Talouspolitiikka

Perussuomalaisen Nuorison talouspolitiikka perustuu kansallisliberalismiin, mikä tarkoittaa vastuullista taloudenpitoa, markkinoiden vapautta, verotuksen kohtuullistamista, yksilön oman vastuun korostamista, tarpeettoman holhouksen purkamista sekä viime kädessä suomalaisista huolehtivan hyvinvointivaltion puolustamista.

Työllisyys ja toimeliaisuus ovat sekä toimivan talouden että kansallisen hyvinvointimme perusta. Suomalaisen talouspolitiikan tärkein tavoite onkin työnteon ja yrittämisen mahdollistaminen sekä niihin kannustamalla edistää kansallista etuamme eli suomalaisten hyvinvointia. 

Myös muun talouspolitiikan on oltava kestävää, jotta suomalaista hyvinvointia riittää jaettavaksi tulevillekin sukupolville. Vain sitä voidaan jakaa, mitä on jaettavaksi, ja jakokohteita on pystyttävä laittamaan tärkeysjärjestykseen. 

Hyvinvointivaltion rooli 

Suomen valtion tärkein tehtävä on turvata suomalaisten hyvinvointi paitsi nykyisyydessä, myös tulevaisuudessa. Toista vuosikymmentä kestänyt krooninen alijäämäisyys ja velkaantuminen vaikuttavat erityisesti tuleviin sukupolviin. Siksi Perussuomalainen Nuoriso pitää julkisen talouden tasapainotusta ja julkisen sektorin rahankäytön priorisointia välttämättöminä. 

Uskomme vahvasti pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon, joka pitää huolta kansalaisistaan. Valtio on kansalaistensa etujärjestö, jonka tärkein tehtävä on pitää huolta kaikista suomalaisista ja erityisesti maamme heikoimmassa asemassa olevista suomalaisista. Käytännössä tämä tapahtuu tulonsiirtojen avulla, jotka mahdollistavat hyvinvointivaltion olemassaolon. Mielestämme kohtuulliset tulonsiirrot ovat hyvinvointivaltiossa oikeutettuja, kunhan varoja käytetään vastuullisesti. 

Suomen valtion harjoittaman talouspolitiikan tulee olla vastuullista. Valtion tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa, sillä jatkuva velkaantuminen ei ole pidemmän päälle kestävää julkisen talouden kannalta. Myöskään liian ankara verottaminen ei ole ratkaisu, sillä korkea verotus heikentää työnteon ja yrittäjyyden kannattavuutta sekä hidastaa talouskasvua ja siten pienentää verotuloja. 

Julkisen sektorin ollessa alijäämäinen tulee sen menoja priorisoida. Meille suuri julkinen sektori ei ole pyhä lehmä, vaan tulonsiirtoja tulee voida tarkastella kriittisesti. Veronkorotusten tie on kuljettu Suomessa loppuun, joten taloudenpidon vastuullistamisen on tarkoitettava myös julkisen sektorin supistamista. Tämä ei kuitenkaan välttämättä edellytä suomalaisilta leikkaamista, sillä mielestämme leikkausten tulee kohdistua ensisijaisesti Suomen ulkopuolelle tehtäviin tulonsiirtoihin, kuten esimerkiksi kehitysapuun ja Suomessa asuville ulkomaalaisille tarkoitettuihin palveluihin. Vastustamme myös uusia tarpeettomia ulkomaille tehtäviä tulonsiirtoja ja EU-maiden yhteisvelkajärjestelyjä. Kunnallistasolla vaadimme, että varsinkin taloudellisesti heikossa tilassa olevat kunnat keskittyisivät ydintehtäviinsä. 

Pidämme lisäksi tärkeänä hyvinvointivaltioon liittyvien palveluiden tehostamista. Vaikka hyvinvointivaltio huolehtiikin heikommassa asemassa olevista, tulee avuntarvitsijoilta edellyttää myös vastuunottoa omassa elämässään. Tällä hetkellä sosiaaliturva kilpailee kannattavuudessa matalapalkkaisten alojen kanssa. Mielestämme työttömältä työnhakijalta tuleekin edellyttää sosiaaliturvan vastineena aktiivisuutta työnhaussa. 

Kannatamme myös maksettavien etuuksien priorisointia ja tehostamista. Mielestämme esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyysturva tulee porrastaa. Julkisen sektorin on pyrittävä vähentämään tarpeettomia tulonsiirtoja, jotka lisäävät byrokratiaa eivätkä lisää hyvinvointia. 

