VAL­TA JA VAS­TUU

Avoin kir­je val­ta­kun­nan­syyt­tä­jäl­le – val­ta tuo muka­naan vas­tuun.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on huo­les­tu­nut Päi­vi Räsä­sen oikeu­den­käyn­nin lop­pu­tu­lok­ses­ta. Oikeu­den pää­tök­ses­tä käy ilmi, että ne syyt joil­la Päi­vi Räsäs­tä koh­taan on har­joi­tet­tu ajo­jah­tia, eivät pidä ollen­kaan paik­kaan­sa.
Todis­tusai­neis­ton tuli­si oikeus­val­tios­sa aina perus­tua todel­li­suu­teen, ei har­hai­siin kuvi­tel­miin ja omas­ta pääs­tä kek­sit­tyi­hin sanoi­hin ja lausu­miin, joi­ta syy­te­tyn väi­te­tään sano­neen.
“Oikeus­val­tio ei voi toi­mia niin, että val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä saa kek­siä syyt­tei­tä ja lausu­mia syy­te­tyil­le, jot­ka eivät pidä paik­kaan­sa. Vir­ka on äärim­mäi­sen vas­tuul­li­nen, eikä näin alkeel­li­set sekä alhai­set vir­heet voi olla mah­dol­li­sia”, poh­tii 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jon­ni Leva­nie­mi.
Näem­me erit­täin vaka­va­na ongel­ma­na nyky­ti­lan­teen, jos­sa val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä mie­li­val­tai­ses­ti muun­te­lee totuut­ta edis­tääk­seen asi­aan­sa. Syyt­tees­sä Räsä­sen väi­tet­tiin sano­neen radio-ohjel­mas­sa homo­sek­su­aa­li­suut­ta “geneet­ti­sek­si rap­peu­mak­si” ja että “homo­sek­su­aa­lit eivät ole Juma­lan luo­tu­ja kuten hete­ro­sek­su­aa­lit.” Hel­sin­gin kärä­jä­oi­keu­den mukaan näi­tä väit­tei­tä ei ilmen­nyt ohjel­mas­sa.
“Eläm­me­kö Suo­mes­sa vai Venä­jäl­lä? Suo­ma­lai­seen oikeus­val­tioon ei kuu­lu se, että oikeu­den­käyn­tiin tuo­daan itse kek­sit­ty­jä todis­tei­ta osoi­tuk­se­na syy­te­tyn syyl­li­syy­des­tä. Venä­jäl­lä taas on ihan nor­maa­lia, että oppo­si­tio­po­lii­tik­ko­ja tuo­mi­taan jopa kym­me­nik­si vuo­sik­si kek­si­tyis­tä rikok­sis­ta. Täl­lai­nen noi­ta­vai­no­kult­tuu­ri ei saa juur­tua Suo­meen.”, tote­aa hal­li­tuk­sen jäsen Matias Päi­vä.