Kie­li-ja kult­tuu­ri­po­li­tiik­ka

Yksi kie­li, yksi mie­li

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son kie­li­po­li­tii­kan läh­tö­koh­ta­na on Johan Vil­helm Snell­ma­nin “yksi kie­li, yksi mie­li” -peri­aa­te. Ajam­me suo­men­mie­li­syy­den perin­net­tä kun­nioit­taen suo­men kie­len kan­sal­lis­ta hege­mo­ni­aa: suo­men­kie­li­sil­lä on oikeus saa­da pal­ve­lua suo­mek­si kaik­kial­la maas­sa eikä muil­la kuin suo­men­kie­li­sil­lä kun­nil­la ole oikeut­ta yksi­kie­li­syy­teen. Ruot­sis­ta tulee luo­pua toi­se­na kan­sal­lis­kie­le­nä, vaik­ka alu­eel­li­nen kak­si­kie­li­syys säi­ly­tet­täi­siin aidos­ti kak­si­kie­li­sil­lä alueil­la. Ruot­sin kie­len ase­ma Suo­men toi­se­na viral­li­se­na kie­le­nä ei vas­taa nyky­ajan suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan vaa­ti­muk­sia eikä siten tar­ve sen säi­lyt­tä­mi­ses­tä toi­se­na pakol­li­se­na vir­ka­kie­le­nä ole val­ta­kun­nal­li­ses­ti enää tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. 

Kan­na­tam­me ruot­sa­lai­sen impe­ria­lis­min perin­nök­si jää­neen pak­ko­ruot­sin ope­tuk­ses­ta sekä vir­ka­mies­ruot­sin vaa­ti­muk­ses­ta luo­pu­mis­ta. Mie­les­täm­me kou­luis­sa tuli­si olla ainoas­taan yksi pakol­li­nen vie­ras kie­li, jon­ka opis­ke­lus­ta on hyö­tyä amma­tin­va­lin­nas­ta riip­pu­mat­ta. Suo­men kie­len ope­tuk­sen tulee säi­lyä pakol­li­se­na vie­ras­kie­li­sil­le, sil­lä yhte­näi­nen kan­sa tar­vit­see yhte­näi­sen kie­len. 

Kat­som­me, että kun­ta voi pysyä kak­si­kie­li­se­nä, mikä­li sen väes­tös­tä yli kym­me­nes­osa puhuu äidin­kie­le­nään ruot­sia. Tämä ei kui­ten­kaan kos­ke nii­tä kun­tia, jois­sa asuu mer­kit­tä­vä suo­men­su­kui­nen vähem­mis­tö, vaan täl­löin kak­si­kie­li­syys pitää säi­lyt­tää vaik­ka toi­sen kie­len puhu­jien osuus oli­si pie­nem­pi­kin. Kan­na­tam­me myös, ettei kun­ta voi enää pysyä yksi­kie­li­ses­ti ruot­sin­kie­li­se­nä, sil­lä Suo­mes­sa pitää saa­da suo­men­kie­li­siä pal­ve­lu­ja tasa­ver­tai­ses­ti kaik­kial­la. Lisäk­si haluam­me pois­taa kun­nil­ta mah­dol­li­suu­den sää­tää itsen­sä kak­si­kie­li­sek­si, vaik­ka siel­lä ei asui­si­kaan mer­kit­tä­vää kie­li­vä­hem­mis­töä. 

Rikas kie­lem­me on itsei­sar­vo, jota tulee vaa­lia. Kan­sal­lis­val­tio on sääs­tä­nyt mei­dät suku­lais­kiel­tem­me koh­ta­lol­ta, mut­ta suo­men yleis­kiel­tä tulee huol­taa, jot­ta seu­raa­vat­kin suku­pol­vet puhu­vat suo­mea. Suh­tau­dum­me kon­ser­va­tii­vi­ses­ti uuteen sanas­toon: lai­na­sa­nat ovat luon­nol­li­nen osa kiel­tä, mut­ta emme kai­paa yli­mää­räi­siä vie­ras­sa­no­ja kor­vaa­maan jo ole­mas­sa ole­vaa sanas­toa, vaan uut­ta sanas­toa tulee ottaa käyt­töön tar­peen mukaan. Kat­som­me myös, että Suo­mes­sa kir­jas­toil­la on mer­kit­tä­vä roo­li kie­lem­me elin­voi­mai­suu­den säi­lyt­tä­mi­ses­sä ja sik­si kan­na­tam­me kir­jas­to­ver­kon säi­lyt­tä­mis­tä ja kehit­tä­mis­tä. Tule­vai­suu­des­sa kir­jas­to­pal­ve­luis­sa tuli­si hyö­dyn­tää digi­ta­li­saa­tion tuo­mia mah­dol­li­suuk­sia. 

