Eduskuntavaaliohjelma

Suomi on tullut tienristeykseen. Maailmansyleily, velaksi eläminen ja kyvyttömyys sanoa ”ei” on tullut maallemme kestämättömän kalliiksi eikä samalla tiellä voida enää jatkaa.

Rajallisten resurssien maailmassa on kyettävä valitsemaan. On aika valita joko löysässä hirressä hiljalleen taantuminen tai uskallusta vaativien korjausliikkeiden tie. Toimettomuus ei ole meidän ratkaisumme.

Suomen on vihdoin asetuttava suomalaisten edunvalvojaksi. Suomalaisten pärjääminen, peruspalvelut ja perheellistyminen on asetettava massamaahanmuuton, ulkomaisten elätettävien ja ylikansallisten intressien edelle.

Meillä on vain yksi Suomi. Tehdään

Suomesta turvapaikka suomalaisille.

 

BUDJETTIKURIA NYT

Suomi elää yli varojensa. Mikäli velkaantumista ei taiteta, edessä on tuntemamme suomalaisen hyvinvointivaltion asteittainen rapautuminen. Siksi asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen – ja siinä tärkeysjärjestyksessä suomalaisen on oltava ykkönen.

Talouden tasapainotuksessa leikkaukset on kohdistettava toissijaisiin menoihin. Työn ja yrittämisen verotusta ei ole varaa kiristää. Suomalaiset säästäisivät tutkitusti mieluiten politiikasta, hallinnosta, kehitysavusta, Ylestä, taiteesta ja kulttuurista, maahanmuutosta sekä kotoutumisesta. Peruspalveluista suomalaiset eivät leikkaisi. Kunnioitetaan talkoissa suomalaisten tahtoa.

Kovakaan äyskäröinti ei auta, jos reikää veneen pohjassa ei tulpata. Siksi Suomen on pysäytettävä menojen paisuminen. Mikäli maahanmuuton ja ylikansallisten sitoumusten kaltaisia kulueriä ei torjuta nyt, niistä syntyy alati suurempia rasitteita taloudellemme. Kulukurin ja niukkuuden oikeuttaminen suomalaisille edellyttää, ettei yhteisiä varoja tuhlata.

 • Tasapainotetaan julkinen talous kahden hallituskauden aikana
 • Kevennetään verotusta, kun budjetti on tasapainossa
 • Sopeutetaan taloutta ensisijaisesti menoja karsimalla
 • Maksetaan kehitysyhteistyötä vain ylijäämäisestä budjetista
 • Puolitetaan Ylen rahoitus
 • Tarkastellaan kriittisesti yritystukia ja niiden kannattavuutta

 

TYÖLLÄ SUOMI NOUSUUN

Suomi nousee työllä ja yrittämisellä. Työllisyyttä ja tuottavuutta on lisättävä, jotta laadukkaat peruspalvelut kyetään rahoittamaan. Työllisyyttä on nostettava erityisesti lisäämällä työnteon kannustimia ja purkamalla kannustinloukkuja.

Hyvinvointivaltion eteen on tehtävä töitä. Sosiaaliturvaa on kehitettävä siten, että työn vastaanottaminen on aina taloudellisesti kannattavaa. Samalla on edellytettävä sosiaaliturvalta vastikkeellisuutta ja työttömiltä aktiivisuutta.

Suomella ei ole varaa kehittyä löysän julkisen rahan lokoiluyhteiskunnaksi. Jokaisen työikäisen ja työkykyisen on kannettava kortensa kekoon – niin ulkomaalaisten kuin suomalaistenkin.

 • Puretaan kannustinloukkuja kehittämällä työhön kannustavaa ja aktivoivaa sosiaaliturvaa
 • Siirrytään kansalaisuusperusteiseen sosiaaliturvaan
 • Porrastetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa työllistymisen edistämiseksi
 • Asetetaan työperäiselle maahanhanmuutolle tuloraja halpatyövoiman torjumiseksi

 

VAUVAKUUME KOKO KANSALLE

Lapsissa on Suomen tulevaisuus. Siksi meidän on tuettava ja tehtävä mahdolliseksi nykyistä varhaisempi lastenhankinta sekä toivottuun lapsilukuun pääseminen jokaiselle suomalaiselle.

Syntyyden romahtaminen on vakava ongelma ja se aiheuttaa maallemme valtavia kansantaloudellisia haasteita sekä paineita lisätä maahanmuuttoa oli se kannattavaa tai ei. Vakaa hyvinvointivaltio edellyttää vakaata väestöpohjaa turvaamaan sen jatkuvuuden.

