Uuden­maan PS-Nuo­ri­so: Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asioi­val­la on oikeus saa­da pal­ve­lua suo­mek­si

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on vii­me päi­vi­nä esi­tet­ty kan­nan­ot­to­ja sen puo­les­ta, että suo­ma­lais­ten tuli­si tot­tua suo­mea osaa­mat­to­miin asia­kas­pal­ve­li­joi­hin. Ilmiö, jos­sa suo­ma­lai­sil­la on vai­keuk­sia saa­da omas­sa koti­maas­saan pal­ve­lua omal­la kie­lel­lään, on vii­me aikoi­na kiis­tat­to­mas­ti yleis­ty­nyt. Eri­tyi­ses­ti tämä näkyy pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, jos­sa suo­ma­lai­sel­la voi olla suu­ria­kin vai­keuk­sia saa­da esi­mer­kik­si ravin­to­lois­sa pal­ve­lua omal­la kie­lel­lään. Tämä on suo­ras­taan käsit­tä­mä­tön­tä eikä sii­hen pidä suh­tau­tua ”uute­na nor­maa­li­na”.

Suo­mi on suo­ma­lais­ten kan­sal­lis­val­tio ja sel­lai­se­na sen on myös pysyt­tä­vä. On ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että suo­ma­lai­sil­la on oikeus pait­si vaa­tia, myös saa­da koti­maas­saan pal­ve­lua omal­la kan­sal­lis­kie­lel­lään, joten eri­tyi­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la koros­tu­nee­seen vai­keu­teen saa­da pal­ve­lua suo­mek­si tulee puut­tua. Tämä suo­men kiel­tä rap­pioit­ta­va ilmiö on täl­lä het­kel­lä kes­kit­ty­nyt pää­asias­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, mut­ta ottaen huo­mioon maam­me väes­tön­ke­hi­tyk­sen, voi sen perus­tel­lus­ti odot­taa ran­tau­tu­van myös muu­al­le Suo­meen. Sik­si toi­men­pi­tei­tä asi­aan puut­tu­mi­sek­si tar­vi­taan heti.

Lisä­tie­dot: [email protected]