VARUS­MIE­HET JA PÄI­VÄ­RA­HA

Varus­mies­ten päi­vä­ra­ha tuplat­ta­va – isän­maan annet­ta­va arvos­tus­ta

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so esit­tää, että varus­mies­ten päi­vä­ra­ho­jen nyky­ta­so tupla­taan. Kat­som­me esi­tyk­sel­le ole­van kak­si mer­kit­tä­vää syy­tä.

Ensin­nä­kin varus­mies­ten panos yhteis­kun­nan koko­nais­tur­val­li­suu­teen on mer­kit­tä­vä. Suo­men puo­lus­tus­ky­ky perus­tuu reser­vi­läi­sar­mei­jaan, jos­sa varus­mies­kou­lu­tus näyt­te­lee mer­kit­tä­vin­tä roo­lia. Yhteis­kun­nan on varus­mie­hiä tuke­mal­la osoi­tet­ta­va, että tätä panos­ta isän­maan eteen myös arvos­te­taan.

Toi­sek­seen kulut­ta­ja­hin­to­jen raju nousu osuu myös varus­mie­hiin. Nykyi­set päi­vä­ra­hat ovat riit­tä­mät­tö­miä sää­dyl­li­seen elä­mään armei­jan ulko­puo­lel­la, ja tämä koro­tus hel­pot­tai­si jokai­sen varus­mie­hen arkea.

”Varus­mies­ten päi­vä­ra­ho­jen reaa­li­nen osto­voi­ma on las­ke­nut vuo­si vuo­del­ta. Se on ollut vää­rä kehi­tys­suun­ta ajas­sa, jos­sa maan­puo­lus­tuk­sen arvoon on vii­mein­kin herät­ty. Nyt on oikea aika herä­tä arvos­ta­maan myös varus­mies­pal­ve­lus­ta”, tote­aa PS-Nuo­ri­son 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius.

Päi­vä­ra­ha on nykyi­sin por­ras­tet­tu pal­ve­lusa­jan mukaan seu­raa­vas­ti:

5,20 euroa (1–165 päi­vää),
8,70 euroa (166–255 päi­vää) ja
12,10 euroa (256–347 päi­vää).

Esi­täm­me päi­vä­ra­ho­ja koro­tet­ta­vak­si seu­raa­vas­ti:

10,40 euroa (1–165 päi­vää),
17,40 euroa (166–255 päi­vää) ja
24,20 euroa (256–347 päi­vää).

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kut­suu kaik­ki nuo­ri­so­jär­jes­töt aset­tu­maan päi­vä­ra­ho­jen nos­ton tuek­si. Huo­mau­tam­me, että esi­tyk­sem­me korot­tai­si vain varus­mies­ten päi­vä­ra­ho­ja, ei sivii­li­pal­ve­lus­ta suo­rit­ta­vien.

“Päi­vä­ra­ho­jen nos­tol­la annet­tai­siin varus­mie­hil­le sel­keä vies­ti, että yhteis­kun­ta arvos­taa ja on kii­tol­li­nen sii­tä panok­ses­ta, jon­ka varus­mie­het pal­ve­luk­sel­laan Suo­mel­le anta­vat. On syy­tä huo­mioi­da, että päi­vä­ra­hat eivät ole seu­ran­neet mer­kit­tä­väs­ti yleis­tä hinn­an­nousua. Toi­vom­me, että tämä esi­tys huo­mioi­daan edus­kun­nas­sa jo täl­lä kau­del­la”, tote­aa PS-Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.