Yhteis­kan­nan­ot­to: Vel­kaan­tu­mi­nen on nuor­ten tule­vai­suu­des­ta leik­kaa­mis­ta

Oppo­si­tio­puo­lu­eet SDP, vasem­mis­to­liit­to ja vih­reät jät­ti­vät tiis­tai­na 7.11.2023 väli­ky­sy­myk­sen nuo­riin koh­dis­tu­vis­ta leik­kauk­sis­ta. Kysy­myk­sis­sä nos­te­taan esil­le muun muas­sa opis­ke­li­joi­den toi­meen­tu­lo, työ­mark­ki­na­uu­dis­tuk­set, las­ten­suo­je­lun jäl­ki­huol­to, ensia­sun­non osta­jan vero­va­pau­den pois­to, luon­to- ja ilmas­to­vel­ka, leik­kaus­ten vai­ku­tusar­viot sekä suku­pol­vien väli­nen oikeu­den­mu­kai­suus. Hal­li­tus­puo­luei­den nuo­ri­so­jär­jes­töt pitä­vät oppo­si­tion nuo­riin koh­dis­tu­vaa väli­ky­sy­mys­tä kep­pi­he­vo­se­na omien poliit­tis­ten tavoit­tei­den esil­le nos­ta­mi­seen vail­la aitoa huol­ta nuo­ris­ta.

 

“Kaik­ki puo­lu­eet ovat huo­lis­saan val­tion vel­kaan­tu­mi­ses­ta, mut­ta oppo­si­tiol­le ei kel­paa mit­kään toi­met, mitä hal­li­tus esit­tää. Jokai­nen vel­kaeu­ro on leik­kaus nuor­ten tule­vai­suu­des­ta ja vel­ka on mak­set­ta­va takai­sin kor­ko­jen kera, mikä näh­dään jo nyt, kun val­tion­ve­lan korot ovat vuo­sit­tain mil­jar­de­ja euro­ja. Hal­li­tus tavoit­te­lee 100 000 työ­paik­kaa Suo­meen ja nämä eivät syn­ny ilman vält­tä­mät­tö­miä työ­mark­ki­na­uu­dis­tuk­sia. Uusis­ta työ­mah­dol­li­suuk­sis­ta hyö­ty­vät myös nuo­ret”, huo­maut­taa Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­ja Ida Lei­no.

 

“Tulon­siir­to­ja ei voi­da korot­taa loput­to­miin nouse­vien elin­kus­tan­nus­ten muka­na tilan­tees­sa, jos­sa Suo­mi on suo­ras­taan yli­vel­kaan­tu­nut Poh­jois­mai­siin ver­rok­kei­hin­sa ver­rat­tu­na. Nuor­ten opis­ke­li­joi­den toi­meen­tu­loa voi­daan paran­taa korot­ta­mal­la opin­to­tu­kien tulo­ra­jo­ja ja takaa­mal­la sen, että työn­te­ko opin­to­jen ohel­la on aina kan­nat­ta­vaa. Samal­la on edis­tet­tä­vä opin­to­jen ja per­he-elä­män yhteen­so­vit­ta­mis­ta prio­ri­soi­mal­la tuis­sa per­heel­li­set opis­ke­li­jat, joil­la ei vält­tä­mät­tä ole aikaa työs­ken­te­lyyn”, pai­not­taa Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

 

“Hal­li­tuk­sen suku­pol­vi­po­li­tii­kas­sa on sel­väs­ti paran­ta­mi­sen varaa, mut­ta on lyhyt­nä­köis­tä kes­kus­tel­la asias­ta nos­ta­mat­ta eläk­kei­tä mukaan kes­kus­te­luun. Suo­men talous­ti­lan­ne vaa­tii sääs­tö­jä, ja kaik­kien pitäi­si osal­lis­tua yhtei­siin tal­koi­siin. Vasem­mis­to­puo­lu­eet eivät myös­kään esi­tä vaih­toeh­toi­sia rat­kai­su­ja, jot­ka joh­tai­si­vat raken­ta­vaan kes­kus­te­luun nuor­ten tilan­teen paran­ta­mi­ses­ta”, sanoo RKP-nuor­ten puheen­joh­ta­ja Julia Ståh­le.

 

“Väli­ky­sy­mys ohit­taa täy­sin hal­li­tuk­sen panos­tuk­set nuor­ten hyvin­voin­tiin, ja väit­tää val­heel­li­ses­ti, ettei tera­pia­ta­kuu lap­sil­le ja nuo­ril­le ete­ne, vaik­ka sitä paras­ta aikaa val­mis­tel­laan minis­te­riös­sä. Tera­pia­ta­kuu oli­si ollut mah­dol­lis­ta toteut­taa jo edel­li­sel­lä hal­li­tus­kau­del­la, mut­ta sil­loi­nen hal­li­tus äänes­ti sen kumoon. Nykyi­nen hal­li­tus panos­taa myös aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­seen ja tuo siten hel­po­tus­ta kor­kea­kou­lu­ha­ku­pai­nei­siin. Jos joku, niin tämä hal­li­tus nime­no­maan pyr­kii pelas­ta­maan nuor­ten tule­vai­suu­den vas­tuul­li­sel­la talous­po­li­tii­kal­la”, tote­aa KD Nuor­ten puheen­joh­ta­ja Ami Rin­ta-Val­ka­ma.

 

Lisä­tie­to­ja

 

Ida Lei­no

Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­ja

[email protected]

050 3235 693

 

Lau­ri Lai­ti­nen

PS-Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja

[email protected]

040 0490 200

 

Julia Ståh­le

RKP-nuor­ten puheen­joh­ta­ja

[email protected]

044 2831617

 

Ami Rin­ta-Val­ka­ma

KD nuor­ten puheen­joh­ta­ja

[email protected]

040 753 5076