Savo-Kar­ja­la

Savo-Kar­ja­lan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry

 

Savo-Kar­ja­lan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so toi­mii PS-Nuo­ri­son alu­eel­li­se­na yhdis­tyk­se­nä.

Lii­ty mukaan kas­va­vaan jouk­koon!

Savo-Kar­ja­lan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so uskoo kan­sal­lis­mie­li­syy­teen ja kan­sal­lis­val­tio­kes­kei­syy­teen jat­kaen suo­ma­lai­suus­liik­keen arvo­kas­ta perin­töä. Yhdis­tys kan­nat­taa demo­kra­ti­aa, sanan­va­paut­ta ja oikeus­val­tio­ta. Yhdis­tyk­sen teh­tä­vä­nä on toi­mia pii­rin­sä alu­eel­la kerä­ten nuo­ria vas­tuul­li­seen, laa­ja-alai­seen ja tasa­ver­tai­seen yhteis­kun­nal­li­seen uudis­tus­työ­hön ja tule­vai­suu­den raken­ta­mi­seen myös tule­vil­le suku­pol­vil­le.

Savo-Kar­ja­lan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n pii­rior­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii Poh­jois-Savon ja Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Joen­suu.

 

Syys­ko­kous 2023

Savo-Kar­ja­lan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so pitää sään­tö­mää­räi­sen syys­kouk­sen lau­an­tai­na 28.10.2023 Poh­jois-Savon Perus­suo­ma­lais­ten pii­ri­toi­mis­tol­la Kuo­pios­sa (Puis­to­ka­tu 2,  70110 Kuo­pio). Mat­ka­kor­vaus hyvi­te­tään kokouk­seen osal­lis­tu­vil­le enin­tään 60 euroon asti. Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat, jon­ka jäl­keen jär­jes­te­tään vapaa­muo­tois­ta ohjel­maa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

 

Vuo­den 2023 hal­li­tus

Puheen­joh­ta­ja / Jaak­ko Lep­pä­nen
Vara­pu­heen­joh­ta­ja / Nan­na Vää­täi­nen
Hall.j / Miro Kemp­pai­nen
Hall.j / Meri Jolk­ko­nen

Hal­li­tuk­sen vara­jä­se­net

1.varajäsen / Kal­le Haa­ta­ja
2.varajäsen / Emma Pöy­tä­laak­so

 

Yhteys­tie­dot: [email protected]