Peri­aa­teoh­jel­ma

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son aja­ma poli­tiik­ka nojaa Suo­men ja oman kan­sam­me etu­jen aja­mi­seen. Me haluam­me säi­lyt­tää jäl­ki­pol­vil­le sen, min­kä isäm­me ovat meil­le jät­tä­neet. Aja­maam­me poli­tiik­kaan ja lin­jauk­siim­me vai­kut­taa suo­ma­lai­suus­liik­keen pit­kä perin­ne, mitä haluam­me osal­tam­me jat­kaa ja edel­leen kehit­tää aikaam­me sopi­vak­si. Jokai­nen jäse­nem­me on aina ter­ve­tul­lut anta­maan panok­sen­sa Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son poli­tii­kan kehit­tä­mi­seen.

Tämä peri­aa­teoh­jel­ma on Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son ensim­mäi­nen ja se mää­rit­te­lee jär­jes­töm­me perus­pe­ri­aat­teet ja arvot. Tar­koi­tuk­se­nam­me on ker­toa avoi­mes­ti läh­tö­koh­tam­me ja sanoa lin­jauk­sem­me suo­raan; haluam­me tar­jo­ta suo­ma­lai­seen poli­tiik­kaan vaih­toeh­don ja sel­kei­tä tavoit­tei­ta, joi­ta koh­ti jokai­nen mukaam­me tule­va osai­si kul­kea. Haluam­me hou­ku­tel­la mukaan toi­min­taam­me peri­aat­tei­siim­me sitou­tu­via nuo­ria, jot­ta yhtei­ses­tä mat­kan­teos­ta tulee mah­dol­li­sim­man mie­len­kiin­tois­ta, kes­kus­te­le­vaa ja ajan­mu­kais­ta.

Tar­kas­te­lem­me muut­tu­vaa maa­il­maa kriit­ti­sin sil­min ja koh­dis­tam­me mie­len­kiin­tom­me ajan­koh­tai­siin asioi­hin. Emme kavah­da, vaik­ka jot­kut louk­kaan­tui­si­vat näke­myk­sis­täm­me, sil­lä tosi­asioi­den poh­jal­ta teh­dys­sä suo­ra­sel­käi­ses­sä ja rehel­li­ses­sä poli­tii­kas­sa ei ole mitään vää­rää.

 

KAN­SAL­LIS­MIE­LI­SYYS LUO VAH­VAN KAN­SAL­LIS­VAL­TION

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so uskoo kan­sal­lis­mie­li­syy­teen ja kan­sal­lis­val­tio­kes­kei­syy­teen. Aat­teem­me poh­jau­tuu suo­ma­lais­kan­sal­li­seen iden­ti­teet­tiin ja sen yhteis­kun­nal­li­seen vah­vis­ta­mi­seen. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so jat­kaa suo­ma­lai­suus­liik­keen arvo­kas­ta perin­töä. Ainoa var­mas­ti oma­pe­räi­nen vah­vuu­tem­me on suo­ma­lai­suu­tem­me ja sii­tä pol­veu­tu­va mie­len­kiin­toi­nen ja myös alu­eel­li­ses­ti rikas kult­tuu­ri­pe­ri­mäm­me. Vah­va ja myön­tei­nen kan­sal­li­nen itse­tun­to antaa suo­ma­lai­sil­le van­kan perus­tan kans­sa­käy­mi­seen moni­muo­toi­sen maa­il­man kans­sa. Kai­ken kans­sa­käy­mi­sen poh­jal­la on kui­ten­kin itse­näi­nen kan­sal­lis­val­tio, jos­sa pide­tään huol­ta omas­ta kan­sas­ta, sil­lä kukaan muu ei meis­tä huo­leh­di, edes krii­sien kes­kel­lä, kuin me itse.

Pidäm­me par­haa­na mah­dol­li­se­na sivis­tyk­sel­li­se­nä läh­tö­koh­ta­na län­si­mais­ta kult­tuu­ria, antii­kin filo­so­fian perin­töä ja kris­til­lis­tä etiik­kaa, jois­ta suo­ma­lai­set ovat yhdes­sä oman kult­tuu­ri­pe­rin­teen­sä kans­sa luo­neet oma­lei­mai­sen elä­män­ta­pam­me perus­tan. Olem­me ylpeäs­ti kon­ser­va­tii­vi­sia, mikä tar­koit­taa, ettem­me halua muut­taa asioi­ta vain muut­ta­mi­sen ilos­ta, vaan muu­tok­sel­le on olta­va jär­ki­pe­rus­teet. Haluam­me edis­tää kan­sal­lis­ta etua ja koros­tam­me taval­lis­ten suo­ma­lais­ten nuor­ten ään­tä val­ta­kun­nan poli­tii­kas­sa, alue­po­li­tii­kas­sa, opis­ke­li­jaor­ga­ni­saa­tiois­sa ja arkie­lä­mäs­sä.

