Jen­gi­vä­ki­val­ta kuriin, vaik­ka väki­sin!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii kovia toi­mia jen­gi­vä­ki­val­lan uhan tor­ju­mi­sek­si. Jen­giy­ty­mi­nen Hel­sin­gin ja mui­den suu­rem­pien kau­pun­kien lähiöis­sä ei ole uusi ilmiö, mut­ta pelk­kien ”olem­me huo­les­tu­nei­ta” ja ”nyt pitää teh­dä jotain” -fraa­sien lisäk­si tar­vi­taan kovia ja ehdot­to­man mää­rä­tie­toi­sia toi­mia asian rat­kai­se­mi­sek­si. Kos­ka poliit­ti­set päät­tä­jät eivät ole vaka­vis­saan otta­neet asi­aa hoi­det­ta­vak­seen, Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so tar­jo­aa ongel­man rat­kai­suun täs­mä­lääk­keen: lop­pu huma­ni­tää­ri­sel­le maa­han­muu­tol­le!

”Jen­gi­vä­ki­val­ta ja muut lie­veil­miöt, jois­ta Suo­mi­kin on saa­nut mais­taa osan­sa vii­me vuo­si­na, ovat suu­rel­ta osin seu­raus­ta pit­kään jat­ku­nees­ta ja erit­täin naii­vis­ta maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta. Yhteis­kun­ta ei kyke­ne integroi­maan yhtei­söön­sä ihmi­siä, joil­la ei ole aiko­mus­ta­kaan kuu­lua yhtei­söön. Päät­tä­jiem­me sini­sil­mäi­syys on kos­tau­tu­nut vaka­val­la taval­la. Kotout­ta­mis­ta pitäi­si poh­tia koko­naan uudel­la taval­la; vas­tuu­ta pitäi­si siir­tää ensi­si­jai­ses­ti maa­han­muut­ta­jal­le itsel­leen. Jos kotou­tu­mi­nen ei onnis­tu, voi Suo­mi ilo­mie­lin avus­taa kotiut­ta­mi­ses­sa takai­sin koti­maa­han”, jyräh­tää jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että ne ihmi­set, jot­ka eivät suos­tu eivät­kä halua kotou­tua suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan, pitäi­si palaut­taa välit­tö­mäs­ti koti­maa­han­sa. Kau­pun­kiem­me katu­jen tulee olla myös jat­kos­sa tur­val­li­sia suo­ma­lai­sil­le nuo­ril­le ja van­huk­sil­le. Vapaas­ti rie­hu­vat väki­val­ta­jen­git eivät edis­tä tur­val­li­suu­den tun­net­ta mil­lään taval­la.

”Kesäl­lä saim­me jo todis­taa Hel­sin­gin Kai­vo­huo­neel­la surul­li­sen kuu­lui­sak­si nous­sut­ta tapah­tu­ma­ket­jua, jos­sa vuon­na 2001 syn­ty­nyt nuo­ri mies meneh­tyi tör­keäs­sä pahoin­pi­te­lys­sä saa­miin­sa vam­moi­hin. Teos­ta epäil­lyt nel­jä maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ta hen­ki­löä oli­vat mää­räl­li­sel­lä yli­voi­mal­la käy­neet uhrin pääl­le ja pot­ki­neet tätä pää­hän. Sil­lä välin vih­reä sisä­mi­nis­te­rim­me jee­sus­te­lee sitä, kuin­ka koro­na on kär­jis­tä­nyt nuor­ten vai­keuk­sia ja vähät­te­lee ongel­maa. Tämä on sie­tä­mä­tön tilan­ne, eikä sisäi­ses­tä tur­val­li­suu­des­ta vas­tuus­sa ole­va minis­te­ri kor­vaan­sa lot­kau­ta”, lyö pöy­tään jär­jes­tön pää­sih­tee­ri San­te­ri Esko­la.