Yksi kie­len säi­ly­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä on se, että kiel­tä pys­ty­tään käyt­tä­mään jokai­sen taval­li­ses­sa arkie­lä­mäs­sä. Sik­si on tär­ke­ää, että suo­men­kie­li­set pal­ve­lut on tur­vat­tu koko maas­sa. Moni­kult­tuu­ri­suus on aja­nut pää­kau­pun­ki­seu­dun tilan­tee­seen, jos­sa esi­mer­kik­si osas­sa ravin­to­loi­ta ja tak­si­pal­ve­lu­ja on mah­do­ton­ta asioi­da suo­mek­si. Työn­te­ki­jöi­den puut­teel­li­sen suo­men kie­len tai­don vuok­si asioin­ti­kie­li on englan­ti, joka taas ruok­kii englan­nin vai­ku­tus­ta suo­men kie­leen. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on säi­lyt­tää mah­dol­li­suus suo­men­kie­li­seen asioin­tiin jul­ki­sen sek­to­rin pal­ve­luis­sa. Esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­lon asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­vien on osat­ta­va antaa pal­ve­lua suju­val­la suo­mel­la, jot­ta poti­las­tur­val­li­suus voi­daan taa­ta.

Suo­men kie­len tai­don vaa­ti­mi­nen on myös osa parem­paa maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa. Maa­han­muut­ta­jil­le ase­tet­tu kie­li­tai­to­vaa­ti­mus kos­kee täl­lä het­kel­lä sekä ruot­sin että suo­men kiel­tä ja sen tuli­si­kin jat­kos­sa kat­taa vain suo­men kie­len osaa­mi­nen. Maa­han­muut­ta­jis­ta ei voi tul­la aktii­vi­sia suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan jäse­niä, jos he eivät osaa riit­tä­väs­ti suo­men kiel­tä. 

Suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria on tuet­ta­va 

Kult­tuu­rit eivät elä pel­käs­tään nii­den säi­lyt­tä­mi­sel­lä, vaan nii­den tulee myös kehit­tyä. Kult­tuu­rim­me erot­taa mei­dät muis­ta kan­sois­ta ja tekee Suo­mes­ta ja suo­ma­lai­sis­ta ainut­laa­tui­sia. Sen takia kult­tuu­ria on perus­tel­tua tukea myös jul­ki­sin varoin. Tukea tulee koh­dis­taa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria ja kan­sal­lis­ta itse­tie­toi­suut­ta edis­tä­vil­le tai­tei­li­joil­le ja jär­jes­töil­le. Tai­tei­li­joi­den tuki tulee suh­teut­taa hei­dän työn­sä tuot­ta­mi­seen kulu­vaan aikaan ja vai­vaan: Näin tuet saa­daan koh­dis­tet­tua sel­lai­seen tai­tee­seen, jon­ka tuot­ta­mi­nen on ver­rat­ta­vis­sa työ­hön. Tämä antaa ihmi­sil­le laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det tuot­taa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria. Kult­tuu­ri­jär­jes­tö­jen tuet tulee koh­dis­taa hyö­ty­jen mukai­ses­ti. Suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria, suo­mea tai suo­men­su­kui­sia vähem­mis­tö­kie­liä (saa­me ja kar­ja­la) edis­tä­viä jär­jes­tö­jä voi­daan pitää yleis­hyö­dyl­li­si­nä ja rahal­li­ses­ti kan­na­tet­ta­vi­na tuki­koh­tei­na. Sen sijaan vie­ras­kie­lis­ten yhtei­sö­jen tuke­mi­nen, joi­den tar­koi­tus on edis­tää moni­kult­tuu­ri­suut­ta maas­sam­me, ei ansait­se rahal­lis­ta tukea suo­ma­lais­ten veron­mak­sa­jien kus­tan­nuk­sel­la. 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so pitää Yleis­ra­dion ase­maa kes­kei­se­nä suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin kan­nal­ta. Yle toi­mii tär­keä­nä kana­va­na suo­ma­lai­sel­le uuti­soin­nil­le ja doku­men­teil­le, tv-sar­joil­le, elo­ku­vil­le sekä poliit­ti­sil­le ajan­koh­tais­oh­jel­mil­le. Toi­saal­ta Ylen välit­tä­män tie­don riip­pu­mat­to­muut­ta sekä Ylen tuot­ta­mien ohjel­mien puo­lu­eet­to­muut­ta sekä yhteis­kun­nal­lis­ta hyö­dyl­li­syyt­tä voi­daan perus­tel­lus­ti kysee­na­lais­taa. Var­si­nais­ten asia­si­säl­tö­jen­sä lisäk­si Yle tuot­taa run­saas­ti myös kevyem­piä viih­de­si­säl­tö­jä, joi­den kus­tan­ta­mis­ta vero­va­roin on arvioi­ta­va kriit­ti­ses­ti. Suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri ei rii­pu yksin Yles­tä ja jul­ki­sis­ta varois­ta, vaan myös kau­pal­li­set toi­mi­jat tuot­ta­vat mark­ki­naeh­toi­ses­ti suo­ma­lais­ta viih­det­tä, asiaoh­jel­mia ja kult­tuu­ria. Sii­nä mis­sä Yle tukee­kin suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria vero­va­roin, se saman­ai­kai­ses­ti myös häi­rit­see mark­ki­noi­ta ja kau­pal­lis­ten toi­mi­joi­den mah­dol­li­suuk­sia vas­taa­vien sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­seen ilman veron­mak­sa­jiin koh­dis­tu­vaa pak­koa. Näke­myk­sem­me mukaan Yleis­ra­dion tuli­si koh­den­taa tuo­tan­ton­sa koti­mai­seen sisäl­töön, uuti­soin­tiin, doku­ment­tei­hin ja ajan­koh­tais­oh­jel­miin. Täl­löin vero­ra­hoil­le saa­daan enem­män vas­ti­net­ta, jol­loin Ylen bud­jet­tia voi­daan supis­taa nykyi­ses­tä. 