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son mie­les­tä nuo­ri­so­val­tuus­to­jen ase­maa tulee vah­vis­taa kun­nis­sa, jot­ta nuo­ret pää­se­vät vai­kut­ta­maan kun­tan­sa asioi­hin parem­min kuin nyky­het­kel­lä.

Haluam­me pitää yllä suo­ma­lai­sia perin­tei­tä, suo­men kiel­tä ja suo­ma­lais­ta his­to­rian­kir­joi­tus­ta. Tie­dos­tam­me juu­rem­me, vaa­lim­me nii­tä ja sanoi­tam­me yli­su­ku­pol­vi­ses­ti suo­ma­lai­suu­den perin­ne­ta­ri­naa. Haluam­me raken­taa Suo­mea, jos­sa sotiem­me vete­raa­nien perin­töä kun­nioi­te­taan. Yhte­näi­nen kan­sa tun­tee his­to­rian­sa ja luo jat­ku­vas­ti uut­ta his­to­ri­aa jäl­ki­pol­vil­leen. Haluam­me ennen kaik­kea raken­taa tule­vai­suut­ta ja ammen­taa oppia men­nei­syy­des­täm­me.

Näem­me, että ydin­per­he on yhteis­kun­nan tär­kein perus­yk­sik­kö ja pidäm­me tär­keä­nä, että poliit­ti­set toi­met ja pää­tök­set ovat sen mukai­sia. Lap­si­per­he­kes­kei­syys ja lap­si­per­hei­den tuki ovat kes­kei­nen osa arvo­jam­me. Per­hei­den hyvin­voin­nin ja onnel­li­suu­den mah­dol­lis­ta­mi­sen ja tur­vaa­mi­sen tulee olla jul­ki­sen val­lan ylin tavoi­te. Tar­vit­sem­me koko­nais­val­tais­ta kult­tuu­rin­muu­tos­ta, jot­ta per­heen voi perus­taa nykyis­tä aiem­min, van­hem­mil­la on mah­dol­li­suus teh­dä työ­tä, jol­la tul­la toi­meen sekä tur­val­li­nen ympä­ris­tö, jos­sa kas­vat­taa lap­sen­sa.

Arvos­tam­me suo­ma­lais­ta luon­toa, joka on ainut­laa­tui­nen met­si­neen, vaa­roi­neen, lakeuk­si­neen, meren­ran­toi­neen ja tuhan­si­ne jär­vi­neen. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so toi­mii säi­lyt­tääk­seen sen myös jäl­ki­pol­vil­le. Puh­das luon­to ja hyvin­voi­va maa­seu­tu ovat ideo­lo­gi­aan kat­so­mat­ta kaik­kien suo­ma­lais­ten etu. Suo­ma­lai­set ovat kaut­ta aiko­jen elä­neet yhtey­des­sä luon­non kans­sa sitä kun­nioit­taen ja sil­tä pyy­täen. Puo­lus­tam­me suo­ma­lais­ta erän­käyn­ti­pe­rin­net­tä ja joka­mie­he­noi­keu­det on tur­vat­ta­va tule­vai­suu­des­sa­kin.

