Yhteis­kan­nan­ot­to: Eroon polii­tik­ko­jen tripla­man­daa­teis­ta!


Kokoo­mus­nuo­ret, PS-Nuo­ri­so, Dema­ri­nuo­ret, Vih­reät nuo­ret, Vasem­mis­to­nuo­ret, RKP-nuo­ret, KD Nuo­ret ja Lii­ke Nyt Nuo­ret ovat huo­les­tu­nei­ta val­lan kes­kit­ty­mi­ses­tä har­voil­le polii­ti­koil­le sii­tä huo­li­mat­ta, että val­taa on pyrit­ty hajaut­ta­maan.

Sote-uudis­tuk­sen myö­tä luo­tiin uusi hal­lin­non taso, hyvin­voin­tia­lu­eet, jon­ka edus­ta­jat vali­taan ylei­sil­lä vaa­leil­la samaan tapaan kuin kun­nan­val­tuus­toon tai edus­kun­taan. Tämä on joh­ta­nut sii­hen, että kun­nal­li­set, alu­eel­li­set ja val­tiol­li­set luot­ta­mus­toi­met ovat kasau­tu­neet samoil­le ihmi­sil­le sen sijaan, että val­ta jakau­tui­si tasai­sem­min alem­mis­sa hal­lin­non tasois­sa. 

”Kat­som­me, että val­lan­jaon vää­ris­ty­mi­sen lisäk­si nämä niin kut­su­tut ”tripla­man­daa­tit” joh­ta­vat väis­tä­mät­tä kan­san­edus­ta­jien pas­si­voi­tu­mi­seen kun­ta- tai alue­ta­sol­la, sil­lä hei­dän on pak­ko prio­ri­soi­da ajan­käyt­töään. Täl­löin edus­ta­jat vie­vät pai­kan pai­kal­li­sil­ta toi­mi­joil­ta, joil­la oli­si aikaa ja tah­toa vai­kut­taa pai­kal­lis­ta­sol­la”, totea­vat jär­jes­tö­jen puheen­joh­ta­jat.

Esi­täm­me vaa­leil­la valit­ta­vien luot­ta­mus­toi­mien rajaa­mis­ta siten, että hen­ki­lö voi toi­mia saman­ai­kai­ses­ti enin­tään kah­des­sa luot­ta­mus­toi­mes­sa, kun kysees­sä on kun­nan­val­tuus­to, alue­val­tuus­to tai edus­kun­ta. Tämä ei rajoi­ta hei­dän vaa­li­kel­poi­suut­ta, vaan yli­mää­räi­ses­tä luot­ta­mus­toi­mes­ta luo­vut­tai­siin vas­ta vaa­lien jäl­keen.

 

Lisä­tie­to­ja:

Ida Lei­no
Puheen­joh­ta­ja, Kokoo­mus­nuo­ret
[email protected]
+358503235693

Lau­ri Lai­ti­nen
Puheen­joh­ta­ja, Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so
[email protected]
040 049 0200

Emi­lia Kan­gas­kolk­ka
1. vara­pu­heen­joh­ta­ja, Dema­ri­nuo­ret / Sosia­li­de­mo­kraat­ti­set Nuo­ret ry
[email protected]
+358 45 1149034

Julia Ståh­le
Puheen­joh­ta­ja, RKP-nuo­ret
[email protected]
0442831617

Jami Haa­vis­to
Puheen­joh­ta­ja, Vih­rei­den nuor­ten ja opis­ke­li­joi­den liit­to
[email protected]
0509189158

Seli­nä Nera
Puheen­joh­ta­ja, Vih­rei­den nuor­ten ja opis­ke­li­joi­den liit­to
[email protected]
040 358 8310

Pin­ja Vuo­ri­nen
Puheen­joh­ta­ja, Vasem­mis­to­nuo­ret
[email protected]
0505019721

Ami Rin­ta-Val­ka­ma
Puheen­joh­ta­ja, KD Nuo­ret
[email protected]
040 7535076

Iina Ilma­ri­nen
Puheen­joh­ta­ja, Lii­ke Nyt Nuo­ret
[email protected]
050 529 3838