Mielestämme puoluepoliittisille järjestöille maksettavaa julkista rahoitusta tulee yksinkertaistaa. Esitämmekin, että nykyisin erillisesti poliittisille nuorisojärjestöille maksettava tuki siirrettäisiin suoraan puoluetuen alaiseksi. Puoluetukeen on tehtävä lakisäätäinen minimiosuus nuorisojärjestöille. 

Työn vastaanottamisen on oltava aina kannattavaa, mikä edellyttää kannustinloukkujen purkamista. Tämän edistämiseksi sosiaaliturvan päälle ansaittujen lisätienestien ei tule vähentää sosiaaliturvaa täysimääräisesti, vaan porrastetusti. Porrastaminen kannustaisi ottamaan lyhyitäkin työkeikkoja vastaan ilman pelkoa siitä, että työn hyöty tekijälleen nollautuisi tukien vähetessä. 

Opintotukijärjestelmän on mahdollistettava työnteon ja opintojen yhteensovittaminen. Opintotukijärjestelmästä on myös tehtävä kannustavaa opintotuen tulorajat poistamalla ja sitomalla opintotukikelpoisuus tulotason sijasta opintojen edistymiseen. 

Verotus 

Suomen kokonaisveroastetta on alennettava. Kokonaisveroasteemme on yksi Euroopan ja OECD-maiden korkeimmista. Korkea veroaste ilmenee muun muassa vaisuna talouskasvuna, heikkona kilpailukykynä, matalampana ostovoimana ja joustamattomana taloutena. 

Tavallisen palkansaajan tuloverotuksen progressiota on loivennettava. Suomessa jo keskituloisten kansalaisten verotaakka on suuri. Yksilötasolla korkea verotus ja progressio tarkoittavat, että palkasta jää vähemmän käteen eikä lisätyön vastaanottaminen kannata, kun korkea rajaveroaste vie jopa yli puolet jokaisesta ansaitusta lisäeurosta. Veronkevennykset voidaan kattaa niitä seuraavalla taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisellä, julkisten menojen priorisoinnilla ja yleisillä veropolitiikan muutoksilla, kuten korvaamalla osan valtion tuloista muilla veroilla, kuten kotimaiseen tuotantoon kannustavilla tulliveroilla. Mikäli Suomessa otetaan käyttöön maakuntavero, ei kokonaisveroaste saa nousta. Kuntaveron on laskettava, kun kuntien tehtäviä siirretään maakunnille. 

Perussuomalaisen Nuorison mukaan työmarkkinajärjestöjen erityisasemaa on tarkasteltava kriittisesti. Kannatamme työmarkkinaosapuolten jäsenmaksujen verovähennysoikeuden säilyttämistä, mutta muiden työmarkkinajärjestöjen verovapauksien purkamista. Työmarkkinajärjestöjen tarpeettomien verovapauksien poistaminen tuottaisi merkittäviä summia valtiolle, mikä mahdollistaisi veronmaksajien verotaakan keventämisen. 

Perussuomalainen Nuoriso ei ole tyytyväinen nykymuotoiseen perintöveroon. Perittäessä autoa tai asuntoa pienituloiset perijät joutuvat liian usein taloudellisiin ongelmiin ja jopa nostamaan lainaa maksaakseen perintöveron. Nykyinen järjestelmä ei siis hyväksyttävästi puolusta pienituloisten perijöiden etuja tai riittävästi huomioi yritysten sukupolvenvaihdoksia. Perussuomalainen Nuoriso esittää selvitettäväksi millaisella järjestelmällä tästä epäkohdasta voitaisiin päästä eroon, ja tulisiko esimerkiksi harkita perintöveron korvaamista myyntivoittoverolla. 

Autoilusta kerätyistä veroista ja maksuista on muodostunut valtiolle merkittävä tulonlähde, joilla ylläpidetään paljon muitakin menokohteita kuin vain liikenneverkkoa. Suomen logistiikasta valtaosa pyörii kumirenkaiden varassa. Autoilun kustannusten paisuttaminen heijastuu ihmisten arkeen, työssäkäynnin kannattavuuteen ja teollisuuden kilpailukykyyn, eikä se siten ole kestävä tapa rahoittaa hyvinvointivaltiota. Pitkien etäisyyksien Suomessa autoilun kustannusten on oltava kohtuullisia, mikä edellyttää nykyisten autoiluun liittyvien verojen ja maksujen keventämistä. 

