Kieli-ja kulttuuripolitiikka

Yksi kieli, yksi mieli

Perussuomalaisen Nuorison kielipolitiikan lähtökohtana on Johan Vilhelm Snellmanin “yksi kieli, yksi mieli” -periaate. Ajamme suomenmielisyyden perinnettä kunnioittaen suomen kielen kansallista hegemoniaa: suomenkielisillä on oikeus saada palvelua suomeksi kaikkialla maassa eikä muilla kuin suomenkielisillä kunnilla ole oikeutta yksikielisyyteen. Ruotsista tulee luopua toisena kansalliskielenä, vaikka alueellinen kaksikielisyys säilytettäisiin aidosti kaksikielisillä alueilla. Ruotsin kielen asema Suomen toisena virallisena kielenä ei vastaa nykyajan suomalaisen yhteiskunnan vaatimuksia eikä siten tarve sen säilyttämisestä toisena pakollisena virkakielenä ole valtakunnallisesti enää tarkoituksenmukaista. 

Kannatamme ruotsalaisen imperialismin perinnöksi jääneen pakkoruotsin opetuksesta sekä virkamiesruotsin vaatimuksesta luopumista. Mielestämme kouluissa tulisi olla ainoastaan yksi pakollinen vieras kieli, jonka opiskelusta on hyötyä ammatinvalinnasta riippumatta. Suomen kielen opetuksen tulee säilyä pakollisena vieraskielisille, sillä yhtenäinen kansa tarvitsee yhtenäisen kielen. 

Katsomme, että kunta voi pysyä kaksikielisenä, mikäli sen väestöstä yli kymmenesosa puhuu äidinkielenään ruotsia. Tämä ei kuitenkaan koske niitä kuntia, joissa asuu merkittävä suomensukuinen vähemmistö, vaan tällöin kaksikielisyys pitää säilyttää vaikka toisen kielen puhujien osuus olisi pienempikin. Kannatamme myös, ettei kunta voi enää pysyä yksikielisesti ruotsinkielisenä, sillä Suomessa pitää saada suomenkielisiä palveluja tasavertaisesti kaikkialla. Lisäksi haluamme poistaa kunnilta mahdollisuuden säätää itsensä kaksikieliseksi, vaikka siellä ei asuisikaan merkittävää kielivähemmistöä. 

Rikas kielemme on itseisarvo, jota tulee vaalia. Kansallisvaltio on säästänyt meidät sukulaiskieltemme kohtalolta, mutta suomen yleiskieltä tulee huoltaa, jotta seuraavatkin sukupolvet puhuvat suomea. Suhtaudumme konservatiivisesti uuteen sanastoon: lainasanat ovat luonnollinen osa kieltä, mutta emme kaipaa ylimääräisiä vierassanoja korvaamaan jo olemassa olevaa sanastoa, vaan uutta sanastoa tulee ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Katsomme myös, että Suomessa kirjastoilla on merkittävä rooli kielemme elinvoimaisuuden säilyttämisessä ja siksi kannatamme kirjastoverkon säilyttämistä ja kehittämistä. Tulevaisuudessa kirjastopalveluissa tulisi hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. 

Yksi kielen säilymisen edellytyksistä on se, että kieltä pystytään käyttämään jokaisen tavallisessa arkielämässä. Siksi on tärkeää, että suomenkieliset palvelut on turvattu koko maassa. Monikulttuurisuus on ajanut pääkaupunkiseudun tilanteeseen, jossa esimerkiksi osassa ravintoloita ja taksipalveluja on mahdotonta asioida suomeksi. Työntekijöiden puutteellisen suomen kielen taidon vuoksi asiointikieli on englanti, joka taas ruokkii englannin vaikutusta suomen kieleen. Erityisen tärkeää on säilyttää mahdollisuus suomenkieliseen asiointiin julkisen sektorin palveluissa. Esimerkiksi terveydenhuollon asiakaspalvelutehtävissä työskentelevien on osattava antaa palvelua sujuvalla suomella, jotta potilasturvallisuus voidaan taata.

Suomen kielen taidon vaatiminen on myös osa parempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Maahanmuuttajille asetettu kielitaitovaatimus koskee tällä hetkellä sekä ruotsin että suomen kieltä ja sen tulisikin jatkossa kattaa vain suomen kielen osaaminen. Maahanmuuttajista ei voi tulla aktiivisia suomalaisen yhteiskunnan jäseniä, jos he eivät osaa riittävästi suomen kieltä. 

