Suo­men ei pidä lähet­tää polii­se­jaan Ruot­sin jen­gi­so­taan

Suo­men nykyi­nen hal­li­tus on ansiok­kaas­ti lisää­mäs­sä polii­sien resurs­se­ja. Nyt Ruot­sis­sa on ehdo­tet­tu, että Ruot­sin tuli­si pyy­tää apua mui­den poh­jois­mai­den polii­si­voi­mil­ta maan jen­gi­vä­ki­val­lan suit­si­mi­ses­sa. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vas­tus­taa suo­ma­lais­ten polii­sien lähet­tä­mis­tä tais­te­le­maan Ruot­sin rikol­lis­jen­ge­jä vas­taan.

Ruot­sin rikol­lis­jen­git ovat ras­kaas­ti aseis­tau­tu­nei­ta, joten Suo­mes­ta lähe­te­tyt polii­sit jou­tui­si­vat vaa­ran­ta­maan hen­ken­sä ja fyy­si­sen kos­ke­mat­to­muu­ten­sa. Lisäk­si Ruot­sin rikol­lis­jen­git mää­rää­vät tun­ne­tus­ti alai­käi­siä suo­rit­ta­maan pom­mi­tuk­sia ja ampu­mi­sia. Byro­kra­tia rajoit­taa Suo­men polii­sin voi­man­käyt­tö­oi­keut­ta. Tämä voi­si luo­da kes­tä­mät­tö­män tilan­teen, mikä­li Ruot­siin lähe­tet­ty polii­si jou­tui­si puo­lus­ta­maan itse­ään aseel­li­ses­ti alai­käis­tä aseis­tet­tua jen­gi­läis­tä vas­taan.

”Suo­mi ei ole syy­pää Ruot­sin jen­gi­so­taan. On koh­tuu­ton­ta vaa­tia polii­se­jam­me vaa­ran­ta­maan hen­ken­sä Ruot­sin omien vir­hei­den takia”, tote­aa 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jon­ni Leva­nie­mi.

Suo­men hal­li­tuk­sen tulee kes­kit­tyä jen­gi­vä­ki­val­lan ehkäi­se­mi­seen omas­sa maas­saan. Ruot­sis­sa rai­voa­va jen­gi­so­ta on varoi­tus­merk­ki koko muul­le Euroo­pal­le sini­sil­mäi­sen maa­han­muut­to­po­li­tii­kan seu­rauk­sis­ta. Täs­tä huo­li­mat­ta se ei ole mei­dän tais­te­lum­me, sil­lä suo­ma­lai­set eivät ole vas­tuus­sa naa­pu­ri­maan­sa vir­heis­tä. Suo­ma­lai­set polii­sit vas­taa­vat työ­teh­tä­vis­sään suo­ma­lais­ten tur­val­li­suu­des­ta, eivät kenen­kään muun.