Trans­la­ki ampui yli

 

 

Edus­kun­ta on hyväk­sy­nyt uuden trans­lain äänin 113-69. Äänes­tyk­ses­sä hal­li­tus­puo­lue kes­kus­tan rivit repe­si­vät, min­kä joh­dos­ta kokoo­muk­sen äänet rat­kai­si­vat lain läpi­me­non.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo trans­lain uudis­tuk­sen ampu­neen yli ja ohi maa­lin.

Uudis­tuk­ses­sa käy­tet­tiin lisään­ty­mis­ky­vyt­tö­myys­vaa­ti­muk­sen pois­toa veruk­kee­na lain radi­kaa­lil­le muut­ta­mi­sel­le myös muil­ta osin. Aiem­min suku­puo­li­mer­kin­nän muu­tos edel­lyt­ti ris­teä­vän suku­puo­li­ko­ke­muk­sen pysy­vyyt­tä ja lää­ke­tie­teel­lis­tä arvioin­tia, mut­ta trans­lain uudis­tuk­ses­sa myö­tä täs­tä luo­vu­taan. Nyt suku­puo­li­mer­kin­nän muu­tos on mah­dol­lis­ta koko täy­si-ikäi­sel­le väes­töl­le omal­la ilmoi­tuk­sel­la ker­ran vuo­des­sa.

Trans­lain käsit­te­lys­sä oppo­si­tion huo­let sivuu­tet­tiin ideo­lo­gi­ses­ti eikä lain mah­dol­lis­ta­miin vää­rin­käy­tök­siin kyet­ty saa­ti tah­dot­tu vas­ta­ta.


‘’Trans­lain uudis­tus ulo­tet­tiin ideo­lo­gi­sis­ta syis­tä kos­ke­maan koko väes­töä, ei vain trans­su­ku­puo­li­suut­ta koke­via. Uudel­la trans­lail­la ei pel­käs­tään hor­ju­te­ta suku­puo­len bio­lo­gia­pe­rus­taa, vaan myös tie­toi­ses­ti lisä­tään vää­rin­käy­tös­ten ris­ke­jä’’, tote­aa Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius.

 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on huo­les­tu­nut alai­käis­ten sekoit­ta­mi­ses­ta osak­si tran­sak­ti­vis­mia. Puna­vih­rei­den kan­san­edus­ta­jien lisäk­si jär­jes­töt, eri­tyi­ses­ti Seta, ovat jo julis­ta­neet seu­raa­vak­si tavoit­teek­seen ulot­taa trans­la­ki kos­ke­maan myös lap­sia ja nuo­ria. 

 

Las­ten suku­puo­li-iden­ti­tee­tin kehi­tyk­seen ei tule sekaan­tua juri­di­sil­la eikä fyy­si­sil­lä toi­men­pi­teil­lä. Las­ten ja vie­lä fyy­si­ses­ti sekä hen­ki­ses­ti kehit­ty­vien nuor­ten iden­ti­teet­ti­ke­hi­tys on vie­lä kyp­sy­mä­tön, jol­loin ei ole vas­tuul­lis­ta vah­vis­taa sitä juri­di­sin toi­min saa­ti suo­rit­ta­mal­la peruut­ta­mat­to­mia hor­mo­naa­li­sia tai kirur­gi­sia toi­men­pi­tei­tä iden­ti­teet­ti­po­li­tii­kan yllyt­tä­mä­nä. 

Ulko­kul­tais­ta ja hyve­po­see­raa­vaa iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­kaa teh­dään täs­sä kehit­ty­vien nuor­ten mie­len­ter­vey­den kus­tan­nuk­sel­la. Parem­mis­ton kovem­pia vaa­ti­muk­sia perus­tel­laan sisäl­löl­li­ses­ti ontol­la ihmi­soi­keus­pu­heel­la, jol­la kysee­na­lai­set tavoit­teet tai kokei­lut voi­daan pukea hyväk­syt­tä­vään muo­toon sekä tak­ti­ses­ti samal­la kai­ken kriit­ti­sen tar­kas­te­lun ylä­puo­lel­le”, lin­jaa Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son pää­sih­tee­ri Jaak­ko Lep­pä­nen.