EU-politiikka

 EU-POLIITTINEN OHJELMAJOHDANTO 

Perussuomalaisen Nuorison EU-politiikan lähtökohtana on Suomen sekä sen kansan ja kulttuurin varjeleminen ja etujen ajaminen. Euroopan unioni koostuu hyvin erilaisista jäsenmaista, joilla kaikilla on omat intressinsä unionin sisällä. Pohjoisen, harvaan asutun ja metsäisen valtiomme tavoitteet ja tarvittavat politiikkatoimet ovat usein ristiriidassa muiden jäsenvaltioiden tavoitteiden kanssa, eikä Suomelle hyödyllisiä politiikkatoimia tunnisteta Brysselissä juuri lainkaan. Unioni tuottaakin sellaista sääntelyä, joka on ajoittain haitallista Suomen kilpailukyvylle, viennille ja suomalaiselle elämäntavalle. Tästä hyvänä esimerkkinä on EU:n jatkuva laajentumisen tarve esimerkiksi metsäpolitiikan puolelle, joka paitsi ylittää EU:n toimivallan, myös pureutuu sellaiselle politiikan alueelle, joka on Suomelle kansallisesti erittäin merkittävä asia. Suomen tulevaisuuden takaamiseksi tarvitsemme muutoksen nykyiseen asemaamme EU:ssa. 

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, ettei Suomen tule toimia EU:ssa huonosti taloutensa hoitaneiden maiden maksumiehenä, vaan aktiivisena EU-politiikan uudistajana, joka uskaltaa kieltäytyä toistuvista tulonsiirroista ja puolustaa kansallista etuaan. Jos EU-politiikka ei ole enää uudistettavissa, vaan EU on yhä syvenevän integraation, Suomelle haitallisen sääntelyn ja liittovaltion tiellä, Suomen tulee erota Euroopan unionista ja rahaliitosta. 

VAIHTOEHDOTTOMUUS VAIVAA EU-POLITIIKKAA 

Koko jäsenyytensä ajan Suomelta on puuttunut pitkän linjan EU-poliittinen strategia, johon vedoten olisi voitu torjua ylikansalliset tulonsiirrot, yhteisvelka ja Suomen olosuhteiden kannalta vahingollinen sääntely. Sen sijaan suomalaista EU-politiikkaa on vaivannut sinisilmäisyys ja niin sanotun “yhteisen edun” ajaminen, kun muut jäsenmaat ovat ajaneet omien maidensa etua. EU-keskustelua on Suomessa vaivannut vaihtoehdottomuus, eikä todellista keskustelua EU:n ja euron hyödyistä ja toisaalta haitoista ole uskallettu käydä. Ilman vahvaa EU-poliittista strategiaa päätöksenteko on ollut poukkoilevaa: europarlamentaarikkomme ovat tehneet valtiomme kannalta jopa vahingollisia päätöksiä ja kansallinen vaikutusvaltamme on jäänyt ohueksi. Perussuomalainen Nuoriso muistuttaa, että Euroopan unionin lähtökohtana tulisi olla kansallisvaltioiden oma vastuu omasta maastaan, eikä EU:n ja sen nettomaksajamaiden tulisi toimia vastuunkantajina muiden jäsenmaiden laiminlyönneistä. 

EU-jäsenyytemme aikana olemme luovuttaneet liikaa valtaa EU:lle. Merkittävin vallanluovutus tapahtui Suomen liittyessä ainoana Pohjoismaana yhteisvaluutta-alueeseen ilman kansanäänestystä ja vakavaa vaihtoehtojen punnintaa. Suomella ei päätöksen jälkeen ole ollut enää mahdollisuutta harjoittaa omaa rahapolitiikkaa, mikä on vaikuttanut kielteisesti Suomen kilpailukykyyn ja vientiin muihin Pohjoismaihin verrattuna. Koska valuuttamme ei jousta, joustoa voidaan hakea ainoastaan työn hinnan eli palkkojen jouston (sisäinen devalvaatio) avulla. Tähän perustuu muun muassa vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus: suomalaisten palkkoja leikattiin komission vaatimuksesta, koska valuutta ei joustanut. Yhteisen valuutan yhteensopimattomuus erilaisten jäsenmaiden kesken on ajanut EU:n kriisistä kriisiin ja eurotukipaketista toiseen. Kertaluonteisiksi luonnehdittuja paketteja kyhätään jokaisen kriisin yhteydessä, koska euro on valuuttana suurimmille jäsenmaille, kuten Saksalle ja Ranskalle, taloudellisesti kannattava

hanke. Suomi sen sijaan häviää ja joutuu kerta toisensa jälkeen maksajan rooliin. Euro ei ole luonteeltaan sopiva valuutta eurooppalaisten valtioiden välille, sillä eri jäsenmaiden talouksien rakenteet ovat merkittävästi erilaisia. 

