Suo­men ei tule nou­dat­taa Euroo­pan Unio­nin lyi­jy­kiel­toa

EU:n kemi­kaa­li­vi­ras­ton REACH-ase­tus aiheut­taa Suo­mel­le laa­jo­ja ongel­mia, jot­ka vaa­ran­ta­vat kan­sal­li­sel­la tasol­la suo­ma­lai­sen met­säs­tys­kult­tuu­rin sekä hei­ken­tää oleel­li­ses­ti reser­vi­läis­ten kykyä yllä­pi­tää ampu­ma­tai­to­jaan. Euroo­pan unio­nin kos­teik­ko­mää­ri­tel­män mukaan suu­ri osa Suo­men pin­ta-alas­ta oli­si aluet­ta, jos­sa ei unio­nin mukaan enää sai­si käyt­tää lyi­jy­pi­toi­sia ammuk­sia. Kos­ka ase­tuk­seen sisäl­tyy 100 met­rin suo­ja­vyö­hy­ke myös vesis­tö­jen rajoil­le, on esi­mer­kik­si met­säs­täes­sä mah­do­ton­ta tie­tää, mil­loin kos­teik­ko­pe­rus­teet ja lyi­jy­kiel­lon mää­ri­te­mät täyt­ty­vät. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että Suo­men ei tule sitou­tua eikä nou­dat­taa unio­nis­sa jyrät­tyä pää­tös­tä.

Suo­mi on alus­ta alkaen vas­tus­ta­nut unio­nis­sa teh­tyä pää­tös­tä. Suo­men tuli­si­kin nyt ilmoit­taa unio­nil­le, että Suo­mi ei kyke­ne sitou­tu­maan pää­tök­seen, kos­ka jyrät­ty pää­tös on kai­kel­la taval­la vahin­gol­li­nen sekä met­säs­tyk­sel­le että ampu­ma­har­ras­tuk­sel­le.

”Olem­me jäl­leen ker­ran tilan­tees­sa, jos­sa unio­ni­ta­sol­la teh­dään lain­sää­dän­töä, joka A) on hai­tal­lis­ta ja B) type­rää useal­le val­tiol­le. On käsit­tä­mä­tön­tä, mik­si unio­nis­sa on pak­ko jyrä­tä läpi ”yhtei­siä” pää­tök­siä, jois­ta tosia­sial­li­ses­ti kär­si­vät useat val­tiot, eikä niis­tä saa­tu hyö­ty voi­ta hait­to­ja. Met­säs­tä­jien ja reser­vi­läis­ten toi­min­tae­del­ly­tyk­siä ei tule enää hei­ken­tää. On vai­kea näh­dä, mitä ja ketä tämä pää­tös pal­ve­lee”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den ja yli­pää­tän­sä puh­taan jär­jen käy­tön perus­teel­la koko aloi­te on tyr­mät­tä­vä. Unio­nis­sa on kaut­ta aiko­jen teh­ty pää­tök­siä, jois­ta osaan eivät muut maat ole sitou­tu­neet. Suo­mi voi­si täs­sä tapauk­ses­sa ottaa mal­liop­pi­laan hatun pois pääs­tä ja ilmoit­taa komis­siol­le suo­raan ”Suo­mi ei tule kun­nioit­ta­maan EU:n vahin­gol­lis­ta lain­sää­dän­töä kan­sal­li­sen int­res­sin ja puh­taan jär­jen­käy­tön perus­teel­la”.

Lyi­jyn kiel­tä­mi­nen pat­ruu­nois­sa tulee aiheut­ta­maan sen, että asei­den piip­pu­jen käyt­töi­kä lyhe­nee, pat­ruu­noi­den hin­nat monin­ker­tais­tu­vat ja eläin­ten kär­si­mys kas­vaa, sil­lä kor­vaa­vat mate­ri­aa­lit eivät sovel­lu teh­tä­vään yhtä hyvin kuin lyi­jy. Myös eet­ti­sen lau­kauk­sen har­joit­te­lu vähe­nee pat­ruu­noi­den kal­liim­man hin­nan myö­tä.

Urhei­luam­mun­nan ja reser­vi­läis­toi­min­nan puo­lel­la har­joit­te­lus­ta tulee puo­les­taan äärim­mäi­sen vai­ke­aa, sil­lä kiel­to kos­ki­si myös ampu­ma­ra­to­ja. Tämän lisäk­si urhei­luam­pu­jat ampu­vat sadois­ta tuhan­siin lau­kauk­siin vuo­des­sa. Jos 25 pat­ruu­nan laa­ti­kon hin­ta hipoo monin­ker­tais­ta sum­maa nykyi­ses­tä, har­joit­te­lu­ker­rat vähe­ne­vät sel­väs­ti. Tämä on kuo­li­nis­ku suo­ma­lai­sel­le ampu­maur­hei­lul­le ja omaeh­toi­ses­ti tapah­tu­val­le reser­vi­läi­sam­mun­nal­le. Edel­lä mai­ni­tus­ta syys­tä pie­nois­ki­vää­rit ja pie­nois­pis­too­lit ovat olleet kovas­sa suo­sios­sa, sil­lä niil­lä har­joit­te­lu on ollut talou­del­lis­ta. Lyi­jy­kiel­to tulee muut­ta­maan tämän, sil­lä 22lr asei­siin ei juu­ri ole hyvää vaih­toeh­tois­ta pat­ruu­naa.

”Vaa­din, että Mari­nin hal­li­tus tulee teke­mään asias­ta ilmoi­tuk­sen Euroo­pan unio­nil­le; Suo­mi ei kyke­ne sitou­tu­maan teh­tyyn pää­tök­seen.”, jyräh­tää ampu­maur­hei­lua ja reser­vi­läi­sam­mun­taa har­ras­ta­va Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Vil­le Mui­lu.