Uuden­maan PS-Nuo­ri­so: Hel­sin­gin kau­pun­gin on tar­jot­ta­va lap­si­per­heil­le ilmai­set vai­pat

Vaippa 0€

Syn­ty­vyys on Hel­sin­gis­sä hälyt­tä­vän alhais­ta. Tämä ker­too sii­tä, ettei Hel­sin­gin kau­pun­ki ole hou­kut­te­le­va asui­nym­pä­ris­tö lap­si­per­heil­le. Hel­sin­gin kau­pun­ki on epä­on­nis­tu­nut luo­maan lap­sen han­kin­taa har­kit­se­vil­le asuk­kail­leen per­heen­li­säyk­seen roh­kai­se­via kan­nus­ti­mia. Tähän on vii­py­mät­tä saa­ta­va aikaan muu­tos, sil­lä pää­kau­pun­gin väes­tön­kas­vun pitä­mi­nen pel­kän maa­han­muu­ton varas­sa on pitem­män pääl­le kes­tä­mä­tön­tä.

 

Täl­lä het­kel­lä Hel­sin­ki mah­dol­lis­taa tie­tyn­lai­sis­ta ter­vey­son­gel­mis­ta kär­si­vil­le asuk­kail­leen mak­sut­to­mien hoi­to­tar­vik­kei­den jake­lun suo­raan kotio­vel­le. Suu­ri osa näis­tä hoi­to­tar­vik­keis­ta on pidä­tys­ky­vyn heik­ke­ne­mi­ses­tä kär­si­vil­le senio­reil­le lää­kä­rin lähet­teel­lä jaet­ta­via aikuis­ten vaip­po­ja. Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii, että vaip­pa­ja­ke­lu ulo­te­taan kos­ke­maan myös Hel­sin­gis­sä asu­via vaip­pai­käi­siä lap­sia, sil­lä myös he kär­si­vät pidä­tys­ky­vyn heik­kou­des­ta, mut­ta jää­vät täl­lä het­kel­lä oma­hoi­to­tar­vik­kei­den jake­lun ulko­puo­lel­le.

 

Tämä toi­men­pi­de ei muut­tai­si Hel­sin­kiä yhdes­sä yös­sä lap­siys­tä­väl­li­sek­si kau­pun­gik­si, eikä lap­siys­tä­väl­li­siä toi­men­pi­tei­tä tuli­si raja­ta ainoas­taan ilmai­siin vaip­poi­hin, vaan kau­pun­gin tuli­si luo­da koko­naan uusi lap­siys­tä­väl­li­nen stra­te­gia. Tähän voi­si sisäl­tyä esi­mer­kik­si vau­va­ra­han mak­sa­mi­nen jokai­ses­ta syn­ty­väs­tä lap­ses­ta. Ilmai­nen vaip­pa­ja­ke­lu oli­si kui­ten­kin hel­sin­ki­läi­sil­le tär­keä vies­ti sii­tä, että Hel­sin­gis­sä lap­si­per­hei­tä tue­taan, ja las­ten han­kin­taan kan­nus­te­taan. Toi­men­pi­de näyt­täi­si myös muil­le Suo­men kun­nil­le esi­merk­kiä lap­siys­tä­väl­li­ses­tä poli­tii­kas­ta, mikä voi­si kan­nus­taa mui­ta kun­tia ideoi­maan omia kek­se­liäi­tä kan­nus­ti­mia las­ten han­kin­taan.

 

 

Lisä­tie­to­ja:

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja

Samuel Rapi­no­ja De Car­val­ho

[email protected]

045 874 6202