Yhteis­kan­nan­ot­to: Uskal­ta­vat­ko nuo­ret enää osal­lis­tua poli­tiik­kaan?

Me alle­kir­joit­ta­neet edus­kun­ta­puo­luei­den nuo­ri­so­jär­jes­tö­jen puheen­joh­ta­jat tuo­mit­sem­me poliit­ti­sen väki­val­lan sekä sil­lä vih­jaa­mi­sen. Vii­me viik­ko­jen aika­na medias­sa on käy­ty kes­kus­te­lua poliit­ti­ses­ta väki­val­las­ta. Muun muas­sa Me emme vai­ke­ne! –mie­le­no­soi­tuk­seen ilmes­tyi ban­de­rol­li, jos­sa luki: “Jos jotain lei­ka­taan, lei­ka­taan Pet­te­ril­tä ja Rii­kal­ta pää”. Vii­mei­sim­pä­nä uuti­sai­heek­si nousi entis­tä pää­mi­nis­te­riä San­na Mari­nia vas­taan suun­ni­tel­tu ter­ro­ri­te­ko, jos­ta käy­dään oikeu­den­käyn­tiä täl­lä het­kel­lä. 

Me nuo­ret päät­tä­jät olem­me huo­les­tu­nei­ta vii­me vuo­sien aika­na tapah­tu­nees­ta poliit­ti­sen ilma­pii­rin kär­jis­ty­mi­ses­tä. Olem­me Suo­mes­sa voi­neet luot­taa sii­hen, että poli­tii­kas­sa muka­na ole­vien ei tar­vit­se pelä­tä tur­val­li­suu­ten­sa puo­les­ta. Täs­tä syys­tä vii­me­ai­kai­set tapah­tu­mat ovat herät­tä­neet meis­sä kau­his­tus­ta. Haluam­me olla raken­ta­mas­sa tule­vil­le nuo­ril­le äänes­tä­jil­le sekä päät­tä­jil­le sel­lais­ta poliit­tis­ta ilma­pii­riä, johon kaik­kien on tur­val­lis­ta osal­lis­tua. 

Uskal­ta­vat­ko nuo­ret enää osal­lis­tua poli­tiik­kaan, jos vas­tas­sa on vain vas­tak­kai­na­set­te­lua, val­heel­lis­ta lei­maa­mis­ta saa­ti aito uhka oman tur­val­li­suu­den puo­les­ta? Me Suo­mes­sa kamp­pai­lem­me muu­ten­kin sen kans­sa, miten nuo­ria saa­tai­siin hou­ku­tel­tua äänes­tä­mään sekä mukaan puo­lue­toi­min­taan. 

Haluam­me edis­tää sel­lais­ta poliit­tis­ta ilma­pii­riä, jos­sa kes­ki­ty­tään puh­taas­ti asioi­hin ja niis­tä kes­kus­te­le­mi­seen sen sijaan, että kes­kus­te­lun osa­puo­lia jat­ku­vas­ti epäin­hi­mil­lis­te­tään. Me uskom­me, että räväk­kää­kin kes­kus­te­lua pys­ty­tään käy­mään ilman, että kes­kus­te­lu­kump­pa­nis­ta esi­te­tään val­heel­li­sia väit­tä­miä tai uha­taan väki­val­lal­la.

Lopul­ta jokai­sel­la poli­tiik­kaan osal­lis­tu­val­la hen­ki­löl­lä ja puo­lu­eel­la on vas­tuu poliit­ti­ses­ta ilma­pii­ris­tä. On yhtei­nen vel­vol­li­suu­tem­me pitää kes­kus­te­lu asial­li­se­na ja vält­tää tur­haa pola­ri­soin­tia. 

 

Raken­ta­van kes­kus­te­lun puo­les­ta,

 

Ida Lei­no

Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­ja

[email protected]

050 3235 693

 

Lau­ri Lai­ti­nen

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja

[email protected]

040 049 0200

 

Alek­si Sandroos

Kes­kus­ta­nuor­ten puheen­joh­ta­ja

[email protected]

040 082 6363

 

Ami Rin­ta-Val­ka­ma

KD Nuor­ten puheen­joh­ta­ja

[email protected]

040 753 5076

 

Iina Ilma­ri­nen

Lii­ke Nyt Nuor­ten puheen­joh­ta­ja

[email protected]

050 529 3838