Yleisradion rahoittamiseksi kerättyä yleisradioveroa tulee laskea merkittävästi. Yle tuottaa suurella korvamerkityllä budjetillaan muutakin kuin yleishyödyllistä ja yleisradioyhtiölle välttämätöntä sisältöä. Yleisen periaatteen on oltava, että julkisrahoitteinen Yle toimii kaupallisten kanavien tarjontaa täydentäen, ei niitä korvaten. 

Valtio-omistus ja monopolit 

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että valtion omistusten ja valtiollisten monopolien on perustuttava tosiasialliselle ja perustellulle tarpeelle. Suomessa on pyrittävä purkamaan kansalaisten tarpeetonta holhousta, mutta tehtävä sitä myös toimien kansanterveydelliset ja -taloudelliset vaikutukset huomioiden. 

Perussuomalainen Nuoriso suhtautuu Alkon monopoliin kriittisesti. Tavoitteenamme on Alkon monopoliaseman hallittu asteittainen purkaminen. Kunkin alkoholilainsäädännön vapautuksen vaikutuksia on arvioitava ennen seuraavia vapautuksia, pyrkien kansanterveydellisten ja -taloudellisten haittojen minimointiin. Ensimmäisenä askeleena tulisi mahdollistaa sekä alkoholin etämyynti että viinien myynti ruokakaupoissa. Alkoholilainsäädännön ja verotuksen tulisi osaltaan ohjata ihmisiä ravintolakulutukseen ja sosiaalisempaan juomakulttuuriin. 

Perussuomalainen Nuoriso suhtautuu veikkauksen toimintaan kriittisesti. Haluamme

purkaa Veikkauksen ja kolmannen sektorin rahoituksen epäterveen riippuvuussuhteen. Veikkauksen tavoitteena ei tule olla tuotto, vaan pelihaittojen ehkäisy. Suomessa runsaasti mainostetuilla uhkapeleillä ja niistä osin aiheutuvalla ongelmapelaamisella on paitsi inhimillisiä, myös vakavia taloudellisia seurauksia. Kannatamme rahapelaamisen haittojen vähentämiseksi rahapelikoneiden siirtämistä pois kaupoista erillisiin pelisaleihin ja kasinoille. Lisäksi haluamme selvittää toimia, joilla estettäisiin pääsy ulkomaisille uhkapelisivustoille, mikä vahvistaisi Veikkauksen monopoliasemaa vastuullisen pelaamisen järjestäjänä. 

Ikärakenne ja huoltosuhde 

Suomen väestö ikääntyy. Työikäisen ja työllisen väestön suhteellinen osuus kaventuu suurempien ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle ja syntyvyyden ollessa ennätyksellisen alhaista. Väestön ikääntyminen on Suomelle erityisesti taloudellinen haaste, koska hyvinvointivaltion ylläpitäminen edellyttää korkeaa työllisyyttä. Jos huoltosuhde jatkaa heikentymistään, käy nykylaajuisten palvelujen ja sosiaalisten turvaverkkojen kustantaminen verovaroin ennen pitkää mahdottomaksi. 

Perussuomalainen Nuoriso ei pidä realistisena epäedullisen huoltosuhteen korjaamista yksin maahanmuutolla. Vaikka maahanmuutolla lievitettäisiinkin väestöllistä huoltosuhdetta, heikentää erityisesti humanitäärinen ja matalapalkka-aloille kohdistuva maahanmuutto taloudellista huoltosuhdetta. Taloudellisten haittojen ohella haitallinen maahanmuutto tuo mukanaan myös suomalaista yhteiskuntaa rapauttavia sosiaalisia ja kulttuurillisia lieveilmiöitä. Maahanmuuton on oltava sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kestävää. 

Perussuomalainen Nuoriso esittää taloudellisen huoltosuhteen korjaamista maahanmuuton ohella myös kotimaisin keinoin. Perhe- ja sosiaalipolitiikalla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen ja perheiden varhaisempaan perustamiseen. Taloudelliseen huoltosuhteeseen puolestaan voidaan vaikuttaa maahanmuuttopoliittisin keinoin, kuten haitallista maahanmuuttoa vähentämällä, kiintiöpakolaisjärjestelmästä luopumalla ja saatavuusharkinnan korkeilla tulorajoilla. Huoltosuhteen heikentymisen aiheuttamia tulomenetyksiä voidaan kompensoida priorisoimalla julkisia menoja.

Huoltosuhdetta voidaan parantaa myös edistämällä nuorten siirtymistä työelämään. Suomessa nuorisotyöttömyys on keskeisimpiä verrokkimaitamme korkeampaa. Kasvattamalla nuorisotyöllisyyttä sekä opintotuen tulorajat poistamalla kannustaisimme yhä useampia nuoria ja opiskelijoita toimeliaisuuteen. 