○ yli 10% väestöstä puhuu äidinkielenään ruotsia tai saamea 

○ kunta on aina suomenkielinen, vaikka suomenkielisten osuus alittaa 10% rajan – näin turvataan suomenkieliset palvelut koko maassa 

○ kunnilta poistetaan mahdollisuus määrittää itsensä kaksikieliseksi 

○ olemassa olevaa sanastoa ei tule korvata vieraskielisillä lainasanoilla ○ uutta sanastoa tulee ottaa käyttöön vain tarvittaessa 

Suomalaista kulttuuria on tuettava 

Kulttuurit eivät elä pelkästään niiden säilyttämisellä, vaan niiden tulee myös kehittyä. Kulttuurimme erottaa meidät muista kansoista ja tekee Suomesta ja suomalaisista ainutlaatuisia. Sen takia kulttuuria on perusteltua tukea myös julkisin varoin. Tukea tulee kohdistaa suomalaista kulttuuria ja kansallista itsetietoisuutta edistäville taiteilijoille ja järjestöille. Taiteilijoiden tuki tulee suhteuttaa heidän työnsä tuottamiseen kuluvaan aikaan ja vaivaan: Näin tuet saadaan kohdistettua sellaiseen taiteeseen, jonka tuottaminen on verrattavissa työhön. Tämä antaa ihmisille laajemmat mahdollisuudet tuottaa suomalaista kulttuuria. Kulttuurijärjestöjen tuet tulee kohdistaa hyötyjen mukaisesti. Suomalaista kulttuuria, suomea tai suomensukuisia vähemmistökieliä (saame ja karjala) edistäviä järjestöjä voidaan pitää yleishyödyllisinä ja rahallisesti kannatettavina tukikohteina. Sen sijaan vieraskielisten yhteisöjen tukeminen, joiden tarkoitus on edistää monikulttuurisuutta maassamme, ei ansaitse rahallista tukea suomalaisten veronmaksajien kustannuksella. 

Perussuomalainen Nuoriso pitää Yleisradion asemaa keskeisenä suomalaisen kulttuurin kannalta. Yle toimii tärkeänä kanavana suomalaiselle uutisoinnille ja dokumenteille, tv-sarjoille, elokuville sekä poliittisille ajankohtaisohjelmille. Toisaalta Ylen välittämän tiedon riippumattomuutta sekä Ylen tuottamien ohjelmien puolueettomuutta sekä yhteiskunnallista hyödyllisyyttä voidaan perustellusti kyseenalaistaa. Varsinaisten asiasisältöjensä lisäksi Yle tuottaa runsaasti myös kevyempiä viihdesisältöjä, joiden kustantamista verovaroin on arvioitava kriittisesti. Suomalainen kulttuuri ei riipu yksin Ylestä ja julkisista varoista, vaan myös kaupalliset toimijat tuottavat markkinaehtoisesti suomalaista viihdettä, asiaohjelmia ja kulttuuria. Siinä missä Yle tukeekin suomalaista kulttuuria verovaroin, se samanaikaisesti myös häiritsee markkinoita ja kaupallisten toimijoiden mahdollisuuksia vastaavien sisältöjen tuottamiseen ilman veronmaksajiin kohdistuvaa pakkoa. Näkemyksemme mukaan Yleisradion tulisi kohdentaa tuotantonsa kotimaiseen sisältöön, uutisointiin, dokumentteihin ja ajankohtaisohjelmiin. Tällöin verorahoille saadaan enemmän vastinetta, jolloin Ylen budjettia voidaan supistaa nykyisestä. 

Veljeskansoja varjeltava 

Suomen korostaminen maamme pääkielenä on tärkeää, mutta siitä huolimatta meillä on velvollisuus varjella veljes- ja sukulaiskansoja alueellamme, sillä johdamme suomalaista haaraa suomalais-ugrilaisessa kieliperheessä. Perustamme kielipoliittisen mallimme Ruotsin malliin: pääkielenä toimisi suomi ja virallinen vähemmistökielen asema myönnettäisiin ruotsille, saamelle ja karjalalle. Lisäksi myöntäisimme suomalaiselle viittomakielelle virallisen vähemmistökielen aseman. Nämä kielet ovat Suomelle historiallisesti merkittäviä, jolloin niiden suojelu on oikeutettua ja perusteltua: jaamme maaperämme saamelaisten ja karjalaisten kanssa ja suomenkielinen kulttuuri alkoi kukoistamaan ruotsinkielisten nationalistien toimesta. Vähemmistökielten puhujille taataan oikeus saada julkisia palveluja omalla äidinkielellään kaksikielisissä kunnissa. Näin turvataan veljeskansojen oikeudet kieliinsä ja samalla päästään eroon yksikielisille kunnille tarpeettomasta pakkoruotsista. Nykytilanteessa kaksikieliset kunnat tulevat olemaan suomen lisäksi ruotsin- tai saamenkielisiä. 

Ahvenanmaan itsehallinnon lakkauttaminen

Suomen kansallisen yhtenäisyyden kannalta on tärkeää, ettei Suomen sisälle muodostu rinnakkaisyhteiskuntia eivätkä suomalaiset tule syrjityiksi omassa kotimaassaan. Tällä hetkellä Ahvenanmaan itsehallinto mahdollistaa ruotsinkielisen rinnakkaisyhteiskunnan olemassaolon: Ahvenanmaan kotiseutuoikeus edustaa eräänlaista “sisämaanpassia”, joka rajoittaa ei-ahvenanmaalaisten suomalaisten äänioikeutta, omistusoikeutta ja oikeutta elinkeinon harjoittamiseen. Tämän lisäksi ahvenanmaalaiset on vapautettu asevelvollisuudesta eikä suomen kielellä ole virallisen kielen asemaa maakunnassa. Perussuomalainen Nuoriso katsoo tarpeelliseksi, että Ahvenanmaan itsehallinto lakkautetaan ja maakunnan asema ja hallinto yhdenmukaistetaan muun Suomen kanssa.