Veri­vii­nat pois Alkon hyl­lyil­tä!

MTV uuti­soi 12.4.2023 rans­ka­lai­sen yhtiön Per­nord Ricar­din alka­van taas toi­mit­taa juo­mi­aan Venä­jäl­le. Per­nord Ricar­din alai­siin juo­miin kuu­lu­vat muun muas­sa Abso­lut Vod­ka, Jame­son, Bee­fea­ter, Hava­na Club, Mar­tell, Káh­lua, Mali­bu ja Mint­tu. Yhtiön pää­tös toi­mia näin Venä­jän hyök­käys­so­das­ta piit­taa­mat­ta osoit­taa heik­koa sitou­tu­mis­ta län­ti­siin arvoi­hin ja soli­daa­ri­suu­teen Ukrai­nan kans­sa. Pidäm­me pää­tös­tä moraa­lit­to­ma­na.

“Alkon sivuil­la lukee seu­raa­vas­ti: ”Alko tar­jo­aa maa­il­man­luo­kan pal­ve­lua, vas­tuul­li­ses­ti”. On aika siir­tyä sanois­ta tekoi­hin. Per­nord Ricar­din veri­vii­nat on pois­tet­ta­va vali­koi­mas­ta ja kor­vat­ta­va ukrai­na­lai­sil­la tuot­teil­la,” vaa­tii Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son hal­li­tuk­sen jäsen Nan­na Vää­täi­nen.

On aika hyö­dyn­tää Alkon mono­po­lia. Alkon tulee ottaa kaik­ki Per­nord Ricar­din alai­set tuot­teet pois vali­koi­mas­taan niin kau­an, kun yri­tys jat­kaa lii­ke­toi­min­taan­sa hyök­käys­so­taa har­joit­ta­vas­sa maas­sa. Näin voi­sim­me osal­tam­me pai­nos­taa yri­tyk­siä sitou­tu­maan EU-tasol­la pako­te­po­li­tiik­kaan. Toi­saal­ta osoit­tai­sim­me moraa­lis­ta esi­merk­kiä muul­le Euroo­pal­le Ukrai­nan tuke­mi­ses­sa.

“Yksi­tyi­nen puo­li Suo­mes­sa on jo näyt­tä­nyt esi­merk­kiä. Res­te­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja on toden­nut, että niin kau­an, kun Per­nod Ricard vie vii­no­jaan Venä­jäl­le, heil­lä ei ole mitään kiin­nos­tus­ta ostaa heil­tä mitään. Alko­ho­li­mo­no­po­lim­me voi­si täs­sä koh­taa tehok­kaas­ti puut­tua Per­nod Ricar­din tuot­tei­den levik­kiin maas­sam­me ja toteut­taa teh­tä­vään­sä alko­ho­li­mark­ki­noi­den kait­sen­nas­sa. Mei­dän on nyt osoi­tet­ta­va niin pie­nin kuin isoin elein tukeam­me Ukrai­nal­le,” kom­men­toi Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son kol­mas vara­pu­heen­joh­ta­ja Ami Kima­nen.