28.05.2022 klo. 12:00

PS-Nuo­ri­son sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous 2022

 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry 

Kut­su yhdis­tyk­sen kevät­ko­kouk­seen 

Aika: 28.5.2022 klo 12 alkaen 

Kyl­py­lä­ho­tel­li Rau­ha­lah­ti, Kuo­pio

Katis­ka­nie­men­tie 8, 70700 Kuo­pio

Esi­tys­lis­ta 

 1. Kokouk­sen avaus
 2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­ta­ja, sih­tee­ri kak­si pöytäkirjantarkastajaa ja tar­vit­ta­va määrä ääntenlaskijoita
 3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouk­sen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuo­si­ker­to­mus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausun­to
 6. Päätetään tilinpäätöksen vah­vis­ta­mi­ses­ta ja vas­tuu­va­pau­den myöntämisestä hal­li­tuk­sel­le ja muil­le vas­tuu­vel­vol­li­sil­le
 7. Käsi­tel­lään ja hyväk­sy­tään seu­raa­va ohjel­ma yhdis­tyk­sen viral­li­sek­si ohjel­mak­si:

  – Ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen ohjel­ma
 8. Käsitellään jäsenaloitteet ja hal­li­tuk­sen niis­tä anta­mat lausun­not
 9. Käsitellään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat
 • Vah­vis­te­taan paik­ka­kun­ta­lis­taus yhdis­tyk­sen kokous­ten kokous­paik­ka­kun­nik­si vuo­sil­le 2022-2025
 1. Yhdis­tyk­sen sään­tö­muu­tos

      Hal­li­tus esit­tää seu­raa­vaa: vah­vis­te­taan syys­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­ty ja hyväk­syt­ty sään­tö­muu­tos.
 2. Kokouk­sen päät­tä­mi­nen

 

Kokous ava­taan 28.5.2022 klo 12 alkaen ja kokous jää tauol­le klo 17. Kokous­ta jatke­taan 29.5.2022 klo 11 alkaen ja se päät­tyy vii­meis­tään klo 17.  Ilmoit­tau­tu­mi­nen ava­taan tun­tia ennen kokouk­sen alkua.

 

Ajankohta: 28.05.2022 klo. 12:00

Järjestäjä: Perussuomalainen Nuoriso ry