Mat­ka­ku­lu­kor­vauk­set

"*" näyt­tää pakol­li­set ken­tät

Nimi*
PP dot KK dot VVVV
PP dot KK dot VVVV
Haen kor­vaus­ta*
Mat­kus­tus­ta­pa*
Ilmoi­ta reit­ti esim. Lah­ti-Tam­pe­re-Lah­ti
Jos mat­kus­tit omal­la autol­la, ilmoi­ta tähän ajet­tu­jen kilo­met­rien mää­rä.
Hen­ki­lö­tun­nus­ta tar­vi­taan kilo­met­ri­kor­vaus­ten ilmoit­ta­mi­sek­si verot­ta­jal­le. Mikä­li haet kor­vaus­ta vain jul­ki­sen lii­ken­teen tosit­teis­ta, tätä koh­taa ei tar­vit­se täyt­tää.
Max. tie­dos­ton koko: 50 MB.
Jos mat­kus­tit jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la, lii­te on ehdot­to­mas­ti lisät­tä­vä ano­muk­seen. Liit­teek­si kel­paa vain kuit­ti tai muu mak­su­to­si­te, jos­sa näkyy ALV.
Max. tie­dos­ton koko: 50 MB.
Jos mat­kus­tit jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la, lii­te on ehdot­to­mas­ti lisät­tä­vä ano­muk­seen. Liit­teek­si kel­paa vain kuit­ti tai muu mak­su­to­si­te, jos­sa näkyy ALV.
Tähän voit antaa tar­ken­ta­via tie­to­ja esim. ajo­rei­tis­tä tai mah­dol­li­sis­ta kyy­dis­sä olleis­ta hen­ki­löis­tä. Jos haet myös ate­ria­kor­vaus­ta, ilmoi­ta se tähän kor­vat­ta­vien päi­vien mukai­ses­ti. Lomak­keen liit­ty­viä kysy­myk­siä voi esit­tää pää­sih­tee­ril­le.
Max. tie­dos­ton koko: 50 MB.