Perhepolitiikka ja syntyvyyden nostaminen on korotettava politiikan kärkiteemaksi. Onnistuneella perhepolitiikalla lisätään syntyvyyttä ja perheiden hyvin-vointia, mutta mahdollistetaan myös lastenhankintaan liittyvien unelmien täyttyminen. Suomalainen hyvinvointivaltio tukee perheitä ja omia kansalaisiaan vauvasta vaariin.

 • Sidotaan lapsilisät indeksiin, jotta perheet eivät jäisi jälkeen.
 • Torjutaan aikeet heikentää kotihoidontukea
 • Palautetaan lapsivähennys verotukseen
 • Helpotetaan hedelmöityshoitojen saatavuutta
 • Laaditaan kansallinen strategia auttamaan perheitä toivotun lapsiluvun saavuttamisessa

HYVINVOINTI VAATII HOIVAA

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi ovat suomalaisten perus-palveluja. Valtion on keskityttävä näihin ydintehtäviinsä ja siksi rahoituksen tulee vastata hyvinvointialueiden aitoa rahoitustarvetta.

Hyvinvointialueita tulee ohjata järkeistämään toimintaansa. Alueiden rahoituksessa on huomioitava esimerkiksi alueen ikärakenne, sairastavuus ja yliopistollisuus. Nouseviin palkitsemistasoihin ja toissijaisiin menokohteisiin on suhtauduttava kriittisesti erityisesti hyvinvointialueen ollessa alijäämäinen ja hakiessa valtiolta lisärahoitusta toiminnalleen.

Samaan aikaan, kun sote-menojen kasvua pyrittävä hillitsemään, on aidosti tarpeelliseen uskallettava myös panostaa. Hoitamattomuudellakin on hintansa sairaspoissaolojen ja työkyvyttömyyden kasvaessa. Suomella ei ole varaa jättää suomalaisnuorten mielenterveyttä hoitamatta.

 • Hillitään sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusnousua digitalisaatiolla ja ennaltaehkäisyllä
 • Toteutetaan terapiatakuu huolehtimalla rahoituksen riittävyydestä ja muuttamalla psykoterapiakoulutus maksuttomaksi
 • Haetaan säästöjä toissijaisesta, kuten hyvinvointialueiden demokratiarahasta, luottamushenkilöiden palkkioista, johtoportaan nousevista palkoista sekä toissijaisista menokohteista
 • Kehitetään sähköisiä palveluita vastaamaan kevyempään palveluntarpeeseen ja pitkiin jonotusaikoihin.
 • Vähennetään laittomasti maassa oleskelevien palveluita

 

SIVISTYKSEN KEHTO

Kansallinen yleissivistys on lähtöisin perusopetuksesta. Oppimistulostemme laskiessa koulutusjärjestelmäämme on palautettava takaisin sellaiseksi, joka aiemmin tunnettiin maailman parhaimpana.

Kouluissamme tarvitaan oppimisrauhaa. Tarvitaan toimia, joilla puututaan levottomuuteen luokissa, opettajien auktoriteetin puutteeseen ja poliittisten ideologioiden kouluihin tunkeutumiseen.

Koulujärjestelmän on palveltava suomalaiseen kulttuuriin sopeutumista, joten äidinkielen opiskelu muilla, kuin kotimaisilla kielillä tulisi lopettaa. Pakkoruotsista luopuminen vapauttaisi aikaa muiden kouluaineiden opiskelulle.

 • Luovutaan pakkoruotsista
 • Lakkautetaan ylioppilaskuntien pakkojäsenyys
 • Puretaan inkluusiota ja palautetaan erityisluokat
 • Mahdollistetaan korkeakoulututkintojen suorittaminen suomeksi ja suomenkielisillä materiaaleilla
 • Lakkautetaan äidinkielen opetus muilla kuin kotimaisilla kielillä
 • Lisätään suomen kielen opintoja ulkomaalaisille opiskelijoille ja edellytetään kielen oppimista
 • Alennetaan asumisaikavaatimusta menestyville ja korkeakoulutetuille tulijoille
 • Korotetaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut vastaamaan opintojen todellista hintaa

 

RAJAT OVAT RAKKAUTTA

Maahanmuuton ei ole määrä olla hyväntekeväisyyttä, vaan hyödyllistä vastaanottavalle yhteiskunnalle. Maahanmuuton on aina perustuttava tulijoiden kykyyn elättää itsensä, sopeutua ja tuottaa lisäarvoa Suomelle.

Suomen on tulevaisuudessakin oltava suomalaisten turvapaikka maailmassa. Maahanmuutto ei saa heikentää suomalaisten elintasoa, turvallisuutta tai muuttaa Suomea suomalaisille tunnistamattomaksi. Ulkomaisia elätettäviä ja rikollisia emme maahamme kaipaa.

