käyt­tä­vän on pidet­tä­vä käyt­tön­sä koh­tuul­li­se­na siten, että hän pys­tyy vas­taa­maan itses­tään. Päih­ty­nee­nä vaa­ral­li­sia toi­mia on väl­tet­tä­vä, kuten uimis­ta tai yksin liik­ku­mis­ta.

7 § Vaa­ra­ti­lan­teet

Onnet­to­muu­den, kuten louk­kaan­tu­mi­sen, tuli­pa­lon tai muun vaka­vaa vaa­raa aiheut­ta­van tilan­teen sat­tues­sa on olta­va yhtey­des­sä tapah­tu­man jär­jes­tä­jiin ja tar­vit­taes­sa hätä­nu­me­roon. Jokai­sel­la on vel­vol­li­suus huo­leh­tia sii­tä, että yhdis­tyk­sen tapah­tu­mat pysy­vät tur­val­li­si­na kai­kis­sa tilan­teis­sa.

Omal­la käy­tök­sel­lään ei saa aiheut­taa huol­ta tai vahin­koa toi­sil­le jäse­nil­le ja jär­jes­tä­jil­le.

8 § Kuvaus­kiel­to

Tois­ta jäsen­tä ei saa kuva­ta ilman suos­tu­mus­ta. Yhdis­tyk­sen tapah­tu­mis­sa voi olla yhdis­tyk­sen puo­les­ta kuvaa­ja, joka kuvaa tapah­tu­mis­ta kuvia yhdis­tyk­sen jul­kai­sui­hin. Mikä­li kuvis­sa ei halua esiin­tyä, tulee olla yhtey­des­sä tapah­tu­man jär­jes­tä­jiin.

9 § Tapah­tu­ma­ti­lat ja tava­ran­vas­tuu

Tapah­tu­ma­pai­kan tilois­sa on varot­ta­va kai­ken­lais­ta käyt­täy­ty­mis­tä, joka voi­si aiheut­taa vahin­koa tilaan tai sen omai­suu­teen. Mikä­li jäsen tahal­li­ses­ti tai tör­ke­ää huo­li­mat­to­muut­taan rik­koo yhteis­tä omai­suut­ta, on hän kor­vaus­vel­vol­li­nen omai­suu­den omis­ta­jal­le. Kadon­neen tai vahin­goit­tu­neen omai­suu­den osal­ta on olta­va välit­tö­mäs­ti yhtey­des­sä tapah­tu­man jär­jes­tä­jiin.

Jäse­nen on pidet­tä­vä huol­ta omis­ta tava­rois­taan. Yhdis­tyk­sen hal­li­tus ei vas­taa jäse­nen kadot­ta­mas­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta omai­suu­des­ta.

10 § Rot­tai­lu­kiel­to

Jäsen ei saa koh­tuut­to­mas­ti ja häi­rit­se­väl­lä taval­la ker­jä­tä muil­ta jäse­nil­tä hyö­dyk­kei­tä. Toi­sen jäse­nen omai­suu­den anas­ta­mi­nen tai tur­me­le­mi­nen on anka­ras­ti kiel­let­ty.

3 luku – Voi­maan­tu­lo

11 § Voi­maan­tu­lo

Tämä ohje­sään­tö astuu voi­maan yhdis­tyk­sen kevät­ko­kouk­sen pää­tök­sel­lä 27.5.2023 alkaen.