Uuden­maan PS-Nuo­ri­so: Kuka saa puhua ”väes­tön­vaih­dos­ta”, hel­sin­ki­läi­nen kan­san­edus­ta­ja vai Hel­sin­gin Sano­mat?

Hel­sin­ki­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Mari Ran­ta­nen oli 2023 edus­kun­ta­vaa­lien aikaan kir­joit­ta­nut sosi­aa­li­seen medi­aan lyhyen lauseen, jos­sa hän tote­si: ”Mei­dän ei pidä olla niin sini­sil­mäi­siä, että pian emme ole sini­sil­mäi­siä.” Kohu oli val­mis, ja Mari Ran­tas­ta syy­tet­tiin äärioi­keis­to­lai­sen ”väes­tön­vaih­to­teo­rian” levit­tä­mi­ses­tä. Hil­jat­tain Hel­sin­gin Sano­mis­sa jul­kais­tu­jen ”väes­tön­vaih­toon” viit­taa­vien artik­ke­lei­den perus­teel­la vai­kut­taa kui­ten­kin sil­tä, että kohu syn­tyi ainoas­taan sik­si, että Mari Ran­ta­nen oli perus­suo­ma­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Hel­sin­gis­tä.

Hel­sin­gin Sano­mat -leh­des­sä on jul­kais­tu muu­ta­man päi­vän sisäl­lä perä­ti kak­si var­sin sel­keäs­ti ”väes­tön­vaih­toon” viit­taa­vik­si tul­kit­ta­vaa artik­ke­lia. 25.3. jul­kais­tiin artik­ke­li Hur­ja las­kujos­sa tilas­toi­hin poh­jau­tu­van ”aja­tus­lei­kin” perus­teel­la las­ket­tiin, että 90:n vuo­den pääs­tä Suo­mes­sa saat­tai­si olla ”suo­ma­lais­taus­tai­sia” enää alle mil­joo­na. Artik­ke­li viit­taa suo­raan etni­syy­teen, sil­lä kysei­ses­sä ”aja­tus­lei­kis­sä” las­ke­taan 90:n vuo­den pääs­tä­kin suo­ma­lais­taus­tai­sik­si ainoas­taan nykyis­ten suo­ma­lais­taus­tais­ten jäl­ke­läi­set, eikä Suo­meen tule­vai­suu­des­sa muut­ta­vien ja Suo­mes­sa jo asu­vien maa­han­muut­ta­jien jäl­ke­läi­siä – hei­dän sil­mien­sä väris­tä riip­pu­mat­ta. 29.3. Hel­sin­gin Sano­mien tie­de­toi­mit­ta­ja Annik­ka Muta­nen puo­les­taan kir­joit­ti kolum­nis­saan suo­raan: ”Jos Suo­men väes­tö­ke­hi­tys jat­kuu nykyi­sen kal­tai­se­na, enem­mis­tö uusis­ta suo­ma­lai­sis­ta tulee pian kau­kaa toi­sen­lai­sis­ta mais­ta”, ja mai­nit­si artik­ke­lis­saan tämän voi­van joh­taa kult­tuu­rin muut­tu­mi­seen ja suo­men jää­mi­seen vähem­mis­tö­kie­lek­si. Muta­nen nos­taa myös esil­le sen mah­dol­li­suu­den, että tule­vai­suu­des­sa suu­rin osa ”Suo­men asuk­kais­ta” on ”eri väri­siä” kuin nyky­ään – ja spe­ku­loi tämän voi­van har­mit­taa osaa luki­jois­ta.

”Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asu­vien ja työs­ken­te­le­vien on eri­tyi­sen help­poa tun­nis­taa vii­me vuo­si­kym­men­ten väes­töl­li­nen muu­tos. Sii­tä on pys­tyt­tä­vä puhua yhtei­sil­lä sel­keil­lä käsit­teil­lä lei­maa­mat­ta ketään, kun tuo­daan asioi­ta ilmi”, ker­too Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son hal­li­tuk­sen jäsen Samuel Rapi­no­ja de Car­val­ho.

Hel­sin­gin Sano­mat on kuvan­nut Suo­mes­sa tule­vai­suu­des­sa mah­dol­li­ses­ti tapah­tu­via demo­gra­fi­sia muu­tok­sia pal­jon rajum­min sanan­kään­tein kuin Mari Ran­ta­nen. Sil­ti Hel­sin­gin Sano­mien uuti­soin­nin perus­teel­la ei ole syn­ty­nyt min­kään­lais­ta jul­kis­ta kohua tai pahek­sun­taa, saa­ti syy­tök­siä sala­liit­to­teo­rioi­den levit­tä­mi­ses­tä. Vai­kut­taa sil­tä, että jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa puhe Suo­men tule­vai­suu­den demo­gra­fias­ta edus­taa sala­liit­to­teo­rioi­den levit­tä­mis­tä vain sil­lon, kun sen esit­tää perus­suo­ma­lai­nen kan­san­edus­ta­ja.

 

Lisä­tie­to­ja:

[email protected]