Suo­mes­sa pidäm­me kiin­ni niis­tä arvois­ta ja ins­ti­tuu­tiois­ta, jot­ka ovat nos­ta­neet suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan nykyi­seen kukois­tuk­seen­sa. Toi­mi­vas­sa yhteis­kun­nas­sa kan­sa­lai­set luot­ta­vat toi­siin­sa ja ins­ti­tuu­tioi­hin, kuten polii­siin, oikeus­pal­ve­lui­hin ja hal­lin­toon. Mitä suu­rem­pi osa kan­sas­ta ei jaa yhteis­tä kult­tuu­ril­lis­ta ja sosi­aa­lis­ta arvo­ja, sitä suu­rem­pi mah­dol­li­suus on myös sisäi­siin konflik­tei­hin ja tur­vat­to­muu­den lisään­ty­mi­seen. Kan­sal­lis­mie­li­se­nä jär­jes­tö­nä näem­me, että avoi­met rajat ja moni­kult­tuu­ri­suusi­deo­lo­gia ovat uhka yhteis­kun­nan yhte­näi­syy­del­le. Jaam­me huo­len sii­tä, että väes­tö­poh­jam­me on suo­ma­lais­ten las­ke­van syn­ty­vyy­den ja maa­han­muut­ta­ja­väes­tön kas­va­van osuu­den myö­tä muut­tu­mas­sa, mikä osal­taan hei­ken­tää yhte­näi­sen kan­sa­kun­nan toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Sosia­lis­mis­ta periy­ty­vä nyky­va­sem­mis­to ja pää­omae­liit­tiin nojaa­va oikeis­to kaut­ta Euroo­pan ovat otta­neet yhtei­sik­si kiin­to­täh­dik­seen moni­kul­tu­ris­min sekä eri­lai­set loke­roi­vat ja ala­ti muut­tu­vat muo­ti-ilmiöt, joi­den lop­pu­tu­lok­se­na on perin­teis­ten arvo­jen, hyvin­voin­ti­val­tiom­me, suo­ma­lai­suu­den ja suo­ma­lais­ten häviä­mi­nen. Aja­tus maa­il­maa sylei­le­väs­tä kult­tuu­rien sekoi­tuk­ses­ta on tuo­mit­tu epä­on­nis­tu­maan ja val­lan siir­ty­mi­nen kan­sal­ta kau­as eliit­tien kabi­net­tei­hin on omi­aan luo­maan eri­pu­raa itse­näis­ten kan­so­jen kes­kuu­des­sa. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kan­nat­taa peri­aat­tei­ta ”maas­sa maan taval­la” ja suo­ma­lai­nen Suo­mi euroop­pa­lai­ses­sa Euroo­pas­sa. Maa­han­muut­to ei ole mikään pysäyt­tä­mä­tön luon­non­voi­ma tai auto­maat­ti­nen asiain­ti­la, johon ei voi vai­kut­taa tai jota voi­si ainoas­taan yrit­tää hil­li­tä.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so poh­jaa poliit­ti­sen ajat­te­lun­sa sii­hen, että kan­san tah­toa tulee nou­dat­taa. Vas­tus­tam­me eliit­tiä, hyvä­ve­li­ver­kos­to­ja, kor­rup­tio­ta ja lii­al­lis­ta byro­kra­ti­aa, suur­pää­oman mie­li­val­taa, yli­suu­ria yksi­köi­tä, val­tion ja jär­jes­tö­jen mie­li­val­taa sekä moraa­lis­ta rap­pio­ta. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kan­nat­taa yhtei­söl­li­syyt­tä, vel­vol­li­suu­den­tun­toa Suo­men kan­saa ja isän­maa­ta koh­taan, yksi­lön­va­pauk­sia, avoin­ta pää­tök­sen­te­koa, yrit­tä­jyyt­tä, ihmis­läh­töis­tä val­tio­ta ja perin­tei­siä arvo­ja. Nuo­ri­so­jär­jes­tön mie­les­tä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan perus­läh­tö­koh­ta on vapaa mark­ki­na­ta­lous.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että kan­sal­le on avoi­mes­ti ja aidos­ti annet­ta­va mah­dol­li­sim­man suu­ret vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det lisää­mäl­lä suo­raa kan­san­val­taa ja hal­lin­non läpi­nä­ky­vyyt­tä suo­ma­lai­seen poliit­ti­seen jär­jes­tel­mään. Suo­ma­lais­ta poli­tiik­kaa on vai­van­nut yhteis­kun­ta­ke­hi­tys­tä näi­vet­tä­vä vaih­toeh­dot­to­muus. Kes­kus­te­le­ma­ton kon­sen­sus­kult­tuu­ri ei toi­mi kan­san, vaan elii­tin par­haak­si.

Näem­me Suo­men kan­san yhtei­sö­nä, jos­sa ihmi­sen hen­ki­nen kas­vu on mah­dol­lis­ta riip­pu­mat­ta yksi­lön varal­li­suu­des­ta tai muo­dol­li­ses­ta ase­mas­ta. Perus­tam­me poli­tiik­kam­me ihmis- ja käy­tän­nön­lä­hei­syy­teen. Kun­nioi­tam­me lähi­de­mo­kra­tian peri­aa­tet­ta, eli pää­tök­set on teh­tä­vä mah­dol­li­sim­man lähel­lä nii­tä, joi­ta pää­tök­set kos­ke­vat. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ei hyväk­sy kehi­tys­tä, jos­sa vasem­mis­ton ja oikeis­ton yhtei­ses­ti aja­ma yli­kan­sal­li­suusaa­te vie Suo­men epä­de­mo­kraat­ti­siin pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­miin, jot­ka louk­kaa­vat maam­me kan­sal­lis­ta itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta ja kan­sa­lais­ten tosia­sial­li­sia vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Suo­ma­lais­ten yhtei­ses­ti jaka­mat arvot ja perin­teet tur­vaa­vat toi­mi­van hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so halu­aa jät­tää jäl­ki­pol­vil­le Suo­men, joka on hyvin­voi­va, tur­val­li­nen ja oman arvon­sa tun­te­va kan­sal­lis­val­tio. Suo­men, joka on suo­ma­lai­sil­le paras paik­ka elää.

 

Oulus­sa 13.9.2020