Yli­mää­räi­nen kokous

Yhdis­tys jär­jes­tää sovi­tun mukai­sen yli­mää­räi­sen kokouk­sen lai­val­la, jos­sa vali­taan yhdis­tyk­sel­le uusi pää­sih­tee­ri vuo­del­le 2021. Kos­ka kokouk­sen fyy­si­nen sijain­ti on lai­val­la, niin yhdis­tyk­sen hal­li­tus varau­tuu jär­jes­tä­mään kai­kil­le haluk­kail­le mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua kokouk­seen etä­nä. Jokai­sel­la sijain­nis­ta riip­pu­mat­ta on yhtä­läi­nen mah­dol­li­suus puhe- ja äänioi­keu­den käyt­tä­mi­seen. Etä-äänes­tys suo­ri­te­taan käyt­täen koti­mais­ta https://äänestyskoppi.fi/ pal­ve­lua.
Kokouk­sen esi­tys­lis­ta. Kokous alkaa kel­lo 12:00 (ruot­sin aikaa) 28.8.2021

1. kokouk­sen avaus

2. vali­taan kokouk­sen puheen­joh­ta­ja, sih­tee­ri kak­si pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja tar­vit­ta­va mää­rä ään­ten­las­ki­joi­ta

3. tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus

4. hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys

5. vali­taan yhdis­tyk­sel­le pää­sih­tee­ri lop­pu­vuo­dek­si 2021

6. käsi­tel­lään yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen esit­tä­mät ohjel­mat

7. muut asiat

8. kokouk­sen päät­tä­mi­nen

**

Ilmoit­tau­dut­han ennak­koon, jos osal­lis­tut etä­nä. Jos tavoit­te­let pää­sih­tee­rin paik­kaa kokouk­ses­sa, niin voit ilmoit­taa sii­tä myös ennak­koon. Jär­jes­täm­me jokai­sel­le ehdok­kaal­le mah­dol­li­suu­den esit­täy­tyä jäse­nis­töl­le (kirjallinen/ etä­ti­lai­suus).

Ehdot pää­sih­tee­rik­si (sään­nöis­tä)

8 § HAL­LI­TUK­SEN JÄSE­NET

Hal­li­tuk­sen var­si­nai­sek­si jäse­nek­si voi­daan vali­ta yhdis­tyk­sen nuo­ri­so­jä­sen tai var­si­nai­nen jäsen, jol­la on hal­li­tus­työs­ken­te­ly­ko­ke­mus­ta vähin­tään kuu­den kalen­te­ri­kuu­kau­den ajal­ta hal­li­tuk­sen vara­jä­se­ne­nä tai var­si­nai­se­na hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä yhdis­tyk­sen pii­ri- tai jär­jes­tö­jä­se­nen tai puo­lu­een pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen tai pii­ri- tai jär­jes­tö­jä­se­nen hal­li­tuk­ses­sa. Myös toi­min­ta vähin­tään kuu­den kalen­te­ri­kuu­kau­den ajan kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­nan, osa­kun­nan tai aine­jär­jes­tön hal­li­tuk­ses­sa tai muus­sa yhdis­tys­tä jäsen­mää­räl­tään, työn­te­ki­jöi­den mää­räl­tään tai talou­del­li­sel­ta toi­min­nal­taan suu­rin piir­tein vas­taa­van val­ta­kun­nal­li­sen oikeus­hen­ki­lön hal­li­tuk­ses­sa toi­mi­mi­nen täyt­tää edel­lä mai­ni­tun ehdon.

Myös hal­li­tuk­sen vara­jä­sen­ten on olta­va yhdis­tyk­sen nuo­ri­so­jä­se­niä tai var­si­nai­sia jäse­niä. Hal­li­tus ottaa kes­kuu­des­taan tai ulko­puo­lel­taan muut tar­vit­ta­vat toi­mi­hen­ki­löt.

Ennak­koon ilmoit­tau­tu­mi­set voi teh­dä osoit­tee­seen [email protected]

Kokouk­sen kool­le kut­su­ja, 

Nuo­ri­so­jär­jes­tön hal­li­tus