Venä­jän vii­mei­nen port­ti Euroop­paan

Venä­jän vii­mei­nen port­ti Euroop­paan

Kaa­kon PS-Nuo­ri­so vaa­tii turis­ti­vii­su­mien myön­tä­mi­sen lopet­ta­mis­ta Venä­jän kan­sa­lai­sil­le. Puo­la, Viro, Lat­via ja Liet­tua lopet­ti­vat tänään Schen­gen-vii­su­mien myön­tä­mi­sen venä­läi­sil­le ja kiel­si­vät venä­läis­ten turis­tien maa­han­tu­lon. Täl­lä het­kel­lä Suo­mi on Venä­jän ainoa EU-raja­naa­pu­ri, johon pää­see vapaas­ti turis­ti­vii­su­mil­la. Muis­tu­tuk­se­na täs­tä Kaa­kon PS-Nuo­ri­so osti mai­nok­sen Lap­peen­ran­nan Arma­dan valo­tau­luun, jos­sa lukee venä­jäk­si ja suo­mek­si “Tei­dän lomai­les­san­ne tääl­lä, ukrai­na­lai­set hau­taa­vat lähei­si­ään.”

“Näem­me koh­tuut­to­mak­si ja moraa­lit­to­mak­si sen, että venä­läi­set voi­vat vie­lä­kin lomail­la tääl­lä vapaas­ti ikään kuin mikään ei oli­si muut­tu­nut samaan aikaan kun Venä­jä käy tuhoi­saa sotaa Ukrai­naa vas­taan. Sodal­la on venä­läis­ten laa­ja hyväk­syn­tä ja olem­me näh­neet miten venä­läi­set turis­tit EU:ssa häi­ri­köi­vät Ukrai­naa tuke­vien mie­le­no­soi­tuk­sia ja van­da­li­soi­vat euroop­pa­lai­sia kult­tuu­ri­koh­tei­ta Z-sym­bo­leil­laan”, avaa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Vil­le Hei­ni­kai­nen.

Kysy­mys on var­sin­kin Kaak­kois-Suo­mel­le kriit­ti­nen, sil­lä Vaa­li­maan ja Nui­ja­maan raja-ase­mat ovat edel­leen avoi­mia venä­läi­sil­le turis­teil­le ja toi­mi­vat siten vii­mei­se­nä port­ti­na Euroop­paan. Lisäk­si Lap­peen­ran­nan len­to­kent­tä toi­mii suo­ra­na sil­ta­na venä­läis­ten suo­si­miin koh­tei­siin Ete­lä-Euroo­pas­sa.

“Raja­kau­pun­ki­na Lap­peen­ran­ta toi­mii venä­läis­ten turis­tien läh­tö­paik­ka­na muu­al­le Euroop­paan ja on häpeäl­lis­tä seu­ra­ta sivus­ta, kun Suo­mi mah­dol­lis­taa tämän heil­le. Mei­dän on lai­tet­ta­va itä­ra­ja kiin­ni turis­teil­le. Loma Euroo­pas­sa ei ole ihmi­soi­keus eikä sitä mah­dol­li­suut­ta tule antaa kan­san­mur­haa toteut­ta­van val­tion kan­sa­lai­sil­le”, vaa­tii jär­jes­tön vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.