YLEN KOR­JAUS­TAL­KOOT

Ylen on pal­vel­ta­va kan­saa, ei itse­ään!Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so tyr­mää Ylen kohu­tun pää­tök­sen sen­su­roi­da jär­jes­tön vara­pu­heen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­liuk­sen media­kriit­ti­nen video­koos­te kos­kien Ylen Jäl­ki­vii­saat-ohjel­maa.

 

Lyhyel­lä video­koos­teel­laan Vige­lius kiis­tat­to­mas­ti osoit­ti Ylen Jäl­ki­vii­sai­den puhu­neen ris­tiin ensin ihas­tel­les­saan Elo­ka­pi­nan ja myö­hem­min pahek­sues­saan Con­vo­yn mie­le­no­soi­tuk­sia Man­ner­hei­min­tiel­lä. Video osoit­ti pait­si Ylen vakio­vie­rai­den kak­soiss­tan­dar­dit, myös herät­ti laa­jaa kes­kus­te­lua Ylen moni­ää­ni­syy­den puut­tees­ta.

“Ylen on epä-älyl­lis­tä perus­tel­la sisäl­tö­jen­sä pois­toa teki­jä­noi­keuk­sil­laan. Vero­ra­hoit­tei­sen Ylen teki­jä­noi­keuk­sien tuli­si kuu­lua Ylen teki­jöil­le eli veron­mak­sa­jil­le. Ylen tuli­si pal­vel­la kan­saa eikä oman orga­ni­saa­tion­sa puh­tois­ta ima­goa sil­le kriit­ti­siä media­si­säl­tö­jä sen­su­roi­mal­la”, tote­aa PS-Nuo­ri­son 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ei pidä uskot­ta­vi­na Ylen perus­te­lui­ta teki­jä­noi­keuk­sien­sa puo­lus­ta­mi­ses­ta. Kan­sa­lais­ten jaka­mien sisäl­tö­jen sen­su­roin­ti ei pal­ve­le sanan­va­pau­den ja sitaat­tioi­keu­den lisäk­si myös­kään Ylen omia laki­sää­tei­siä teh­tä­viä kos­kien kan­sa­lais­ten osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sien tuke­mis­ta ja vuo­ro­vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien tar­joa­mis­ta.

”Ylen ole­mas­sao­lo on perus­tel­tua ajan­koh­tais-, kult­tuu­ri- ja koti­mais­ten ohjel­mien tuo­tan­toon, mut­ta sii­hen ei tar­vi­ta nykyi­sen kokois­ta bud­jet­tia. Kos­ka Ylen sisäl­tö tuo­te­taan suo­ma­lais­ten vero­ra­hoil­la, on jär­je­tön­tä, että sen kaut­ta tuo­te­taan nykyi­sin pal­jon tar­pee­ton­ta sisäl­töä”, poh­tii hal­li­tuk­sen jäsen Eemil Myl­ly­kos­ki.

 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so esit­tää­kin, että monio­sais­ta kor­jaus­lii­ket­tä Ylen toi­min­taan: