Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so – Pro­pa­gan­da pois kou­luis­ta!

Ei sateen­kaa­ri­pa­jo­ja

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii, että Hel­sin­gin kau­pun­gin suun­nit­te­le­mat pakol­li­set sateen­kaa­ri­pa­jat 6.-9.-luokkalaisille peru­taan.

Mie­les­täm­me kou­lu­tuk­sen tuli­si olla neut­raa­lia ja vapaa­ta kai­ken­lai­ses­ta poliit­ti­ses­ta ja ideo­lo­gi­ses­ta vai­kut­ta­mi­ses­ta. Hel­sin­gin kau­pun­gin jär­jes­tä­mät sateen­kaa­ri­pa­jat eivät pyri yksin­ker­tai­ses­ti lisää­mään tie­toi­suut­ta sek­su­aa­li- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­töis­tä, vaan ovat tämän sijaan nuo­ril­le lap­sil­le suun­nat­tua pakol­lis­ta mie­li­pi­de­vai­kut­ta­mis­ta. Pajat jär­jes­tää yksi­puo­li­sen aat­teel­li­nen ja jyrk­kää lin­jaa aja­va lgbt-akti­vis­ti­jär­jes­tö Seta ry. Täl­lai­nen ideo­lo­gi­nen toi­mi­ja ei sovel­lu perus­o­pe­tuk­sen tar­joa­jak­si mil­tään osin.

On surul­lis­ta näh­dä, miten kri­tii­kit­tö­mäs­ti ja sini­sil­mäi­ses­ti lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tu­vaan pro­pa­gan­daan suh­tau­du­taan, kun sitä aje­taan tie­tyil­tä tahoil­ta. Pidän han­ket­ta ja sen ulot­ta­mis­ta kaik­kiin oppi­lai­siin hyvin kysee­na­lai­se­na eri­tyi­ses­ti ope­tuk­sen poliit­ti­sen puo­lu­eet­to­muu­den kan­nal­ta”, tote­aa Onni Ros­ti­la, edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas ja Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son aktii­vi.

Vas­taa­vas­ti esi­mer­kik­si uskon­nol­li­siin tilai­suuk­siin osal­lis­tu­mi­nen on kou­luis­sa vapaa­eh­tois­ta. Kat­som­me, että las­ten pakot­ta­mi­nen osal­lis­tu­maan yksi­puo­li­siin aat­teel­li­siin pro­pa­gan­da­ti­lai­suuk­siin tais­te­lee olen­nai­sel­la taval­la suo­ma­lai­sen kou­lu­tus­jär­jes­tel­män perus­ta­van­laa­tui­sia arvo­ja vas­taan.

Oppi­mis­tu­los­ten ja osaa­mi­sen tason hei­ke­tes­sä kou­luis­sa on kes­ki­tyt­tä­vä perus­asioi­hin. Var­sin­kin tämän­lai­set oman­tun­non kysy­myk­set moraa­li­kas­va­tuk­ses­sa kuu­lu­vat van­hem­mil­le, eikä poliit­ti­sil­le akti­vis­ti­ryh­mil­le”, väit­tää Samuel Rapi­no­ja de Car­val­ho, Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja.

Hel­sin­gin kau­pun­gin tulee tar­jo­ta lap­sil­leen neut­raa­li ja pro­pa­gan­das­ta vapaa oppi­mi­sym­pä­ris­tö!