VII­DES KOLON­NA

Vii­des kolon­na sivuun — Erk­ki Tuo­mio­jan erot­ta­va ulkoa­siain­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­juu­des­ta!

PS-Nuo­ri­so vaa­tii kan­san­edus­ta­ja Erk­ki Tuo­mio­jan eroa ulkoa­siain­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­juu­des­ta. Tuo­mio­ja väit­ti HBL:lle Ruot­sin puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Peter Hult­qvis­tin ehdot­ta­neen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Kaik­ko­sel­le Suo­men ja Ruot­sin välis­tä puo­lus­tus­liit­toa vaih­toeh­dok­si Natol­le puo­lus­tus­mi­nis­te­rien väli­ses­sä kes­kus­te­lus­sa. Myö­hem­min Hult­qvist ja Kaik­ko­nen kiis­ti­vät Tuo­mio­jan väit­teen.
“On perus­tel­tua kysyä, yrit­tää­kö Tuo­mio­ja tahal­laan ja tar­koi­tuk­sel­la häm­men­tää Suo­men ja Ruot­sin tur­val­li­suus­po­liit­ti­sia rat­kai­su­ja? Ulkoa­siain­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja ei voi krii­sin aika­na puhua ohi pre­si­den­tin ja val­tio­neu­vos­ton tur­po-rat­kai­suis­ta. Tuo­mio­ja ei sel­keäs­ti kyke­ne pitä­mään omia pre­fe­rens­se­jään sivus­sa kan­sal­li­sen edun sitä vaa­ties­sa, joten dema­rei­den on syy­tä siir­tää mies sivuun vas­tuu­teh­tä­väs­tä valio­kun­nas­sa.”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.
PS-Nuo­ri­so kat­soo, että Tuo­mio­ja joko valeh­te­li tai hän on vuo­ta­nut arka­luon­teis­ta tie­toa Suo­men ja Ruot­sin väli­sis­tä kes­kus­te­luis­ta mai­den tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­ta tilan­tees­ta. Tilan­tees­sa jos­sa Suo­mi sel­väs­ti pyr­kii Naton jäse­nek­si, täl­lai­nen pyr­ki­mys näyt­täy­tyy vii­mei­sel­tä yri­tyk­sel­tä vesit­tää Suo­men Nato-jäse­nyys.
”Täs­sä tilan­tees­sa Suo­men ja Ruot­sin väli­seen puo­lus­tus­liit­toon ei usko Erk­ki­kään. Suo­men kan­nal­ta on hyvin ongel­mal­lis­ta, että kes­kei­ses­sä ase­mas­sa ole­va kan­san­edus­ta­ja lait­taa liik­keel­le ole­te­tus­ti perät­tö­män huhun Suo­men ja Ruot­sin mah­dol­li­ses­ta tur­val­li­suus­rat­kai­sus­ta. Sopii­kin kysyä, mikä täl­lai­sen huhun tar­koi­tuk­se­na on?” poh­tii 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.