Voi­ko puo­lus­tus­voi­mien yli­pääl­lik­kö vas­tus­taa Suo­men itse­näi­syyt­tä?

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so perään­kuu­lut­taa kokoo­muk­sen pre­si­dent­tieh­dok­kaal­ta Alexan­der Stub­bil­ta sel­vyyt­tä hänen aiem­paan suh­tau­tu­mi­seen Euroo­pan unio­niin ja Suo­meen.

Ulko­mi­nis­te­ri­nä toi­mies­saan 2008 Stubb piti puheen Car­ne­gie Endow­ment for Inter­na­tio­nal Peace -aja­tus­hau­to­mon tilai­suu­des­sa, jos­sa hän tote­aa ole­van­sa todel­li­nen Euroo­pan fede­ra­lis­ti ja halua­van­sa näh­dä EU:n muut­tu­van super­val­lak­si. Samas­sa puhees­sa hän väit­tää tie­tyil­lä jäsen­mail­la ole­van pak­ko­miel­le “kan­sal­lis­val­tio­nos­tal­gi­aan” ja että “vaih­toeh­to­ja Euroo­pan yhden­ty­mi­sel­le ei ole”. Hel­sin­gin Sano­mien haas­tat­te­lus­sa 2006 Stubb tote­aa edus­kun­ta­vaa­lei­hin ehdol­le aset­tu­mi­ses­ta seu­raa­vaa: “EU on mun jut­tu. En edes itse äänes­täi­si itseä­ni kan­sal­li­sis­sa vaa­leis­sa.”

“Tasa­val­lan pre­si­dent­ti on kes­kei­sim­mäs­sä ase­mas­sa, mitä tulee Suo­men ja suo­ma­lais­ten edun­val­von­taan maa­il­mal­la. Stubb ja kokoo­muk­sen fede­ra­lis­ti­sii­pi on aiem­min julis­ta­nut äänek­kääs­ti, ettei Suo­men ja suo­ma­lais­ten tuli­si olla itse­näi­siä, vaan osa EU-liit­to­val­tio­ta. Pre­si­dent­ti toi­mii myös puo­lus­tus­voi­mien yli­pääl­lik­kö­nä eli omal­ta osal­taan vas­taa maan­puo­lus­tuk­ses­ta ja sii­tä, Suo­mi säi­lyy itse­näi­se­nä sodan syt­tyes­sä. Voi­ko sil­loin puo­lus­tus­voi­mien yli­pääl­lik­kö­nä toi­mia hen­ki­lö, joka on avoi­mes­ti vas­tus­ta­nut aja­tus­ta itse­näi­ses­tä Suo­mes­ta?” kysyy puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.