Taloudellista huoltosuhdetta voidaan parantaa myös purkamalla kannustinloukkuja. Tukijärjestelmää kannustavammaksi kehittämällä voidaan vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä, joka monesti johtuu työn vastaanottamisen kannattamattomuudesta. 

Työ ja yrittäminen 

Työ ja yrittäjyys ovat hyvinvoinnin perusta, sillä ne hyödyttävät paitsi tekijöitään, myös ympäröivää yhteiskuntaa. Valtiovallan onkin pyrittävä purkamaan esteitä työllistymisen ja yrittämisen tieltä sekä tehtävä työnteosta ja työllistämisestä kannattavampaa. Työnteon ja yrittämisen kannustavuuteen voidaan vaikuttaa paitsi sääntelyllä, myös verotuksella. 

Valtion tehtävä on mahdollistaa pienten ja keskisuurten yritysten kasvu. Erityisesti pien- ja mikroyritysten kasvua voidaan tukea helpottamalla lainarahoituksen saatavuutta ja korottamalla arvonlisäverottoman liikevaihdon rajaa. Arvonlisäverorajan korottaminen 30 000 euroon vähentäisi yksityisyrittämisen byrokratiaa ja vastaisi EU-maiden keskitasoa. Samalla se myös edistäisi alati lisääntyvää osa-aikaista ja palkkatyön ohella yrittämistä. 

Valtion on selvitettävä keinoja työntekijöiden palkkaamiseen liittyvien sivukulujen kuten työeläkemaksujen alentamiseksi. Erityisesti ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen on yrittäjälle riskialtis harppaus. 

Suomessa tulisi selvittää henkilökohtaisen konkurssin käyttöönottoa ja taloudellisia vaikutuksia. Moni nurin mennyt yritys jättää jälkeensä loppuelämäkseen ylivelkaantuneita ja maksukyvyttömiä yrittäjiä, joilla ei ole taloudellisia kannustimia

nousta takaisin jaloilleen. Henkilökohtainen konkurssi toisi ratkaisun entisten yrittäjien kestämättömään velkataakkaan. Se koskisi vain yrittäjiä, jotka ovat ajautuneet tilanteeseen ulkoisista, ei-rikollisista ja liiketoimintaa huomattavasti hankaloittaneista syistä, kuten valtiojohtoisten rajoitustoimien tai maailmanlaajuisten kriisien vuoksi. Henkilökohtainen konkurssi mahdollistaisi entisten yrittäjien paluun työmarkkinoille ja uusien yritysten perustamisen. 

Kannatamme työehtosopimusjärjestelmään liittyvän byrokratian tarkastelua, sillä sen kankeudesta voi aiheutua haittoja Suomen taloudelle ja kasvulle. Kankeaa järjestelmää on tarvittaessa voitava uudistaa esimerkiksi paikallista sopimista lisäämällä. Paikallisen sopimisen mahdollisuutta tulisi laajentaa koskemaan myös ei-järjestäytyneitä työnantajia, joihin merkittävä osa mikroyrittäjistä kuuluu. Kaikissa työehdoista sopimisen malleissa on kuitenkin välttämätöntä säilyttää työntekijöiden ja työnantajien välinen neuvotteluyhteys. Paikallista sopimista ei pidä toteuttaa vain ja ainoastaan elinkeinoelämän ehdoilla, vaan myös työntekijöiden neuvotteluvara on turvattava. 

Työttömyystukijärjestelmän ei tule heikentää työllistymisen kannustimia. Työttömän työnhakijan on työttömyysturvan vastineeksi itse osoitettava aitoa aktiivisuutta työnhaussa. Kannatamme ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista, sillä katsomme sen lisäävän kannustimia työllistyä nopeasti uudelleen. Myös nykyisen työttömyyskassajärjestelmän uudistamista on selvitettävä. Tällä hetkellä työttömyyskassojen edunsaanti jakautuu epäreilusti, sillä kassojen ylläpitoon ottavat osaa kaikki työlliset, mutta etuja saavat vain kassojen jäsenet. 

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että yritystukia on voitava arvioida kriittisesti. Suomen valtion on järkevää tukea sellaista yrittäjyyttä, jonka säilyminen Suomessa on tärkeää ja joka tuottaa uutta työtä, innovaatiota sekä investointeja. Yritystukia tarkasteltaessa on tärkeää ottaa huomioon myös huoltovarmuusnäkökulma yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen suhteen. Esimerkiksi riittävä ruuan ja energiantuotanto sekä puolustusteollisuus on säilytettävä Suomessa. 

