Pir­kan­maa

Pir­kan­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry

Pir­kan­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so toi­mii PS-Nuo­ri­son alu­eel­li­se­na yhdis­tyk­se­nä.

Lii­ty mukaan kas­va­vaan jouk­koon!

Pir­kan­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so uskoo kan­sal­lis­mie­li­syy­teen ja kan­sal­lis­val­tio­kes­kei­syy­teen jat­kaen suo­ma­lai­suus­liik­keen arvo­kas­ta perin­töä. Yhdis­tys kan­nat­taa demo­kra­ti­aa, sanan­va­paut­ta ja oikeus­val­tio­ta. Yhdis­tyk­sen teh­tä­vä­nä on toi­mia pii­rin­sä alu­eel­la kerä­ten nuo­ria vas­tuul­li­seen, laa­ja-alai­seen ja tasa­ver­tai­seen yhteis­kun­nal­li­seen uudis­tus­työ­hön ja tule­vai­suu­den raken­ta­mi­seen myös tule­vil­le suku­pol­vil­le.

Pir­kan­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n pii­rior­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii Pir­kan­maan alu­eel­la. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Tam­pe­re.

 

Vuo­den 2024 hal­li­tus

Puheen­joh­ta­ja Elias Rosengrén

Vara­pu­heen­joh­ta­ja Mar­kus Vii­ta­la

Sih­tee­ri Lee­vi Mäen­si­vu

 

Hal­li­tuk­sen jäse­net:

Timo Ilo­nen

Seve­ri Reko

Mikael Vii­ta­nen

Daniel Sai­nio

Yhteys­tie­dot: [email protected]