Periaateohjelma

 

JOHDANTO

Perussuomalaisen Nuorison ajama politiikka nojaa Suomen ja oman kansamme etujen ajamiseen.
Me haluamme säilyttää jälkipolville sen, minkä isämme ovat meille jättäneet. Ajamaamme
politiikkaan ja linjauksiimme vaikuttaa suomalaisuusliikkeen pitkä perinne, mitä haluamme
osaltamme jatkaa ja edelleen kehittää aikaamme sopivaksi. Jokainen jäsenemme on aina
tervetullut antamaan panoksensa Perussuomalaisen Nuorison politiikan kehittämiseen.

Tämä periaateohjelma on Perussuomalaisen Nuorison ensimmäinen ja se määrittelee järjestömme
perusperiaatteet ja arvot. Tarkoituksenamme on kertoa avoimesti lähtökohtamme ja sanoa
linjauksemme suoraan; haluamme tarjota suomalaiseen politiikkaan vaihtoehdon ja selkeitä
tavoitteita, joita kohti jokainen mukaamme tuleva osaisi kulkea. Haluamme houkutella mukaan
toimintaamme periaatteisiimme sitoutuvia nuoria, jotta yhteisestä matkanteosta tulee
mahdollisimman mielenkiintoista, keskustelevaa ja ajanmukaista.

Tarkastelemme muuttuvaa maailmaa kriittisin silmin ja kohdistamme mielenkiintomme
ajankohtaisiin asioihin. Emme kavahda, vaikka jotkut loukkaantuisivat näkemyksistämme, sillä
tosiasioiden pohjalta tehdyssä suoraselkäisessä ja rehellisessä politiikassa ei ole mitään väärää.

KANSALLISMIELISYYS LUO VAHVAN KANSALLISVALTION

Perussuomalainen Nuoriso uskoo kansallismielisyyteen ja kansallisvaltiokeskeisyyteen.
Aatteemme pohjautuu suomalaiskansalliseen identiteettiin ja sen yhteiskunnalliseen
vahvistamiseen. Perussuomalainen Nuoriso jatkaa suomalaisuusliikkeen arvokasta perintöä. Ainoa
varmasti omaperäinen vahvuutemme on suomalaisuutemme ja siitä polveutuva mielenkiintoinen ja
myös alueellisesti rikas kulttuuriperimämme. Vahva ja myönteinen kansallinen itsetunto antaa
suomalaisille vankan perustan kanssakäymiseen monimuotoisen maailman kanssa. Kaiken
kanssakäymisen pohjalla on kuitenkin itsenäinen kansallisvaltio, jossa pidetään huolta omasta
kansasta, sillä kukaan muu ei meistä huolehdi, edes kriisien keskellä, kuin me itse.

Pidämme parhaana mahdollisena sivistyksellisenä lähtökohtana länsimaista kulttuuria, antiikin
filosofian perintöä ja kristillistä etiikkaa, joista suomalaiset ovat yhdessä oman kulttuuriperinteensä
kanssa luoneet omaleimaisen elämäntapamme perustan. Olemme ylpeästi konservatiivisia, mikä
tarkoittaa, ettemme halua muuttaa asioita vain muuttamisen ilosta, vaan muutokselle on oltava
järkiperusteet. Haluamme edistää kansallista etua ja korostamme tavallisten suomalaisten nuorten
ääntä valtakunnan politiikassa, aluepolitiikassa, opiskelijaorganisaatioissa ja arkielämässä.
Perussuomalaisen Nuorison mielestä nuorisovaltuustojen asemaa tulee vahvistaa kunnissa, jotta
nuoret pääsevät vaikuttamaan kuntansa asioihin paremmin kuin nykyhetkellä.

Haluamme pitää yllä suomalaisia perinteitä, suomen kieltä ja suomalaista historiankirjoitusta.
Tiedostamme juuremme, vaalimme niitä ja sanoitamme ylisukupolvisesti suomalaisuuden
perinnetarinaa. Haluamme rakentaa Suomea, jossa sotiemme veteraanien perintöä kunnioitetaan.
Yhtenäinen kansa tuntee historiansa ja luo jatkuvasti uutta historiaa jälkipolvilleen. Haluamme
ennen kaikkea rakentaa tulevaisuutta ja ammentaa oppia menneisyydestämme.

Näemme, että ydinperhe on yhteiskunnan tärkein perusyksikkö ja pidämme tärkeänä, että
poliittiset toimet ja päätökset ovat sen mukaisia. Lapsiperhekeskeisyys ja lapsiperheiden tuki ovat
keskeinen osa arvojamme. Perheiden hyvinvoinnin ja onnellisuuden mahdollistamisen ja
turvaamisen tulee olla julkisen vallan ylin tavoite. Tarvitsemme kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta,
jotta perheen voi perustaa nykyistä aiemmin, vanhemmilla on mahdollisuus tehdä työtä, jolla tulla
toimeen sekä turvallinen ympäristö, jossa kasvattaa lapsensa.