RAJALLE VALVONTAA – SCHENGEN ON RIKKI 

Suomi on Euroopan unioniin liittymisen seurauksena avannut rajansa ja sitoutunut Suomen kannalta osin haitallisiin periaatteisiin, jotka mahdollistavat mistä tahansa EU-maasta saapuvan henkilön tulemisen Suomeen ilman asiakirjoja ja erillisiä lupaprosesseja esimerkiksi työnhaun yhteydessä. 

Vapaa liikkuvuus on osoittautunut virheeksi etenkin humanitäärisen maahanmuuton osalta, josta vakavimpana esimerkkinä on Eurooppaa kohdannut siirtolaiskriisi, jossa Suomi vastaanotti kymmeniä tuhansia ihmisiä. Suurin osa turvapaikanhakijoista saapui Suomeen Ruotsin kautta hyödyntäen avoimia rajoja. Tilastojen perusteella enemmistö heistä ei ollut todellisen avun tarpeessa. Jokainen hakija olisi tullut käännyttää rajalla takaisin Ruotsiin vedoten Dublinin sopimukseen, sillä Ruotsi on täysin turvallinen valtio. 

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, ettei ole kohtuutonta näyttää matkustusasiakirjaa EU:n sisärajoilla. Vapaa liikkuvuus ei voi tarkoittaa valvomatonta liikkuvuutta ja se, onko henkilö vapaan liikkuvuuden piirissä, voidaan tarkastaa ainoastaan asianmukaisista matkustusasiakirjoista. EU:n tulee selkeästi kiristää rajavalvontaansa sekä sen sisä- että ulkorajoilla. Rajavalvonnan tiukentaminen hankaloittaa rajojen ylittävää rikollisuutta ja kansainvälistä ihmiskauppaa. 

EUROOPAN UNIONIN KORJAUSTALKOOT 

EU:n liittovaltiokehitys on ollut pitkäjänteistä ja ylisukupolvista, mutta toisaalta suurempia harppauksia on otettu etenkin unionia kohdanneissa lukuisissa eurokriiseissä vetoamalla yhtäältä välttämättömyyteen ja toisaalta solidaarisuuteen. Yritys muodostaa yksi yhteinen valtio täysin erilaisista kansallisvaltioista on tuomittu epäonnistumaan. Johtavien poliitikkojen on ollut kannattavaa tehdä EU-myönteisiä päätöksiä, sillä suomalaisiakin poliitikkoja on palkittu komissaariviroilla. Tällöin henkilökohtainen etu on mennyt Suomen ja suomalaisten edun edelle. Perussuomalainen Nuoriso katsoo liittovaltiokehityksen pysäyttämisen välttämättömäksi, sillä luovuttamalla toimivaltaa EU:n kaltaiselle ylikansalliselle toimijalle eniten häviävät Suomen demokraattinen päätöksenteko ja suomalaiset äänestäjät, joille valta viime kädessä kuuluu Suomen valtiosäännön mukaan. 

Esittelemme kaksi erilaista vaihtoehtoa Suomen EU-politiikkaan. Katsomme, että unionin nettomaksajana Suomelle on kertynyt paljon peräänkuulutettua poliittista pääomaa ja sitä on uskallettava käyttää. Suomen rooli Euroopan liittovaltion pohjoisena osavaltiona ei ole vaihtoehto. Suomen nykyinen EU-politiikka on hapuilevaa ja itsemääräämisoikeudestamme luopumista perustellaan esimerkiksi itänaapurimme Venäjän luoman uhan varjolla. Lissabonin sopimukseen vedotaan EU:n turvatakuuna, vaikkei artikla 42.7 todellisuudessa velvoita jäsenmaita sotilaalliseen avunantoon, sillä suurin osa EU-jäsenmaista kuuluu jo sotilasliitto Natoon. 

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että Suomella on kaksi tapaa toteuttaa “Fixit” EU:ssa. Suomi voi yrittää korjata EU:n sisältä päin yhdessä eurooppalaisten kansallismielisten ja konservatiivien kanssa tai sisäisen muutoksen epäonnistuessa jättää EU oman onnensa nojaan ja erota unionista.

