16.08.2024

Kesä­vael­lus Repo­ve­del­lä

Olet­ko val­mis otta­maan ris­kin löy­tää elä­mä­si ystä­viä ja tule­maan mukaan kesän per­suim­mal­le vael­luk­sel­le? Kaak­kois-Suo­men ja Savo-Kar­ja­lan pii­rit jär­jes­tä­vät kesä­vael­luk­sen Repo­ve­den kan­sal­lis­puis­toon 16.8.-18.8. Mukaan tar­vit­set vain muka­vat ken­gät, reip­paan asen­teen ja makuu­pus­sin. Tule sel­lai­se­na kuin olet – 100-pro­sent­ti­nen tur­val­li­sen tilan takuu!

Luvas­sa on vähin­tään­kin muka­via yhtei­siä peli- ja ruo­an­lait­to­het­kiä. Ret­ki sopii kai­ken­kun­toi­sil­le ja nuo­ri­so­jär­jes­tö tar­jo­aa ravin­not, ilmoi­tat­han toki vat­san­pu­ru­ja aiheut­ta­vat ruo­ka-aineet etu­kä­teen, jot­ta osaam­me varau­tua. Yöpy­mi­nen tapah­tuu kodas­sa tahi halu­tes­saan omas­sa tel­tas­sa.

Ilmoit­tau­du otta­mal­la yhteyt­tä pii­rii­si tai nuo­ri­so­jär­jes­töm­me ryh­mis­sä jaet­tu­jen kut­su­link­kien kaut­ta.

Ter­ve­tu­loa!

Ajankohta: 16.08.2024