Vel­jes­kan­so­ja var­jel­ta­va 

Suo­men koros­ta­mi­nen maam­me pää­kie­le­nä on tär­ke­ää, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta meil­lä on vel­vol­li­suus var­jel­la vel­jes- ja suku­lais­kan­so­ja alu­eel­lam­me, sil­lä joh­dam­me suo­ma­lais­ta haa­raa suo­ma­lais-ugri­lai­ses­sa kie­li­per­hees­sä. Perus­tam­me kie­li­po­liit­ti­sen mal­lim­me Ruot­sin mal­liin: pää­kie­le­nä toi­mi­si suo­mi ja viral­li­nen vähem­mis­tö­kie­len ase­ma myön­net­täi­siin ruot­sil­le, saa­mel­le ja kar­ja­lal­le. Lisäk­si myön­täi­sim­me suo­ma­lai­sel­le viit­to­ma­kie­lel­le viral­li­sen vähem­mis­tö­kie­len ase­man. Nämä kie­let ovat Suo­mel­le his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­viä, jol­loin nii­den suo­je­lu on oikeu­tet­tua ja perus­tel­tua: jaam­me maa­pe­räm­me saa­me­lais­ten ja kar­ja­lais­ten kans­sa ja suo­men­kie­li­nen kult­tuu­ri alkoi kukois­ta­maan ruot­sin­kie­lis­ten natio­na­lis­tien toi­mes­ta. Vähem­mis­tö­kiel­ten puhu­jil­le taa­taan oikeus saa­da jul­ki­sia pal­ve­lu­ja omal­la äidin­kie­lel­lään kak­si­kie­li­sis­sä kun­nis­sa. Näin tur­va­taan vel­jes­kan­so­jen oikeu­det kie­liin­sä ja samal­la pääs­tään eroon yksi­kie­li­sil­le kun­nil­le tar­peet­to­mas­ta pak­ko­ruot­sis­ta. Nyky­ti­lan­tees­sa kak­si­kie­li­set kun­nat tule­vat ole­maan suo­men lisäk­si ruot­sin- tai saa­men­kie­li­siä. 

Ahve­nan­maan itse­hal­lin­non lak­kaut­ta­mi­nen

Suo­men kan­sal­li­sen yhte­näi­syy­den kan­nal­ta on tär­ke­ää, ettei Suo­men sisäl­le muo­dos­tu rin­nak­kai­syh­teis­kun­tia eivät­kä suo­ma­lai­set tule syr­ji­tyik­si omas­sa koti­maas­saan. Täl­lä het­kel­lä Ahve­nan­maan itse­hal­lin­to mah­dol­lis­taa ruot­sin­kie­li­sen rin­nak­kai­syh­teis­kun­nan ole­mas­sao­lon: Ahve­nan­maan koti­seu­tuoi­keus edus­taa erään­lais­ta “sisä­maan­pas­sia”, joka rajoit­taa ei-ahve­nan­maa­lais­ten suo­ma­lais­ten äänioi­keut­ta, omis­tusoi­keut­ta ja oikeut­ta elin­kei­non har­joit­ta­mi­seen. Tämän lisäk­si ahve­nan­maa­lai­set on vapau­tet­tu ase­vel­vol­li­suu­des­ta eikä suo­men kie­lel­lä ole viral­li­sen kie­len ase­maa maa­kun­nas­sa. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo tar­peel­li­sek­si, että Ahve­nan­maan itse­hal­lin­to lak­kau­te­taan ja maa­kun­nan ase­ma ja hal­lin­to yhden­mu­kais­te­taan muun Suo­men kans­sa.