Yan­gon tak­si on Venä­jäl­le fak­si

Venä­jä on sää­tä­nyt lain­sää­dän­tö­uu­dis­tuk­sen, joka vel­voit­taa kaik­ki maan tak­siy­ri­tyk­set jaka­maan kerää­mi­ään hen­ki­lö­tie­to­ja Venä­jän tur­val­li­suus­pal­ve­lu FSB:lle. Kuu­los­taa sil­tä, että maas­sa toi­mi­taan vain maan taval­la, mut­ta venä­läi­sen tak­siy­rit­tä­jyy­den lon­ke­rot ulot­tu­vat myös Suo­meen. Nyt on vii­mei­nen het­ki kiel­tää venä­läi­nen hen­ki­lö­tie­to­ke­räys.

“Sen ei pitäi­si tul­la kenel­le­kään yllä­tyk­se­nä, että Venä­jä pyr­kii edis­tä­mään val­tiol­li­sia int­res­se­jään niin kan­sa­lais­ten­sa kuin myös venä­läi­so­mis­teis­ten yri­tys­ten kaut­ta. Emme voi hei­lu­tel­la käsiäm­me ja tode­ta ettei mitään ole teh­tä­vis­sä, kun kyse on puh­taas­ti tah­to­ti­las­ta. Bal­tian maat ovat kyke­neet kiel­tä­mään Yan­gon toi­min­nan omis­sa mais­saan, joten mik­sei sitä ole jo kiel­let­ty Suo­mes­sa­kin?” kysyy puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Yan­dex on venä­läi­nen inter­net-alan yhtiö, joka omis­taa Suo­mes­sa­kin useas­sa kau­pun­gis­sa toi­mi­van Yan­go-tak­si­pal­ve­lun. Huo­keat hin­nat hou­kut­te­le­vat pahaa aavis­ta­mat­to­mia asiak­kai­ta, mut­ta mil­lä hin­nal­la? Hen­ki­lö­tie­dot pää­ty­vät venä­läi­sen tie­dus­te­lun koh­teek­si. Samaan aikaan kun Venä­jä on raa­ka­lais­mai­sen Ukrai­naan koh­dis­tu­van hyök­käys­so­tan­sa vuok­si ansai­tus­ti ennen­nä­ke­mät­tö­mien pakot­tei­den koh­tee­na, mah­dol­lis­tam­me me edel­leen kan­sa­lai­siim­me koh­dis­tu­van tie­dus­te­lun.

”Suo­je­lu­po­lii­si on toden­nut Nato-jäse­nyy­den teke­vän Suo­mes­ta entis­tä kiin­nos­ta­vam­man tie­dus­te­lu­koh­teen. Yan­gon toi­min­nan kaut­ta kerät­tä­vät hen­ki­lö­tie­dot ja nii­den jaka­mi­nen Venä­jäl­le on niin näky­vää ja röyh­ke­ää tie­dus­te­lua, että asia on otet­ta­va vaka­vas­ti ja sii­hen on puu­tut­ta­va välit­tö­mäs­ti”, vaa­tii hal­li­tuk­sen jäsen Noo­ra Kor­pe­la.

Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­la ei ole mah­dol­li­suuk­sia kiel­tää hen­ki­lö­tie­to­jen jaka­mis­ta muu­toin kuin väliai­kai­ses­ti, joten nyt tuek­si tar­vi­taan poliit­tis­ta tah­to­ti­laa ja pää­tök­sen­te­koa. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so veto­aa lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri Lulu Ran­tee­seen ja toi­voo toi­mia Yan­gon toi­min­nan kiel­tä­mi­sek­si Suo­mes­sa.

”Suo­mi ja suo­ma­lai­set on suo­jat­ta­va itä­naa­pu­rin tie­dus­te­lul­ta. Yan­go on kiel­let­tä­vä!” vaa­tii 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Ami Kima­nen.