Suo­men hal­li­tuk­sen on ryh­dyt­tä­vä estä­mään väli­kä­sien tek­no­lo­gia­vien­tiä Venä­jäl­le

Venä­jän aloi­tet­tua jul­man hyök­käys­so­tan­sa Ukrai­nas­sa, sää­ti­vät län­si­maat pakot­tei­ta, joi­den tar­koi­tus oli estää Venä­jän kyky käy­dä hyök­käys­so­taan­sa. Yhte­nä mer­kit­tä­vim­pä­nä pakot­tee­na oli kiel­to myy­dä Venä­jäl­le kehit­ty­nyt­tä tek­no­lo­gi­aa kuten mik­ro­si­ru­ja. Tämän kiel­lon tar­koi­tus oli estää Venä­jää raken­ta­mas­ta ja kor­jaa­mas­ta kehit­ty­nyt­tä tek­no­lo­gi­aa vaa­ti­via ase­jär­jes­tel­miä.

Tek­no­lo­gia­vien­ti län­si­mais­ta Venä­jäl­le on suu­rel­ta osin pysäh­ty­nyt, mut­ta yli vuo­den kes­tä­neen sodan aika­na on ilmes­ty­nyt uusi huo­les­tut­ta­va tren­di: kol­man­sien mai­den käyt­tä­mi­nen pakot­tei­den kier­tä­mi­seen. Län­si­mais­ta tek­no­lo­gi­aa myy­dään yhä Venä­jäl­le, mut­ta kaup­pa tapah­tuu Venä­jään myö­tä­mie­li­sem­min suun­tau­tu­vien kol­man­sien mai­den, kuten Arme­nian ja Kazakhs­ta­nin kaut­ta. Tämä on pakot­tei­den kier­tä­mis­tä ja hei­ken­tää rat­kai­se­vas­ti niis­tä koi­tu­via sodan­käyn­ti­ky­kyä hei­ken­tä­viä vai­ku­tuk­sia Venä­jäl­le.

Suo­men uuden hal­li­tuk­sen on ryh­dyt­tä­vä EU-tasol­la toi­men­pi­tei­siin, joil­la estet­täi­siin pakot­tei­den kier­tä­mi­nen kol­man­sien mai­den kaut­ta. Nyt on aika aloit­taa niin kut­su­tut tois­si­jai­set pakot­teet, jot­ka koh­dis­tui­si­vat kaik­kiin tek­no­lo­gi­aa yhä vie­viin mai­hin. Län­si­mai­den onkin ase­tet­ta­va tek­no­lo­gian vien­ti­ra­joi­tuk­set myös kai­kil­le niil­le mail­le, jot­ka yhä todis­tet­ta­vas­ti kaup­paa­vat län­si­mais­ta tek­no­lo­gi­aa Venä­jäl­le.

“Mei­dän on teh­tä­vä­vä sel­väk­si väli­kä­te­nä toi­mi­vil­le mail­le, että Venä­jän kans­sa vel­jei­lyl­lä on seu­rauk­sia. Koh­dis­ta­mal­la saman tasoi­set pakot­teet väli­kä­sil­le ede­sau­tam­me hei­dän aset­ta­mis­ta ruo­tuun ja ran­kai­sem­me moraa­lit­to­mas­ti toi­min­nas­ta. Mei­dän kan­tam­me on, että mikä­li Venä­jäl­le välit­tää kes­kei­siä sota­ka­lus­ton kom­po­nent­te­ja, syyl­lis­tyy tuke­maan täy­sin Venä­jän hyök­käys­so­taa”, tote­aa jär­jes­tön 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jani Vii­ta­nen.