Harjoitetun maahanmuuton lopputulos on osiensa summa. Yhdessä heikko kieli-taito, matala koulutus, korkea tukiriippuvuus, pitkäaikaistyöttömyys sekä kaukainen kulttuurinen etäisyys ruokkivat kotoutumisongelmia, rikollisuutta ja rinnakkaisyhteiskuntien syntyä. Siksi maahanmuuttopolitiikan on oltava ongelmien jälkikätisen voivottelun sijaan ongelmia ennaltaehkäisevää jo maamme rajoilla.

 • Lakkautetaan pakolaiskiintiö ja humanitäärinen maahanmuutto Euroopan ulkopuolelta
 • Siirretään turvapaikkaprosessi Suomen ja EU:n rajojen ulkopuolelle
 • Rajataan uusintahakemuksille tiukemmat ehdot ja määrälliset rajoitteet
 • Lyhennetään turvapaikan, toissijaisen suojelun ja oleskelulupien kestoa
 • Kiristetään perheenyhdistämisen ehtoja toimeentulo- ja kielitaitovaatimuksilla sekä puolisolle asetettavalla ikärajalla

 

RIKOKSESTA RANGAISTUS

Rikoksesta on seurattava rangaistus. Lainsäädännön tulee heijastaa kansalaisten oikeustajua ja kyetä torjumaan myös uudentyyppistä rikollisuutta, jossa teot raaistuvat, niihin syyllistytään alaikäisinä ja niistä muodostuu elämäntapa. Poliisin ja oikeuslaitoksen resurssit tulee vapauttaa rumien puheiden tulkitsemisesta oikeiden rikosten selvittämiseen.

Suomella riittää tehtävää kotimaisen rikollisuuden kanssa. Sen rinnalle ei kaivata ulkomaisia rikoksentekijöitä, vaan heidät on poistettava maasta. Maahanmuuton selkeä yhteys kasvavaan rikollisuuteen on huomioitava panostamalla toimiin, jotka ehkäisevät maahanmuuton rikollisia lieveilmiöitä. Jengiytymiselle tai järjestäytyneelle rikollisuudelle ei tule antaa jalansijaa Suomessa. Katujen turvallisuutta on parannettava lisäämällä poliisin läsnäoloa niillä alueilla, joissa rikollisuutta ja levottomuutta esiintyy.

 • Lisätään poliisien määrää sekä poliisin määrärahoja
 • Lasketaan rikosoikeudellinen vastuuikäraja 14 vuoteen vakavaan nuorisorikollisuuteen puuttumiseksi
 • Korotetaan tuomioita henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista
 • Nostetaan rangaistuksia huumausaneiden valmistuksesta, levityksestä ja myynnistä
 • Kielletään poikalasten rituaalisilpominen
 • Helpotetaan kansalaisuuden poistamista henkilöiltä, jotka syyllistyvät vakaviin rikoksiin
 • Torjutaan jengiytymistä ja ghettoutumista kriminaali- ja maahanmuuttopolitiikalla

 

ARVOKAS SUOMALAISUUS

Suomen kansalaisuutta ei tule kohdella arvottomana jakotavarana, vaan se on ansaittava. Kansalaisuuden saadakseen tulijan on kyettävä osoittamaan nykyistä paremmin kykynsä elättää itsensä ja sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Saatu kansalaisuus tekee liki mahdottomaksi työttömien ja jopa vakaviin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten koti-maihinsa palauttamisen. Siksi löyhään kansalaisuuspolitiikkaan ei ole varaa.

Vastuu Suomeen kotoutumisesta on siirrettävä valtiolta kotoutujalle itselleen. Kestävämmän maahanmuuttopolitiikan seurauksena myös kalliin kotouttamisen tarve vähenee. Jo kerrytettyihin kotoutumisongelmiin, kuten jengiytymiseen, ghettoutumiseen ja islamisoitumiseen, on vastattava sosiaali- ja kriminaalipolitiikan keinoin. Suomessa asuvien on kyettävä luottamaan toisiinsa, ymmärtämään toisiaan sekä kokemaan yhtenäisyyttä.

 • Otetaan käyttöön kansalaisuus- koe, joka mittaa suomen kielen taidon lisäksi maamme historian ja kulttuurin ymmärrystä
 • Korotetaan kansalaisuuden saamiseksi edellytettyä kielitaito-vaatimusta ja poistetaan mahdollisuus läpäistä kielitaitovaatimus ruotsiksi
 • Vaaditaan kielen oppimista ja Suomeen sopeutumista kotouttamisen lähtökohtana
 • Edistetään kotoutumista torjumalla ghettoutumista ja yhteiskunnan islamisoitumista

 

