Vih­reä siir­ty­mä ajaa Suo­men suo­raan Venä­jän syliin!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so moit­tii Mari­nin hal­li­tus­ta sii­tä, että se ajoi tur­ve­tuo­tan­non alas lii­an nopeas­ti huo­leh­ti­mat­ta huol­to­var­muu­des­ta. Tur­vet­ta tar­vi­taan maa­ta­lou­den lisäk­si myös ener­gian­tuo­tan­nos­sa, jos­sa sen avul­la voi­daan tuot­taa läm­pöä ja säh­köä oma­va­rai­ses­ti. Tur­pees­ta luo­pu­mi­nen onkin joh­ta­nut sii­hen, että Suo­men oma­va­rai­suus on hei­ken­ty­nyt, sil­lä ener­gia­tur­vet­ta on kor­vat­tu venä­läi­sel­lä hak­keel­la. Tämä kehi­tys on teh­nyt Suo­mes­ta entis­tä riip­pu­vai­sem­man Venä­jäs­tä.
”On täy­sin kes­tä­mä­tön­tä, että Suo­mi ei otta­nut mal­lia Ruot­sis­ta ja luo­ki­tel­lut tur­vet­ta uusiu­tu­vak­si polt­toai­neek­si. Vie­lä käsit­tä­mät­tö­mäm­pää asias­ta tekee se, että samal­la kun koti­mais­ta tur­ve­tuo­tan­toa aje­taan alas, niin Venä­jäl­tä tuo­daan junal­la haket­ta pol­tet­ta­vak­si. Tämä on täy­sin jär­je­tön­tä! Onko Mari­nin hal­li­tuk­sen tavoit­tee­na lisä­tä Suo­men riip­pu­vuut­ta Venä­jäs­tä?” tote­aa 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Vil­le Mui­lu.
Samaa kehi­tys­tä näh­dään muu­al­la EU:ssa, jos­sa maat romut­ta­vat oma­va­rai­sen ener­gian­tuo­tan­ton­sa vih­rei­den liik­kei­den pai­nos­tuk­ses­ta. Tun­ne­tuin esi­merk­ki täs­tä on Sak­sa, joka on luo­pu­mas­sa täy­sin ydin­voi­mas­ta ja kor­vaa­mas­sa sitä venä­läi­sel­lä maa­kaa­sul­la. Ener­gia­riip­pu­vuus viha­mie­li­siin val­tioi­hin altis­taa Suo­men saman­lai­sil­le vai­ku­tus­yri­tyk­sil­le, mitä EU-mai­hin koh­dis­tet­tiin Kri­min nie­mi­maan mie­hit­tä­mi­sen jäl­keen.
Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii hal­li­tus­ta tehos­ta­maan koti­mai­sen ydin­voi­man ja uusiu­tu­van ener­gian raken­ta­mis­ta, jot­ta Suo­mea ei voi­si kiris­tää muun Euroo­pan tavoin kriit­tis­ten resurs­sien rajoit­ta­mi­sel­la. Lisäk­si venä­läi­ses­tä tuon­tie­ner­gias­ta tuli­si luo­pua ja tar­vit­taes­sa ener­gi­aa voi­tai­siin tuo­da län­nes­tä.
“Välit­tä­vät­kö puna­vih­reät ollen­kaan kan­sal­li­ses­ta tur­val­li­suu­des­ta? Pelaat­te täy­sin Puti­nin pus­siin tois­ta­mal­la mui­den euroop­pa­lais­ten vir­heet. Tur­peen hal­lit­se­ma­ton­ta alas­ajoa ei voi enää kor­ja­ta, mut­ta mei­dän tulee pyr­kiä aktii­vi­ses­ti eroon täs­tä kehi­tyk­ses­tä, jon­ka hal­li­tus on aiheut­ta­nut kii­lusil­mäi­sel­lä ilmas­to­po­li­tii­kal­laan. Kai­kil­la sek­to­reil­la tuli­si pyr­kiä sii­hen, että Suo­mi kyke­nee sel­viä­mään oma­va­rai­se­na, jot­ta idän tyran­nit pitäi­si­vät käten­sä irti maas­tam­me. Ener­gia­sek­to­rin osal­ta mei­dän tulee panos­taa koti­mai­sen ydin­voi­man ja uusiu­tu­van ener­gian lisää­mi­seen”, vaa­tii hal­li­tuk­sen jäsen Lau­ri Lai­ti­nen.