Poh­jan­maa

Poh­jan­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so toi­mii PS-Nuo­ri­son alu­eel­li­se­na yhdis­tyk­se­nä. Lii­ty mukaan kas­va­vaan jouk­koon!

Poh­jan­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on kan­sal­lis­mie­li­nen poliit­ti­nen nuo­ri­so­jär­jes­tö. Yhdis­tyk­sen aate poh­jau­tuu suo­ma­lais­kan­sal­li­seen iden­ti­teet­tiin ja sen yhteis­kun­nal­li­seen vah­vis­ta­mi­seen. Yhdis­tys kan­nat­taa demo­kra­ti­aa, sanan­va­paut­ta ja oikeus­val­tio­ta. Uskom­me, että Suo­men kan­sal­lis­val­tio on suo­ma­lais­ten koti- ja tur­va­paik­ka ja sik­si vaa­lim­me isän­maal­li­suut­ta sekä perin­tei­siä suo­ma­lai­sia arvo­ja. Tavoit­teem­me on, että Suo­men kan­sal­lis­val­tio ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta säi­lyy perin­tö­nä tule­vil­le­kin suku­pol­vil­le. Haluam­me innos­taa nuo­ria läh­te­mään mukaan poli­tiik­kaan vai­kut­ta­maan isän­maan par­haak­si.

Poh­jan­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n pii­rior­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii Ete­lä- ja Kes­ki-Poh­jan­maan sekä Poh­jan­maan alu­eel­la. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Sei­nä­jo­ki.

 

Vuo­den 2024 hal­li­tus

Puheen­joh­ta­ja Marcus Top­pa­ri
Vara­pu­heen­joh­ta­ja Rami Aal­to
Sih­tee­ri Alek­si Por­re

Hal­li­tuk­sen jäse­net:

Mar­ko Yli-Nik­ko­la
Rami Sil­ta­la

Vara­jä­se­net:

Vil­ma Nyman
Jes­se Kai­pio

Yhteys­tie­dot: [email protected]