Ukrai­nan sodan suo­ma­lai­sis­ta pidet­tä­vä huol­ta

Vete­raa­nien päi­vä­nä Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so halu­aa muis­tut­taa, ettei yhteis­kun­ta unoh­tai­si nii­tä suo­ma­lai­sia, jot­ka ovat tais­tel­leet omas­ta tah­dos­taan vapaan Ukrai­nan puo­les­ta Venä­jän aggres­sio­ta vas­taan niin kuin ne ulko­maa­lai­set vapaa­eh­toi­set, jot­ka oli­vat aika­naan val­mii­na anta­maan hen­ken­sä itse­näi­sen Suo­men puo­les­ta. Tal­vi­so­dan aikaan Suo­meen tuli tuhan­sia vapaa­eh­toi­sia eri­tyi­ses­ti Ruot­sis­ta.

Suo­men tuli­si huo­mioi­da Ukrai­nas­sa pal­vel­leet vapaa­eh­toi­set soti­laat ja var­mis­tet­ta­va, että heil­le saa­daan jär­jes­tet­tyä asian­mu­kais­ta kun­tou­tus­ta, jot­ta he pys­ty­vät palau­tu­maan osak­si rau­han­ajan yhteis­kun­taa. Kyse ei ole ainoas­taan fyy­si­sis­tä vam­mois­ta vaan myös trau­ma­pe­räi­sis­tä stres­si­häi­röis­tä, joi­den hoi­ta­mi­nen ajois­sa on tär­ke­ää. Sik­si Ukrai­nas­sa tais­tel­leet suo­ma­lai­set vapaa­eh­toi­set on saa­ta­va uuden kan­sal­li­sen krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raa­ni­kes­kuk­sen pii­riin, johon esi­mer­kik­si rau­han­tur­vaa­jien kun­tou­tus­pal­ve­lut siir­re­tään.

“Ukrai­nan asia on mei­dän ja yhteis­kun­nan on otet­ta­va kop­pia suo­ma­lai­sis­ta Ukrai­nan sodan vete­raa­neis­ta, jot­ka ovat teh­neet suu­ria uhrauk­sia Ukrai­nal­le ja ukrai­na­lai­sil­le. Ukrai­na ei tais­te­le vain itsen­sä vaan laa­jem­min Suo­men ja vapaan län­nen puo­les­ta. Kun­nia heil­le, jot­ka ovat val­mii­na puo­lus­ta­maan vapaut­ta ja demo­kra­ti­aa hen­ken­sä­kin uhal­la”, tote­aa puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.