IRTI BYROKRATIAN KAHLEISTA

Suomi on hallinnon, sääntelyn ja byrokratian suurvalta. Koneisto on kuitenkin liian raskas julkiselle taloudelle ja paikoin myös haitallinen niin taloudellisesta kuin inhimillisestäkin näkökulmasta. Lakeja säädettäessä ja hallintoa uudistettaessa on pyrittävä vähempään, parempaan ja yksinkertaisempaan sääntelyyn ja prosesseihin. Julkishallinnon ei ole tarkoitus tarjota suojatyötä, vaan palvella mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Hallinnon tehostamisessa korostuu erityi- sesti sen sisällä toimivien virkamiesten rooli. Heillä on asiantuntemuksensa puolesta merkittävästi harkintavaltaa toimia halutessaan prosesseja rajoittavana tai edistävänä osapuolena. Heillä on myös paras ymmärrys siitä, mistä sektorikohtaisesti voidaan tinkiä ja mistä ei. Olennaista on korostaa hallintokäytänteissä rakentavaa ja objektiivista palveluperiaatetta.

 • Laillistetaan nuuska ja tuodaan se verotuksen sekä tupakka-politiikan piiriin
 • Vapautetaan alkoholipolitiikkaa sallimalla alkoholin etämyynti ja viinien myynti ruokakaupoissa
 • Nopeutetaan kaivosteollisuuden lupaprosesseja
 • Palautetaan ministerien määrä ja ministeterien erityisavustajien määrä Sipilän hallituksen tasolle
 • Tehostetaan valtionhallinnon toimintoja ja nykyaikaistetaan käytänteitä
 • Vaaditaan julkishallinnolta tehostumista 2-4 prosentilla sektorikohtaisesti

 

YDINVOIMAA JA YMPÄRISTÖTEKOJA

Suomen nykyinen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on maailman kunnianhimoisimpia ja siten myös ennenaikaisimpia. Suomalaiset eivät ole valmiita kattamaan liian kunnianhimoisen ilmastopolitiikan taloudellista taakka. Ilmastotekoja tulisikin tehdä kustannusneutraalisti ja markkinavetoisesti. Ympäristöpolitiikassa tuli asettaa painopisteeksi luonnonsuojelu ja lähiluonnon saavutettavuus.

Energiapolitiikassa ehottomasti tärkein seikka on huoltovarmuus. Suomi ei voi olla riippuvainen epävakaiden tai vihamielisten maiden energiantuonnista. Siksi on luotava edellytykset energiariippumattomalle Suomelle. Turpeella on roolinsa Suomen eneriariippumattomuudelle ennen, kun se saavutetaan hiilineutraalein keinoin. Ydinvoima yhdistää ilmastoystävällisyyden ja tehokkaan energiatuotannon. Ydinvoiman rakentamista hidastavaa raskasta sääntelyä on purettava.

 • Asetetaan hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2049. Tehdään ilmastotoimia kustannustehokkaasti ja markkinavetoisesti
 • Myönnetään lupia uusille ydinvoimaloille sarjoissa. Parannetaan pienydinvoimaloiden käyttöönoton edellytyksiä karsimalla säätelyä
 • Asetetaan säätövoimavelvotteita tuulivoimayhtiöille
 • Edistetään hiilitullien käyttöönottoa
 • Huolehditaan omavaraisuudesta ja säilytetään turve osana kotimaista energiapalattia

 

SUOMI TOIMIJANA MAAILMASSA

Kansallista etuaan ajava Suomi ei eristäydy kansainvälisestä yhteisöstä, vaan tekee siitä alustan etujensa ajamiselle. Suomen ei tule kahlita itseään meille epäedullisiin ylikansallisiin sitoumuksiin.

EU-politiikassa Suomen kansallinen etu on puolustaa toimivallan säilyttämistä omissa käsissämme ja vastustaa liittovaltiokehitystä sekä tulonsiirtounionia. EU:n on palattava juurilleen itsenäisten eurooppalaisten valtioiden talousyhteisöksi, ei jokaisella politiikan sektorilla häärääväksi harvainvallaksi.

Kannatamme Suomen Nato-jäsenyyttä. Tiivis yhteistyö Nato-maiden kanssa lisää kokonaisturvallisuuttamme. Natoon liittymisen myötä Suomi panostaa entistä vahvemmin myös kansalliseen puolustukseensa. Sotilaallinen maanpuolustus ja kansalaisten turvallisuuden takaaminen ovat valtion ydintehtäviä.

 • Aidataan itäraja ja lisätään rajavalvonnan resursseja
 • Korotetaan puolustusvoimien rahoitus vähintään 2 prosenttiin BKT:sta. Suuret hankinnat rahoitetaan näiden raamien ulkopuolelta
 • Torjutaan EU:n liittovaltiokehitys ja toimivallan siirtäminen ylikansalliselle tasolle
 • Kieltäydytään yhteisvelasta, tukipaketeista ja ylikansallisista tulonsiirroista
 • Luovutaan eurosta
 • Otetaan aktiivinen rooli Naton uutena jäsenmaana