Hyvät vas­taan pahat

Hyvyys on hyvä asia ja pahuus on paha asia!

Mitä saa­daan, kun yhdis­te­tään femi­nis­ti­nen trans-akti­vis­mi, sateen­kaa­ret ja abort­ti­kes­kus­te­lu? Onnel­li­sia abort­ti­ta­ri­noi­ta nimi­nen Ins­ta­gram-tili, mis­sä ker­ro­taan muun muas­sa, miten abort­ti on femi­nis­ti­ses­ti voi­maan­nut­ta­vaa tai miten sateen­kaa­re­va abort­ti lisää vähem­mis­tö­jen yhtei­söl­li­syyt­tä. Kana­van jul­kai­sun mukaan on myös aivan ok, jos yhdyn­nän aika­na ei ole miet­ti­nyt ehkäi­syä, sek­si­tau­te­ja tai mah­dol­lis­ta ras­kau­den alka­mis­ta. On ok kes­kit­tyä vain naut­ti­maan ja antaa fii­lik­sen vie­dä! Olen eri miel­tä: mie­les­tä­ni ei ole ok har­ras­taa suo­jaa­ma­ton­ta sek­siä lain­kaan piit­taa­mat­ta mah­dol­li­sis­ta seu­rauk­sis­ta.

Vaik­ka Pri­de edus­taa kaik­kia sateen­kaa­ren väre­jä, eläm­me mie­li­pi­tei­den suh­teen ver­ra­ten mus­ta­val­kois­ta aikaa. Sateen­kaa­re­vien abort­tien tai muun yli­lyö­vän femi­nis­ti­sen kam­pan­joi­mi­sen oudok­su­mi­nen tai arvos­te­lu ääneen on monen mie­les­tä mah­dol­lis­ta vain ahdas­mie­li­sil­tä perus­suo­ma­lai­sil­ta. Kaik­ki väli­muo­dot ja tol­kun har­maan­sä­vyt puut­tu­vat. Taval­lis­ta arke­aan elä­vä ihmi­nen on valit­ta­va olla joko puo­les­ta tai vas­taan. Kai­kis­ta hel­poim­mal­la pää­see­kin ole­mal­la hil­jaa.

Useim­mat perus­suo­ma­lai­set erot­tu­vat muis­ta (mie­les­tä­ni eduk­seen) sil­lä, ettei­vät he mureh­di tai väli­tä trans-akti­vis­tien tai femi­nis­tien voi­mak­kais­ta tun­ne­reak­tiois­ta ottaes­saan jul­ki­ses­ti täl­lai­siin asioi­hin kan­taa. Muut puo­lu­eet vai­kut­ta­vat, lähin­nä vedo­tak­seen mah­dol­li­sim­man laa­jaan ylei­söön, mak­si­moi­van mie­luum­min ääni­saa­liin­sa tuke­mal­la femi­nis­miä ja Pri­deä täy­sin varauk­set­ta, ilman esto­ja ja ilman kri­tiik­kiä. Tar­vit­taes­sa lii­an äänek­kääs­ti kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­vat jäse­net (setä­mie­het) har­ja­taan hil­jai­sik­si, ne eroa­vat itse, tule­vat ero­te­tuk­si. Pää­asia on, että ulko­kuo­ri näyt­tää hyväl­tä ja rivit suo­ril­ta.

Ollak­seen ulko­kuo­rel­taan mah­dol­li­sim­man kiil­tä­vä kil­pai­le­van yleis­puo­lu­een puheen­joh­ta­jan vel­vol­li­suus onkin sään­nöl­li­sin välia­join muis­tut­taa oman puo­lu­een­sa parem­muu­des­ta julis­ta­mal­la kau­niil­ta kuu­los­ta­via, mut­ta subs­tans­sil­taan ont­tout­taan koli­se­via ja itses­tään sel­viä isku­lausei­ta kuten ”ihmi­sar­vo on jaka­ma­ton” tai ”rak­kaus ja ihmi­sar­vo kuu­lu­vat kai­kil­le”. Julis­tus on aivan yhtä tyh­jä kuin haluai­si näyt­tää jul­ki­suu­des­sa hyväl­tä totea­mal­la, että hyvyys on hyvä asia ja pahuus on paha asia.

Ollaan roh­keas­ti ja hyväk­sy­väs­ti eri­mie­li­siä ja väl­te­tään julis­ta­mas­ta tyh­jää jar­go­nia!

Jaak­ko Lep­pä­nen
Hal­li­tuk­sen jäsen