Savo-Kar­ja­la

Savo-Kar­ja­lan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry

 

Savo-Kar­ja­lan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so toi­mii PS-Nuo­ri­son alu­eel­li­se­na yhdis­tyk­se­nä.

Lii­ty mukaan kas­va­vaan jouk­koon!

Savo-Kar­ja­lan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so uskoo kan­sal­lis­mie­li­syy­teen ja kan­sal­lis­val­tio­kes­kei­syy­teen jat­kaen suo­ma­lai­suus­liik­keen arvo­kas­ta perin­töä. Yhdis­tys kan­nat­taa demo­kra­ti­aa, sanan­va­paut­ta ja oikeus­val­tio­ta. Yhdis­tyk­sen teh­tä­vä­nä on toi­mia pii­rin­sä alu­eel­la kerä­ten nuo­ria vas­tuul­li­seen, laa­ja-alai­seen ja tasa­ver­tai­seen yhteis­kun­nal­li­seen uudis­tus­työ­hön ja tule­vai­suu­den raken­ta­mi­seen myös tule­vil­le suku­pol­vil­le.

Savo-Kar­ja­lan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n pii­rior­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii Poh­jois-Savon ja Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Joen­suu.

 

Vuo­den 2024 hal­li­tus

Puheen­joh­ta­ja Meri Jolk­ko­nen
Vara­pu­heen­joh­ta­ja Nan­na Vää­täi­nen

Hal­li­tuk­sen jäse­net:

Samuel Luuk­ka­nen

Vara­jä­se­net:

Miro Kemp­pai­nen
Vee­ti Haa­pa­lai­nen

 

Yhteys­tie­dot: [email protected]