 

Fixit – korjataan EU 

Euroopan parlamentissa Suomen tulee löytää muista jäsenmaista samanmielisiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme ajaa tavoitteitamme. Suomi ei EU:ta yksin pelasta, vaan koko järjestelmän mullistavaan reformaatioon tarvitaan kaikkien eurooppalaisten kansallismielisten voimia. Sen lisäksi Suomen tulee tehdä laajaa yhteistyötä kansallismielisten hallintojen kanssa Eurooppa-neuvostossa ja Euroopan unionin neuvostossa. 

Perussuomalaisella Nuorisolla on viisi tavoitetta, joita tulee edistää EU:ssa: 

1) Järjestelmän luominen euroeron mahdollistamiseksi ilman EU-eroa – vientitaloutena Suomi hyötyy kelluvasta valuutasta, joka seuraa Suomen suhdannevaihteluja eikä koko euroalueen suhdannevaihteluja. Kotimaisella valuutalla vältytään sisäisiltä devalvaatiolta eli palkkojen polkemiselta kilpailukyvyn parantamiseksi. 

2) Nettomaksajamaiden hyväksikäyttö lopetettava: sanomme jyrkästi ei yhteisvelalle, EU-veroille ja EU-armeijalle. Jäsenmaiden ei tule sysätä omia ongelmiaan muiden maiden hoidettaviksi vaan jokaisen jäsenmaan on vastattava taloudenhoidostaan itse. Jäsenmaksuosuuksia pitäisi huomattavasti laskea ja EU:n tulisi trimmata hallintohimmeliään kovalla kädellä. 

3) Paluu kauppaliittoon: EU:n tulee ottaa reipas askel taaksepäin ja palautua eurooppalaisten kansallisvaltioiden väliseksi kauppaliitoksi eikä poliittiseksi liitoksi, jossa epädemokraattisesti valittu oligarkia (EU-komissio) ajaa harvojen etua. EU:n liittovaltiokehitys tulee pysäyttää. 

4) EU:n tulee kiristää rajavalvontaa. Unionin ulkorajoilla ei saa päästää yhtään laittomasti maahan pyrkivää siirtolaista läpi, vaan heidät tulee ottaa säilöön ja palauttaa kotimaahansa. EU:n sisällä tarvitaan myös rajavalvontaa, jotta EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus saadaan turvattua samalla kun valvotaan laittomien siirtolaisten liikkeitä EU-maiden välillä. 

5) Siirtolaisten taakanjako on pysäytettävä. Jäsenmaiden tulee päättää täysin itse maahanmuuttopolitiikastaan eikä EU voi pakottaa jäsenvaltioille tietyn kiintiön verran turvapaikanhakijoita tai pakolaisia. Sen sijaan EU:n tulee pystyttää vastaanottokeskuksia unionin alueen ulkopuolelle, jossa turvapaikkahakemukset käsitellään. 

Fixit – eroon EU:sta 

Mikäli EU:n liittovaltiokehitys ei ole pysäytettävissä, Suomen tulee ottaa tarvittavat askeleet kansallisen edun ja itsenäisyyden vaalimiseksi. Eroamalla EU:sta Suomen suvereniteetti ennallistuu ja suomalainen perintö saadaan säilytettyä tulevillekin sukupolville. 

Perussuomalainen Nuoriso esittää seuraavanlaista strategiaa EU:sta poistumiseksi:

1) Suomen on pysyttävä sotilasliitto Naton jäsenenä ja pidettävä kiinni asevelvollisuuteen perustuvasta maanpuolustuksesta. Suomen Nato-jäsenyys vie pohjan EU-politiikalta, jossa Suomen tulisi suostua kaikkiin sille epämieluisiin päätöksiin ulkoisen turvallisuutensa takaamiseksi. Tämä myös helpottaa Suomen eroamista EU:sta.

2) Säilytetään vapaa kaupankäynti EU:n kanssa jäämällä sisämarkkinoihin. Itsenäinen valtio kykenee solmimaan sopimuksia, eikä se tarvitse ylempää tahoa päättämään sen puolesta. 

3) Korvataan euro uudella kansallisella valuutalla. Uusi valuutta olisi kelluva, mutta se voidaan aluksi sitoa euroon, jotta siirtymä EU:n ulkopuolelle helpottuisi.