Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so: Hel­sin­gin katu­jen on pysyt­tä­vä tur­val­li­si­na tiloi­na!

14.3.2023 Suo­men polii­si vii­mein vah­vis­ti sen, mis­tä perus­suo­ma­lai­set oli­vat jo vuo­si­kausia varoit­ta­neet: Hel­sin­gis­sä on katu­jen­ge­jä. Tätä tosia­si­aa ei enää pys­ty pake­ne­maan, vaik­ka eräät suo­ma­lai­set polii­ti­kot ja jot­kut polii­sit­kin ovat pyr­ki­neet kiis­tä­mään ja vähät­te­le­mään Hel­sin­kiä rii­vaa­vaa katu­jen­gion­gel­maa.

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen nuo­ri­son näke­mys katu­jen­gei­hin on sel­vä: Hel­sin­gin katu­jen on pysyt­tä­vä hel­sin­ki­läi­sil­le tur­val­li­si­na tiloi­na. Katu­jen­gien syn­ty­mis­tä ei ole onnis­tut­tu estä­mään, mut­ta voim­me yhä estää maam­me pää­kau­pun­kia muut­tu­mas­ta Tuk­hol­man kal­tai­sek­si päi­vit­täis­ten ammus­ke­lu­jen ja kra­naat­ti-isku­jen lei­maa­mak­si ghet­to­kau­pun­gik­si.

Pelk­kä ongel­man ole­mas­sao­lon tun­nus­ta­mi­nen ei rii­tä, vaan katu­jen­gien kit­ke­mi­seen tar­vi­taan kovia­kin kei­no­ja. Tähän saak­ka asen­ne rikok­siin syyl­lis­ty­viä nuo­ria koh­taan on ollut lii­an sym­paat­ti­nen. Rikol­li­suut­ta pide­tään ”oirei­lu­na”, johon voi­daan par­hai­ten puut­tua käsit­te­le­mäl­lä väki­val­ta­ri­kok­sil­la ”oirei­le­via” nuo­ria silk­ki­han­sik­kain. Totuus kui­ten­kin on, ettei pel­käl­lä pork­ka­nal­la voi syöt­tää rikok­sia teke­viä nuo­ria kyl­läi­sik­si. 

”Rikok­sis­ta seu­raa­via ran­gais­tuk­sia on koven­net­ta­va. Ehdol­li­set van­keus­tuo­miot eivät ole riit­tä­vä pelo­te, vaik­ka nii­den onkin aja­tel­tu toi­mi­van varoi­tuk­se­na rikok­siin syyl­lis­ty­neil­le. Nykyi­set katu­jen­gi­läi­set eivät nimit­täin täl­lai­sis­ta ”varoi­tuk­sis­ta” piit­taa. Jen­gi­ri­kol­li­suu­des­ta annet­ta­vat van­keus­tuo­miot tulee aina tuo­mi­ta ehdot­to­ma­na”– tote­aa Emil Kok­ko­nen, Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son hel­sin­ki­läi­nen edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas.