Häme

Hämeen Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so toi­mii PS-Nuo­ri­son alu­eel­li­se­na yhdis­tyk­se­nä. Lii­ty mukaan kas­va­vaan jouk­koon!

Hämeen Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry uskoo kan­sal­lis­mie­li­syy­teen ja kan­sal­lis­val­tio­kes­kei­syy­teen. Yhdis­tyk­sen aate poh­jau­tuu suo­ma­lais­kan­sal­li­seen iden­ti­teet­tiin ja sen yhteis­kun­nal­li­seen vah­vis­ta­mi­seen. Hämeen Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so jat­kaa suo­ma­lai­suus­liik­keen arvo­kas­ta perin­töä. Yhdis­tys kan­nat­taa demo­kra­ti­aa, sanan­va­paut­ta ja oikeus­val­tio­ta. Hämeen Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n pii­rior­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii Päi­jät- ja Kan­ta-Hämeen alu­eel­la. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Hämeen­lin­na.

 

Vuo­den 2024 hal­li­tus

Puheen­joh­ta­ja Matias Päi­vä
Vara­pu­heen­joh­ta­ja Mar­kus Kes­ki­ta­lo

Hal­li­tuk­sen jäse­net:

Jon­ni Leva­nie­mi
Matias Gran­lund
Jen­na Koi­vis­toi­nen
Daniel Ant­to­nen

Vara­jä­se­net:

Julia Aar­re­ki­vi
Emi­lia Tam­mi­nen
Kas­per Paa­ja­nen

Yhteys­tie­dot: [email protected]