Kevät­ko­kous 2024

Ter­ve­tu­loa Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son kevät­ko­kouk­seen! Kokous jär­jes­te­tään Sei­nä­joel­la 24.-26.5.2024. Kai­kil­la Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son nuo­ri­so­jä­se­nil­lä ja var­si­nai­sil­la jäse­nil­lä on puhe- sekä äänioi­keus yhdis­tyk­sen kokouk­sis­sa, joten roh­keas­ti mukaan myös ensi­ker­ta­lai­se­na!

Kan­na­tus­jä­sen­ten läs­nä­olo- ja puheoi­keu­des­ta pää­te­tään kokouk­ses­sa. Perus­suo­ma­lai­set rp.:n nimeä­mäl­lä puo­lue­hal­li­tuk­sen jäse­nel­lä on läs­nä­olo- ja puheoi­keus yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa.

Kokous alkaa lau­an­tai­na 25.5.2024 aamul­la, joten suo­sit­te­lem­me saa­pu­maan Sei­nä­joel­le jo per­jan­tai­na 24.5.2024. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 5.5.2024 men­nes­sä.

Mat­ka­kor­vaus ja majoi­tus

Mat­ka­ku­lut kor­va­taan osal­lis­tu­jil­le 80€ asti kuit­te­ja vas­taan (kilo­met­ri­kor­vaus 0,35€/km). Majoit­tu­mi­sen oma­vas­tuu­osuu­den las­ku (20€) lähe­te­tään ennen kokous­ta. Mikä­li osal­lis­tut yhdis­tyk­sen kokouk­seen ensim­mäis­tä ker­taa, oma­vas­tuu hyvi­te­tään.

Aika­tau­lu

Per­jan­tai

15.00 Sisään­kir­jau­tu­mi­nen hotel­liin (aikai­sin­taan)

Lau­an­tai

09:00 Ilmoit­tau­tu­mi­nen kokouk­seen alkaa

09:40 Ava­jai­set

10:00 Kokous alkaa 

12:00 Kokous tauol­le (lou­nas)

13:00 Kokous jat­kuu

15:00 Kah­vi­tau­ko

15:30 Kokous jat­kuu

18:00 Kokous päät­tyy

18:30 Sau­nail­ta alkaa

19:00 Illal­li­nen

23:00 Sau­nail­ta päät­tyy

Sun­nun­tai

9:30 Kokous jat­kuu

12:00 Kokous tauol­le (lou­nas)

12:30 Kokous jat­kuu

14:00 Kokous päät­tyy

 

Esi­tys­lis­ta

Kokouk­sen aika­na käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä

 1. Kokouk­sen avaus sekä läs­nä­olo- ja puheoi­keuk­sien myön­tä­mi­nen
 2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­ta­ja, sih­tee­ri kak­si pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja tar­vit­ta­va mää­rä ään­ten­las­ki­joi­ta
 3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus sekä äänioi­keu­te­tut läs­nä­oli­jat
 4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys
 5. Ansio­merk­kien myön­tä­mi­nen
 6. Esi­te­tään tilin­pää­tös, vuo­si­ker­to­mus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausun­to
 7. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­ta hal­li­tuk­sel­le ja muil­le vas­tuu­vel­vol­li­sil­le
 8. Esi­te­tään osa­vuo­si­kat­saus
 9. Vah­vis­te­taan paik­ka­kun­ta­lis­taus yhdis­tyk­sen kokous­ten kokous­paik­ka­kun­nik­si vuo­sil­le 2026-2029
 10. Käsi­tel­lään ja hyväk­sy­tään sosi­aa­li- ja ter­veys­po­liit­ti­nen ohjel­ma yhdis­tyk­sen viral­li­sek­si ohjel­mak­si
 11. Lähe­te­kes­kus­te­lu pää­sih­tee­ri­mal­lis­ta
 12. Lähe­te­kes­kus­te­lu opis­ke­li­ja­toi­min­nas­ta
 13. Käsi­tel­lään jäse­na­loit­teet ja hal­li­tuk­sen niis­tä anta­mat lausun­not
 14. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat
 15. Kokouk­sen päät­tä­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on päät­ty­nyt. Majoi­tus­tie­dus­te­lut pää­sih­tee­ril­tä [email protected] tai 040 049 0211