EU ja ulkomaiset tulonsiirrot

Suomen on edistettävä eurooppalaisessa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä omaa kansantaloudellista etuaan. Tavoitteena on itsenäisten eurooppalaisten valtioiden vapaakauppaliitto, ei nykymuotoisen EU:n kaltainen poliittinen unioni. Itsenäisten kansallisvaltioiden Euroopassa yhteistyö rakentuu kaikkia osapuolia palvelevalle kaupalle, markkinakurille ja taloudelliselle toimeliaisuudelle – ei valtioiden välisille tulonsiirroille. 

Suomen on aktiivisesti torjuttava pyrkimykset EU- ja euromaiden välisiin tulonsiirtojärjestelyihin. Suomalaiset eivät ole antaneet suostumustaan tulonsiirtounionille eikä tulonsiirroista saa antaa muodostua muun eurooppalaisen taloudellisen yhteistyön ehto. Suomi ei ole vastuussa toisten valtioiden veloista, heikosta taloudenhoidosta tai niiden pelastamisesta maksukyvyttömyydeltä. 

Perussuomalaisen Nuorison tavoitteena on Suomen hallittu luopuminen eurosta ja paluu kansalliseen valuuttaan. Tunnistamme huolen siitä, ettei Suomessa eikä EU:ssa ole varauduttu rahaliiton kaatumisen mahdollisuuteen. Mahdollisella kaatumisella tulisi väistämättä olemaan kauaskantoisia ja vaikeasti ennakoitavia vaikutuksia Suomen talouteen ja suomalaisten hyvinvointiin. 

Perussuomalainen Nuoriso katsoo euron keskeiseksi ongelmaksi sen, ettei yhteisvaluutalla ole edellytyksiä toimia ilman EU-maiden välisiä tulonsiirtoja. Jäsenmaiden holtiton velkaantuminen ja velkojen hinnoittelu muun kuin todellisten riskien perusteella on luonut noidankehän, jossa ratkaisut yhteisvaluutan ongelmiin luovat aina vain uusia ongelmia. Talous- ja rahaliitto vailla markkinakuria on jo syntyjään epäonnistunut rakennelma. 

Suomen tulee koota rahapolitiikan asiantuntijat yhteen ja käynnistää kansalliseen valuuttaan palaamiseen varautuminen. Kansallinen valuutta joustaa kriiseissä ja antaa huomattavasti enemmän pelivaraa hyvään taloudenhoitoon. Sen sijaan, että maksaisimme muiden virheistä, haluamme niin Suomen kuin muidenkin valtioiden ottavan kansakuntina vastuun sekä omista virheistään että omista onnistumisistaan. 

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että kehitysapua on vähennettävä. Talousvaikeuksien kanssa kamppailevalla Suomella ei ole varaa auttaa muita maita velkarahalla. Esitykset kehitysavun korottamisesta YK:n vaatimaan 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta ovat taloudellisesti kestämättömiä. Bruttokansantuotteen sijaan maksettavan kehitysavun määrä tulisi sitoa talouskasvuun ja valtiontalouden ylijäämään.

Suomen maksaman kehitysavun on oltava ehdollista. Suomen ei tule tarjota taloudellista tukeaan maille, jotka kieltäytyvät vastaanottamasta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita kansalaisiaan. Suomen on myös edellytettävä tuettavilta mailta toimia liiallisen väestönkasvun hillitsemiseksi, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi sekä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi. Samalla on edellytettävä mitattavissa olevia tuloksia näillä osa-alueilla. 

Kehitysavun määrärahoista supistettaessa jäljelle jääviä varoja tulisi kohdistaa joukkoon tarkoin valittuja maita sekä niille merkittäviin projekteihin, joiden toteutusta Suomi valvoisi alusta loppuun. Näiden projektien tulisi kohdistua niihin kehitysmaihin, joista on suurta muuttopainetta Suomeen ja Eurooppaan. Tällöin kehitysapu saisi aikaan vaikuttavampaa kehitystä kohdemaissa ja palvelisi samalla Suomen kansallista etua. 

Kehitysapua annetaan nykyisin myös valtioille, joiden yhteiskuntajärjestelmä on hyvin korruptoitunut. Tällöin rahan lopullinen käyttökohde ei aina paranna kohdemaan yhteiskunnallisia oloja. Kohdentamattomien yleisavustusten sijaan kehitysapua tulisikin myöntää nykyistä enemmän ansioituneille kansalaisjärjestöille ja kehitysyhteistyössä tulisi panostaa enemmän ruohonjuuritason vaikuttamiseen.