Tark­kuut­ta kai­vos­toi­min­nan vauh­dit­ta­mi­sen kans­sa!

EU-par­la­ment­ti hyväk­syi sel­väl­lä enem­mis­töl­lä komis­sion esi­tyk­sen kos­kien stra­te­gi­sia mine­raa­le­ja, jon­ka tavoit­tee­na on vähen­tää Euroo­pan riip­pu­vuut­ta muun muas­sa Kii­nas­ta. Stra­te­gi­sen oma­va­rai­suu­den edis­tä­mi­sek­si hal­li­tus­oh­jel­mas­sa onkin jo hyvät tavoit­teet kai­vos­toi­min­nan lisää­mi­ses­tä. Sil­ti Suo­mi on vali­tet­ta­van tun­net­tu löy­säs­tä kai­vos­lain­sää­dän­nös­tä. Tämä on mah­dol­lis­ta­nut ulko­mais­ten yhtiöi­den har­joit­ta­man Sam­mon ryös­tö­nä­kin tun­ne­tun toi­min­nan, mis­sä suu­rim­pia voit­ta­jia ovat ulko­maa­lai­set yhtiöt. 

“Suo­men ei pidä jat­kaa Euroo­pan Kon­go­na, mitä tulee keh­noon kai­vos­lain­sää­dän­töön. Har­vois­ta varan­nois­tam­me ei voi­da luo­pua puo­li-ilmai­sek­si, jol­loin suo­ma­lai­sil­le jää vain tyh­jä kuk­ka­ro ja maa­pe­rä. Kai­vos­mi­ne­raa­li­ve­ro on askel oike­aan suun­taan, mut­ta oli­si suo­ta­vaa, että mah­dol­li­sim­man iso osa tuo­tois­ta saa­tai­siin pidet­tyä Suo­mes­sa suo­ma­lais­ten hyväk­si”, tote­aa puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Kai­vos­toi­min­nan lisää­mi­ses­sä tär­kein­tä on huo­mioi­da vai­ku­tuk­set niin pai­kal­li­siin kuin pai­kal­li­seen ympä­ris­töön. Suo­mes­sa onkin syy­tä olla tark­ka­na, ket­kä pää­se­vät kai­vos­toi­min­taa Suo­meen har­joit­ta­maan. Suo­men maa­pe­rä on täyn­nä rik­kauk­sia ja on pidet­tä­vä huo­li, että kai­vos­toi­min­nas­ta saa­dut tulot hyö­dyt­tä­vät ensi­si­jai­ses­ti Suo­mea, suo­ma­lai­sia ja eri­tyi­ses­ti kai­vo­sa­lu­een lähei­syy­des­sä asu­via ihmi­siä, puhu­mat­ta­kaan kai­vo­sa­lu­een ennal­lis­ta­mi­ses­ta kai­vos­toi­min­nan loput­tua.

”Ympä­ris­tös­tä saa ja pitää­kin olla huo­lis­saan, kun kyse on kai­vos­teol­li­suu­des­ta. Mei­dän tulee pitää huol­ta sii­tä, että kai­vos­toi­min­ta on tark­kaan val­vot­tua ja suun­ni­tel­tua. Kan­sal­lis­mai­se­mam­me ja ympä­ris­töm­me arvoa ei voi­da mita­ta rahas­sa, joten eri­tyi­ses­ti pai­kal­lis­ten asuk­kai­den näkö­kul­ma tulee huo­mioi­da kai­vok­sia perus­taes­sa. Lisäk­si haluan koros­taa maa­no­mis­ta­jien oikeuk­sia, koh­tuul­li­ses­ta kor­vauk­ses­ta. Olen kui­ten­kin luot­ta­vai­nen sii­tä, että Tal­vi­vaa­ran kal­tai­sis­ta kata­stro­feis­ta on otet­tu opik­si”, pai­not­taa 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jani Vii­ta­nen.