Syys­ko­kous 2023

Ter­ve­tu­loa Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son syys­ko­kouk­seen! Kokous jär­jes­te­tään Lap­peen­ran­nas­sa 2.-3.12.2023. Kai­kil­la Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son nuo­ri­so­jä­se­nil­lä ja var­si­nai­sil­la jäse­nil­lä on puhe- sekä äänioi­keus yhdis­tyk­sen kokouk­sis­sa, joten roh­keas­ti mukaan myös ensi­ker­ta­lai­se­na!

Kan­na­tus­jä­sen­ten läs­nä­olo- ja puheoi­keu­des­ta pää­te­tään kokouk­ses­sa. Perus­suo­ma­lai­set rp.:n nimeä­mäl­lä puo­lue­hal­li­tuk­sen jäse­nel­lä on läs­nä­olo- ja puheoi­keus yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa.

Kokous alkaa lau­an­tai­na 2.12.2023 aamul­la, joten suo­sit­te­lem­me saa­pu­maan Lap­peen­ran­taan jo per­jan­tai­na 1.12.2023.

Jos haluat ilmoit­taa ehdok­kuu­des­ta­si luot­ta­mus­teh­tä­viin etu­kä­teen, voit ilmoit­taa sii­tä täs­tä.

Mat­ka­kor­vaus ja majoi­tus

Mat­ka­ku­lut kor­va­taan osal­lis­tu­jil­le 60€ asti kuit­te­ja vas­taan (kilo­met­ri­kor­vaus 0,30€/km). Majoit­tu­mi­sen oma­vas­tuu­osuu­den las­ku (20€) lähe­te­tään ennen kokous­ta.

Aika­tau­lu (alus­ta­va)

Per­jan­tai

15.00 Sisään­kir­jau­tu­mi­nen hotel­liin (aikai­sin­taan)

17.00 Yhteis­tä illan­viet­toa

Lau­an­tai

09:00 Ilmoit­tau­tu­mi­nen kokouk­seen alkaa

10:00 Kokous alkaa 

12:00 Kokous tauol­le (lou­nas)

13:00 Kokous jat­kuu

15:00 Kah­vi­tau­ko

15:30 Kokous jat­kuu

18:00 Illal­li­nen

Sun­nun­tai

10:00 Kokous jat­kuu

12:00 Kokous tauol­le (lou­nas)

12:30 Kokous jat­kuu

15:00 Kokous päät­tyy

 

Esi­tys­lis­ta

Kokouk­sen aika­na käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä

 1. Kokouk­sen avaus
 2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­ta­ja, sih­tee­ri kak­si pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja tar­vit­ta­va mää­rä ään­ten­las­ki­joi­ta
 3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus sekä äänioi­keu­te­tut läs­nä­oli­jat
 4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys
 5. Käsi­tel­lään ja hyväk­sy­tään muu­tok­set ansio­merk­kioh­je­sään­töön sekä palk­kio- ja kulu­kor­vaus­oh­je­sään­töön
 6. Käsi­tel­lään ja hyväk­sy­tään muu­tok­set yhdis­tyk­sen sään­töi­hin
 7. Esi­tel­lään osa­vuo­si­kat­saus ja syk­syn jäsen­ky­se­lyn tulok­set
 8. Vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, tulo- ja menoar­vio sekä liit­ty­mis- ja jäsen­mak­sun suu­ruus seu­raa­val­le kalen­te­ri­vuo­del­le
 9. Vali­taan kak­si toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja heil­le vara­toi­min­nan­tar­kas­ta­jat tai yksi tai kak­si tilin­tar­kas­ta­jaa ja heil­le vara­ti­lin­tar­kas­ta­jat sekä yksi toi­min­nan­tar­kas­ta­ja ja hänel­le vara­toi­min­nan­tar­kas­ta­ja
 10. Vali­taan hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­jat, pää­sih­tee­ri ja muut jäse­net sekä vara­jä­se­net
 11. Käsi­tel­lään ja hyväk­sy­tään Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n suun­ni­tel­ma osal­li­suu­den, tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suu­den edis­tä­mi­sek­si
 12. Käsi­tel­lään ja hyväk­sy­tään ase­vel­vol­li­suus­vaih­toeh­dot ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­seen ohjel­maan
 13. Käsi­tel­lään jäse­na­loit­teet ja hal­li­tuk­sen niis­tä anta­mat lausun­not
 14. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat
 15. Kokouk­sen päät­tä­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen syys­ko­kouk­seen on sul­keu­tu­nut. Jos haluat osal­lis­tua kokouk­seen ja tar­vit­set majoi­tus­ta, olet­han yhtey­des­sä pää­sih­tee­riin:

[email protected]

040 049 0211