Arvostamme suomalaista luontoa, joka on ainutlaatuinen metsineen, vaaroineen, lakeuksineen,
merenrantoineen ja tuhansine järvineen. Perussuomalainen Nuoriso toimii säilyttääkseen sen
myös jälkipolville. Puhdas luonto ja hyvinvoiva maaseutu ovat ideologiaan katsomatta kaikkien
suomalaisten etu. Suomalaiset ovat kautta aikojen eläneet yhteydessä luonnon kanssa sitä
kunnioittaen ja siltä pyytäen. Puolustamme suomalaista eränkäyntiperinnettä ja
jokamiehenoikeudet on turvattava tulevaisuudessakin.

Suomessa pidämme kiinni niistä arvoista ja instituutioista, jotka ovat nostaneet suomalaisen
yhteiskunnan nykyiseen kukoistukseensa. Toimivassa yhteiskunnassa kansalaiset luottavat
toisiinsa ja instituutioihin, kuten poliisiin, oikeuspalveluihin ja hallintoon. Mitä suurempi osa
kansasta ei jaa yhteistä kulttuurillista ja sosiaalista arvoja, sitä suurempi mahdollisuus on myös
sisäisiin konflikteihin ja turvattomuuden lisääntymiseen. Kansallismielisenä järjestönä näemme,
että avoimet rajat ja monikulttuurisuusideologia ovat uhka yhteiskunnan yhtenäisyydelle. Jaamme
huolen siitä, että väestöpohjamme on suomalaisten laskevan syntyvyyden ja
maahanmuuttajaväestön kasvavan osuuden myötä muuttumassa, mikä osaltaan heikentää
yhtenäisen kansakunnan toimintaedellytyksiä.

Sosialismista periytyvä nykyvasemmisto ja pääomaeliittiin nojaava oikeisto kautta Euroopan ovat
ottaneet yhteisiksi kiintotähdikseen monikulturismin sekä erilaiset lokeroivat ja alati muuttuvat
muoti-ilmiöt, joiden lopputuloksena on perinteisten arvojen, hyvinvointivaltiomme, suomalaisuuden
ja suomalaisten häviäminen. Ajatus maailmaa syleilevästä kulttuurien sekoituksesta on tuomittu
epäonnistumaan ja vallan siirtyminen kansalta kauas eliittien kabinetteihin on omiaan luomaan
eripuraa itsenäisten kansojen keskuudessa. Perussuomalainen Nuoriso kannattaa periaatteita
”maassa maan tavalla” ja suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa. Maahanmuutto ei
ole mikään pysäyttämätön luonnonvoima tai automaattinen asiaintila, johon ei voi vaikuttaa tai jota
voisi ainoastaan yrittää hillitä.

Perussuomalainen Nuoriso pohjaa poliittisen ajattelunsa siihen, että kansan tahtoa tulee
noudattaa. Vastustamme eliittiä, hyväveliverkostoja, korruptiota ja liiallista byrokratiaa,
suurpääoman mielivaltaa, ylisuuria yksiköitä, valtion ja järjestöjen mielivaltaa sekä moraalista
rappiota. Perussuomalainen Nuoriso kannattaa yhteisöllisyyttä, velvollisuudentuntoa Suomen
kansaa ja isänmaata kohtaan, yksilönvapauksia, avointa päätöksentekoa, yrittäjyyttä,
ihmislähtöistä valtiota ja perinteisiä arvoja. Nuorisojärjestön mielestä hyvinvointiyhteiskunnan
peruslähtökohta on vapaa markkinatalous.

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että kansalle on avoimesti ja aidosti annettava mahdollisimman
suuret vaikutusmahdollisuudet lisäämällä suoraa kansanvaltaa ja hallinnon läpinäkyvyyttä
suomalaiseen poliittiseen järjestelmään. Suomalaista politiikkaa on vaivannut yhteiskuntakehitystä
näivettävä vaihtoehdottomuus. Keskustelematon konsensuskulttuuri ei toimi kansan, vaan eliitin
parhaaksi.

Näemme Suomen kansan yhteisönä, jossa ihmisen henkinen kasvu on mahdollista riippumatta
yksilön varallisuudesta tai muodollisesta asemasta. Perustamme politiikkamme ihmis- ja
käytännönläheisyyteen. Kunnioitamme lähidemokratian periaatetta, eli päätökset on tehtävä
mahdollisimman lähellä niitä, joita päätökset koskevat. Perussuomalainen Nuoriso ei hyväksy
kehitystä, jossa vasemmiston ja oikeiston yhteisesti ajama ylikansallisuusaate vie Suomen
epädemokraattisiin päätöksentekojärjestelmiin, jotka loukkaavat maamme kansallista
itsemääräämisoikeutta ja kansalaisten tosiasiallisia vaikuttamismahdollisuuksia.

Suomalaisten yhteisesti jakamat arvot ja perinteet turvaavat toimivan hyvinvointiyhteiskunnan.
Perussuomalainen Nuoriso haluaa jättää jälkipolville Suomen, joka on hyvinvoiva, turvallinen ja
oman arvonsa tunteva kansallisvaltio. Suomen, joka on suomalaisille paras paikka elää.

Oulussa 13.9.2020