Uuden­maan PS-Nuo­ri­so: Lisää saa­me­lai­sia pää­kau­pun­ki­seu­dul­le

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­le tar­vi­taan lisää saa­me­lai­sia. Suo­men sisäi­sen muut­to­liik­keen myö­tä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le on muo­dos­tu­nut Suo­men luku­mää­räl­li­ses­ti suu­rin saa­me­lai­syh­tei­sö. Pää­kau­pun­ki­seu­dun saa­me­lai­set ovat kui­ten­kin häviä­vän pie­ni vähem­mis­tö suh­tees­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun koko­nai­sa­su­kas­mää­rään.

Olem­me Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­ses­sa Nuo­ri­sos­sa hyvin huo­lis­sam­me sii­tä, onko pää­kau­pun­ki­seu­dun saa­me­lai­syh­tei­sö hil­jal­leen sulau­tu­mas­sa val­ta­väes­töön. Tämä on omi­aan vähen­tä­mään pää­kau­pun­ki­seu­dun roo­lia Suo­men moni­kult­tuu­ri­sim­pa­na urbaa­ni­na seu­tu­kun­ta­na.

Tämän joh­dos­ta esi­täm­me saa­me­lais­ten mää­rän kas­vat­ta­mis­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, jot­ta sen saa­me­lai­syh­tei­sö säi­lyt­täi­si elin­voi­mai­suu­ten­sa. Rat­kai­suk­si esi­täm­me niin kut­sut­tua avoin­ta saa­me­lai­suut­ta, sil­lä saa­me­lais­ten koko­nais­mää­rä on myös val­ta­kun­nal­li­sel­la tasol­la huo­les­tut­ta­van alhai­nen, joten saa­me­lais­ten muut­to­liik­kees­tä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ei oli­si suur­ta apua. Tämän vuok­si avoin saa­me­lai­suus on ainoa teho­kas kei­no lisä­tä saa­me­lais­ten mää­rää pää­kau­pun­ki­seu­dul­la.

Täl­lä het­kel­lä ylei­ses­sä kes­kus­te­lus­sa suo­ma­lai­sek­si hyväk­sy­tään kaik­ki ne, joil­la on Suo­men kan­sa­lai­suus. Suo­mes­sa on myös ylei­ses­ti pahek­sut­tua esit­tää ”suo­ma­lai­suu­den” rajaa­mis­ta esi­mer­kik­si äidin­kie­len tai syn­ty­pe­rän perus­teel­la. Suo­mes­sa saa­me­lai­suu­den mää­ri­tel­mään sisäl­tyy jos­sain mää­rin oikeus äänes­tää saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­leis­sa, joka puo­les­taan mää­räy­tyy yksi­no­maan äidin­kie­len ja syn­ty­pe­rän perus­teel­la. Tätä mää­ri­tel­mää voi pitää rasis­ti­se­na ja loke­roi­va­na, sil­lä se ei sal­li syn­ty­pe­räl­tään ei-saa­me­lai­sen iden­ti­fioi­tu­van saa­me­lai­sek­si, vaik­ka hän itse sitä koki­si ole­van­sa. Tämän myö­tä esi­täm­me saa­me­lais­ten mää­ri­tel­män laa­jen­ta­mis­ta avoi­mek­si saa­me­lai­suu­dek­si siten, että mää­ri­tel­mä vas­tai­si suo­ma­lai­suu­den ylei­ses­ti hyväk­syt­tyä mää­ri­tel­mää. Edel­lä­mai­nit­tu mitä toden­nä­köi­sim­min nos­tai­si saa­me­lais­ten mää­rää pää­kau­pun­ki­seu­dul­la huo­mat­ta­vas­ti ja näin ollen pois­tai­si ris­kin yhtei­sön katoa­mi­ses­ta.

 

Lisä­tie­to­ja:

[email protected]