Teki­kö OKM oikai­su­vaa­ti­muk­ses­ta media­pe­liä?

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on pet­ty­nyt Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön pää­tök­seen hylä­tä nuo­ri­so­jär­jes­tön oikai­su­vaa­ti­mus kos­kien jär­jes­tön val­tio­na­pu­kel­poi­suut­ta. Pet­ty­myk­sen kui­ten­kin ylit­tää häm­men­nys sii­tä, miten se on käsi­tel­lyt asi­aa kol­man­nen osa­puo­len, eli median kans­sa. Asi­aa sel­vi­tet­tyäm­me kävi ilmi, että oikai­su­vaa­ti­mus on lähe­tet­ty Hel­sin­gin Sano­mil­le OKM:n vir­ka­mie­hen aloit­tees­ta vas­tauk­se­na tie­to­pyyn­töön, jos­sa ei ollut pyy­det­ty oikai­su­vaa­ti­mus­ta vaan val­tio­na­pu­kel­poi­suus­ha­ke­mus­ta ja sii­hen annet­tua kiel­teis­tä pää­tös­tä.

“Hei!

Liit­tee­nä on val­tio­na­pu­kel­poi­suus­ha­ke­mus ja minis­te­riön pää­tös.
Lisäk­si sinua saat­taa kiin­nos­taa arvioin­ti- ja avus­tus­toi­mi­kun­nan (nuo­ri­soa­lan jär­jes­tö­jen val­tio­na­vus­tus­asioi­den asian­tun­ti­jae­lin) hake­mus­ta kos­ke­va lausun­to sekä Perus­suo­ma­lai­nen nuo­ri­so ry:n pää­tök­ses­tä teke­mä oikai­su­vaa­ti­mus minis­te­riöl­le, jot­ka myös oheis­tan.

Oikai­su­vaa­ti­mus on par­hail­laan käsit­te­lys­sä minis­te­riös­sä ja tavoit­tee­na on rat­kais­ta asia elo­kuun aika­na.”

HS uuti­soi oikai­su­vaa­ti­muk­ses­ta sama­na ilta­na. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ei saa­nut samal­la taval­la tie­toon­sa oikai­su­vaa­ti­muk­sen käsit­te­lyn aika­tau­lua, mut­ta Hel­sin­gin Sano­mien toi­mit­ta­jal­le tie­to ker­rot­tiin.

“On var­sin kum­mal­lis­ta, että medial­le tyr­ky­te­tään oma-aloit­tei­ses­ti jut­tu­vink­ke­jä työ­pai­kal­ta käsin ja hei­tä saa­te­taan pro­ses­sin läpi kädes­tä pitäen hei­tä parem­min infor­moi­tui­na kuin itse asian­osai­sia uuti­soi­ta­vas­sa asias­sa. Viran­omais­toi­min­nan jul­ki­suus on tär­ke­ää, mut­ta en näe mil­lään, että sii­hen kuu­lui­si toi­mit­ta­jien työn teke­mi­nen hei­dän puo­les­taan”, moit­tii puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Vie­lä eri­koi­sem­paa oli se, että per­jan­tai­na 8.9. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so sai tie­don oikai­su­vaa­ti­muk­sen hyl­kää­väs­tä pää­tök­ses­tä ensim­mäi­se­nä Hel­sin­gin Sano­mis­ta. Asias­ta kysyt­täes­sä emme saa­neet sel­ke­ää vas­taus­ta, mik­si näin kävi. Aluk­si OKM:stä ker­rot­tiin, että pää­tös oli­si lähe­tet­ty kir­je­pos­til­la. Seu­raa­vak­si kävi ilmi, että kir­je­pos­tia ei ole lähe­tet­ty ja kyse oli­kin vää­rin­kä­si­tyk­ses­tä. Lopul­ta tilan­net­ta vain vali­tel­tiin ikä­vä­nä. Seli­tyk­set muut­tui­vat sitä mukaa kuin esi­tim­me lisä­ky­sy­myk­siä. Pää­tös vali­tuso­soi­tuk­si­neen oli nuo­ri­so­jär­jes­tön luet­ta­vis­sa kym­me­nel­tä illal­la sii­nä mis­sä HS uuti­soi asias­ta kes­ki­päi­väl­lä.

“Epä­sel­väk­si jäi, mik­si alle­kir­joi­tuk­sen mus­te ei ollut ehti­nyt edes kui­vua kun pää­tös oli jo median tie­dos­sa. Hal­lin­to­la­ki läh­tee käsit­tääk­se­ni sii­tä, että viran­omai­sen tuli­si antaa teke­män­sä pää­tös vii­py­mät­tä tie­dok­si asian­osai­sel­le. On ilmeis­tä, että pää­tös­tä ei ole aina­kaan täs­sä tapauk­ses­sa annet­tu vii­py­mät­tä Perus­suo­ma­lai­sel­le Nuo­ri­sol­le, vaan se on annet­tu vii­py­mät­tä täy­sin kol­man­nel­le osa­puo­lel­le.” ihmet­te­lee pää­sih­tee­ri Jaak­ko Lep­pä­nen.