Val­ko-Venä­jän suur­lä­het­ti­läs kar­ko­tet­ta­va Suo­mes­ta

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on seu­ran­nut huo­les­tu­nee­na Puo­lan rajal­le syn­ty­nyt­tä krii­siä, jos­sa Val­ko-Venä­jä pyr­kii osin soti­laal­li­sin ja osin val­tiol­li­sin toi­min työn­tä­mään 

Lähi-idäs­tä saa­pu­nei­ta ihmi­siä koh­ti Euroop­paa. Kysees­sä on mal­lie­si­merk­ki Val­ko-Venä­jäl­tä ja sen dik­taat­to­ri Lukašen­kan häi­käi­le­mät­tö­mäs­tä tavas­ta pyr­kiä hyväk­si­käyt­tä­mään Euroo­pan unio­nin ja sen jäsen­val­tioi­den hyvä­us­koi­suut­ta. Euroo­pan unio­nin ja Suo­men tulee antaa täy­si tuki täs­sä krii­si­ti­lan­tees­sa Puo­lan val­tion toi­mil­le. Sik­si vaa­dim­me Val­ko-Venä­jän suur­lä­het­ti­lään kar­koit­ta­mis­ta Suo­mes­ta, kun­nes tilan­ne rajal­la on ohi.

“Val­ko-Venä­jä on aloit­ta­nut sota­toi­met Puo­lan rajal­la, jon­ka kei­no­va­li­koi­maan kuu­luu perin­tei­sen soti­laal­li­sen hyök­käyk­sen sijaan Lähi-Idän kan­sa­lais­ten hyväk­si­käyt­tä­mi­nen lait­to­mas­sa rajan­yli­tyk­ses­sä. Euroo­pan unio­nin ja Suo­men on rea­goi­ta­va voi­mak­kaas­ti Val­ko-Venä­jän pyr­ki­myk­siin hor­jut­taa Euroo­pan tur­val­li­suut­ta. Sik­si myös Suo­men on annet­ta­va vah­va vies­ti kar­kot­ta­mal­la Val­ko-Venä­jän suur­lä­het­ti­läs Suo­mes­ta, kun­nes viha­mie­li­nen toi­min­ta Puo­lan rajal­la on ohi”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so halu­aa ava­ta kes­kus­te­lun suo­ma­lai­ses­ta raja­po­li­tii­kas­ta, jos vas­taa­van­kal­tai­nen tilan­ne tuli­si Suo­men rajoil­le. Kat­som­me sisä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lon kom­men­tit vas­tuut­to­mik­si sil­tä osin, että Suo­mi pyr­ki­si käsit­te­le­mään kaik­ki hake­muk­set, vaik­ka kyse oli­si tahal­li­ses­ta vie­raan val­lan tahol­ta tule­vas­ta pai­nos­ta­mi­ses­ta. Suve­ree­nil­la val­tiol­la tulee vii­me kädes­sä aina olla oikeus sul­kea rajan­sa, jos kan­sal­li­nen tur­val­li­suus sitä vaa­tii.

“Val­ko-Venä­jä masi­noi näi­tä ihmis­mas­so­ja ulko­ra­joil­leen aiheut­taak­seen seka­sor­toa Euroo­pas­sa. Kuvio on tut­tu muis­ta idän auto­ri­tää­ri­sis­tä mais­ta, kuten Venä­jäs­tä ja Tur­kis­ta. Todet­ta­koon että vaik­ka näi­tä ihmi­siä käy­te­tään vain Val­ko-Venä­jän peli­nap­pu­loi­na, ei hei­tä sil­ti tule pääs­tää EU:n alu­eel­le ilman asian­mu­kai­sia pape­rei­ta. Tyran­nit eivät voi toi­mia pää­sy­lip­pu­na euroop­pa­lai­sen sosi­aa­li­tur­van pii­riin vaan tän­ne saa vapaas­ti tul­la, mut­ta vain lail­li­sia väy­liä pit­kin”, poh­tii hal­li­tuk­sen jäsen Lau­ri Lai­ti­nen.